BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Raportowanie informacji na temat zasobów niematerialnych w sprawozdawczości rocznej spółek
Reporting of Information Concerning Intangible Assets in Annual Reports of Companies
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 473-479, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Raportowanie, Informacja, Zasoby niematerialne, Sprawozdanie finansowe spółek giełdowych
Reporting, Information, Intangible assets, Financial statements of listed companies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - ukazanie zakresu oraz specyfiki ujawnień w obszarze zasobów niematerialnych w sprawozdawczości rocznej spółek w perspektywie ich otwartości informacyjnej. Metodologia badania - w artykule zastosowano klasyczne metody badawcze, takie jak analiza źródeł oraz metoda dedukcji. Wynik - spółki charakteryzuje niedostateczna otwartość informacyjna w obszarze zasobów niematerialnych tworzących kapitał intelektualny. Wskazują na to wyniki badań prowadzonych w różnych krajach na temat ujawnień w obszarze zasobów niematerialnych. Badane spółki charakteryzuje niski poziom ujawnień oraz ich deskrypcyjny charakter. Występuje również zróżnicowany poziom ujawnień na temat zasobów niematerialnych w ramach poszczególnych komponentów kapitału intelektualnego. Oryginalność/Wartość - artykuł posiada wartość poznawczą dotyczącą ilości i jakości ujawnień na temat zasobów niematerialnych tworzących kapitał intelektualny spółek. (abstrakt oryginalny)

Purpose - demonstration of the scope and character of disclosures concerning intangible assets in the annual reports of companies in view of their informational openness. Design/Methodology/Approach - classic research methods such as source analysis and the method of deduction were used in the study. Findings - the companies are characterized by insufficient informational openness when it comes to intangible assets influencing intellectual capital. This is shown by results of studies concerning intangible assets conducted in various countries. The companies being scrutinized are characterized by a low level of disclosures and their descriptive nature as well as a diversified level of intangible asset disclosure within individual components of intellectual capital. Originality/Value - the article has cognitive value in regards to the quantity and quality of disclosures concerning intangible assets influencing the intellectual capital of companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abeysekera, I. (2008). Intellectual Capital Disclosure Trends: Singapore and Sri Lanka. Journal of Intellectual Capital, 9 (4).
 2. Blaise, M. i in. (2008). Intellectual capital disclosure by traditional US companies: a longitudinal assessment. Journal of Accounting & Organizational Change, 4 (1).
 3. Bozzolan, S. i in. (2006). Intellectual capital disclosure (ICD): A comparison of Italy and the UK. Journal of Human Resource Costing & Accounting, 10 (2).
 4. Branco, M.C. i in. (2010). An analysis of intellectual capital disclosure by Portuguese companies. Euro Med Journal of Business, 5 (3).
 5. De Silva, T.A. i in. (2014). Intellectual capital reporting: a longitudinal study of New Zealand companies. Journal of Intellectual Capital, 15 (1).
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz.U. L 330 z 15.11.2014.
 7. Garcia-Ayuso, M. (2003). Factors explaining the inefficient valuation of intangibles. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 16 (1).
 8. Goebel, V. (2015). Intellectual capital reporting in a mandatory management report: the case of Germany. Journal of Intellectual Capital, 16 (4).
 9. Guthrie, J. i in. (2006). The voluntary reporting of intellectual capital: comparing evidence from Hong Kong and Australia. Journal of Intellectual Capital, 7 (2).
 10. Kamela-Sowińska, A. (2016). Sprawozdanie finansowe a także dane niefinansowe. Rachunkowość, 2.
 11. Marcinkowska, M. (2004). Information disclosed by banks. Brussels: EIASM Workshop on Corporate Governance.
 12. Michalczuk, G. (2009). Komunikowanie na temat kapitału intelektualnego wyzwaniem dla polityki informacyjnej spółek. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1.
 13. Michalczuk, G.(2013). Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. Luka informacyjna sprawozdawczości finansowej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 14. Sujan, A., Abeysekera, I. (2007). Intellectual capital reporting practices of the top Australian firms. Australian Accounting Review, 17 (2).
 15. Walińska, E. i in. (2015). Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 16. Whiting, R.H., Miller, J.C. (2008). Voluntary disclosure of intellectual capital in New Zealand annual reports and the "hidden value". Journal of Human Resource Costing & Accounting, 12 (1).
 17. Yi, A., Davey, H. (2010). Intellectual capital disclosure in Chinese (mainland) companies. Journal of Intellectual Capital, 11 (3).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-50
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu