BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mućko Przemysław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza regulacji i kontekstu wprowadzenia sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej jako przykład sprawozdawczości finansowej dla interesariuszy niefinansowych
The Analysis of Regulations and the Context of their Issuance Concerning Reporting on Payments to Governments as the Example of Financial Reporting for Non-Financial Stakeholders
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 481-491, bibliogr. 21 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Rozwój zrównoważony, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Interesariusze
Financial reporting, Sustainable development, Corporate Social Responsibility (CSR), Stakeholders
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest analiza kontekstu wprowadzenia i regulacji dotyczących sprawozdania z płatności na rzecz administracji, która ma wyjaśnić jego istotę oraz przeznaczenie. Metodologia badania - przegląd literatury, analiza odpowiednich aktów prawnych oraz innej dokumentacji. Wnioski zilustrowano dwoma przykładami. Wynik - sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej, jakkolwiek dostarcza informacji o charakterze finansowym, realizuje cele interesariuszy niefinansowych przedsiębiorstw. Obowiązek jego wprowadzenia wynika z troski o zrównoważony rozwój, wymagający poszanowania zasobów naturalnych. Oryginalność/Wartość - sprawozdanie z płatności na rzecz administracji nie było do tej pory przedmiotem analizy w literaturze polskiej, a i badania światowe na ten temat nie są liczne. (abstrakt oryginalny)

Purpose - to analyze the context and the regulations on the reporting of payments to governments with the ultimate aim to explain the essence and applications of these reports. Design/Methodology/Approach - literature review, analysis of regulations and other appropriate documents. For illustrative purposes two case studies of reports are also presented. Findings - the reports on payments to governments, though provide financial information, above all fulfil the goals of non-financial stakeholders. The report enforcement comes from sustainability issues and preservation of natural resources. Originality/Value - reports on payments to government have not been the subject of the analysis in Polish literature, and international research on this topic is also scarce. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BIS. (2014a). Implementation of Chapter 10 of EU Accounting Directive (2013/34/EU): impact assessment. Department of Business, Innovation & Skills. Pobrano z: www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ attachment_data/file/341986/bis-14-1024-implementation-chapter-10-eu-accounting-directive-impact.pdf.
 2. BIS. (2014b). Draft guidance 'The Reports on Payments to Government Regulations 2014 - Industry Guidance'. Department of Business, Innovation & Skills. Pobrano z: www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ attachment_data/file/378081/bis-14-1228-the-reports-on-payments-to-government-regulations-2014-industryguidance- draft.pdf.
 3. Bleischwitz, R. (2014). Transparency in the Extractive Industries: Time to Ask for More. Global Environmental Politics, 14(4), 1-9. Pobrano z: http://doi.org/10.1162/GLEP_e_00254.
 4. Deegan, C.M., Unerman, J. (2006). Financial Accounting Theory. Berkshire: McGraw-Hill.
 5. Dobija, D. (2010). Dylematy standaryzacji sprawozdawczości finansowej, wyceny i pomiaru ryzyka. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 57, 5-14.
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz.U. L 182, 29.6.2013.
 7. EFI, E. F. I. (2015). Introduction to FLEGT. EU FLEGT Facility [Briefing]. Pobrano z: www.euflegt.efi.int/ publications/introduction-to-flegt (5.04.2016).
 8. EITI. (2016). The EITI Standard 2016. Extractive Industries Transparency Initiative. Pobrano z: http://eiti.org/files/english_eiti_standard_0.pdf.
 9. E&Y. (2016). Disclosing payments to governments. Mining and metals in an era of transparency. Ernst & Young. Pobrano z: https://eiti.org/files/ey-mining-and-metals-in-an-era-of-transparency.pdf
 10. Godfrey, J., Hodgson, A., Holmes, S., Tarca, A. (2006). Accounting theory (6. ed). Sydney: Wiley.
 11. Gruszecki, T. (2002). Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. GUS. (2015). Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności. Pobrano z: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/ liczba-podmiotow-w-rejestrze-regon-tablice/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-wrejestrze- regon-deklarujacych-prowadzenie-dzialalnosci/ (19.04.2016).
 13. Kiziukiewicz, T., Mućko, P. (2016). Rozdział 6a. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej. W T. Kiziukiewicz (Red.), Ustawa o rachunkowości. Komentarz (s. w druku). Warszawa: LexisNexis Polska.
 14. Market Line. (2016a). Rio Tinto (Company Profile) (s. 1-10). Pobrano z: http://search.ebscohost.com/login.aspx? direct=true&db=bth&AN=113301985&lang=pl&site=bsi-live
 15. Market Line. (2016b). Royal Dutch Shell plc (Company Profile) (s. 1-11). Pobrano z: http://search.ebscohost.com/ login.aspx?direct=true&db=bth&AN=112326555&lang=pl&site=eds-live.
 16. Ocena skutków regulacji: Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. (2014). Ministerstwo Finansów. Pobrano z: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/246200/246203/246204/ dokument129478.pdf.
 17. Stakeholders. (2016). Pobrano z: https://eiti.org/supporters/institutionalinvestors (26.04.2016).
 18. Szymańska, J. (2014). Regulacje prawne w Europie i w Stanach Zjednoczonych po globalnym kryzysie finansowym 2007-2009. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (369, cz. 2), 203-211.
 19. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Dz.U. 2015, poz. 1011.
 20. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, ze późn. zm.
 21. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej. (2011). W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej: według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r. (T. A, s. A23-A56). London; Warszawa: IFRS Foundation; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-51
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu