BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oleksyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rola informacji sprawozdawczych w projektowaniu modeli decyzyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw
The Role of Reporting in Designing the Models of Decision-Making for Small and Medium-Sized Enterprises
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 501-507, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Analiza finansowa, Systemy wspomagania decyzji, Sprawozdawczość finansowa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Financial analysis, Decision Support Systems (DSS), Financial reporting, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest próba integracji najważniejszych czynników będących podstawą decyzji menedżerskich w małych i średnich przedsiębiorstwach. Podejmowanie decyzji powinno opierać się na trzech ważnych elementach: informacjach płynących z otoczenia przedsiębiorstwa, wynikach przedsiębiorstwa oraz wielkości i branży w jakiej działa. Tak przygotowane założenia są podstawą do opracowania gotowych modeli decyzyjnych. Metodologia badania - badanie literatury zostało uzupełnione o analizę zapotrzebowania menedżerów na najważniejsze informacje. Następnie wykorzystując wnioskowanie przez analogię oraz wykorzystując metodę dedukcyjną zaproponowane zostaną najważniejsze rozwiązania w zakresie opracowania gotowych ścieżek decyzyjnych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Wynik - przeprowadzone przez autora badania pozwalają na identyfikację kluczowych informacji zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, które stały się podstawą do wypracowanych decyzji niezbędnych do utrzymania pozycji konkurencyjnej i wiarygodności finansowej. Oryginalność/Wartość - wartością artykułu jest oryginalna propozycja wsparcia decyzji zarządzających jednostką gospodarczą symptomami finansowymi będącymi kompilacją sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz sygnałów rynkowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to integrate the most important factors underlying managerial decisions in small and medium-sized enterprises. Decision-making should be based on three important elements: the information coming from the business environment, internal reporting and the size and the sector in which it operates. The proposed assumptions are the basis for the development of ready-made models of decision-making. Design/Methodology/Approach - the study of literature is the starting point in this article. These studies have been complemented by an analysis of the demand of managers on the most important information. Then, using reasoning by analogy and by using the deductive method proposed will be proposed solutions for the development of ready-made paths of decision-making in the management of the company. Findings - conducted by the author of the study allow to identify key information, both internal and external, which became the basis for the developed decisions necessary to maintain a competitive position and financial credibility. Originality/Value - the value of the article is original decision support system for unit managers which are a compilation of the financial company's financial situation and market signals. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dudzik-Lewicka, I. (2012). Zarządzanie strategiczne małym przedsiębiorstwem w czasie dynamicznych przemian. Zarządzanie i Finanse, R10, 1/1.
 2. Fedak, Z., Osikowicz, M. (2009). Optymalny model rachunkowości małych firm. W: T. Kiziukiewicz (red.), Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych. Warszawa: Difin.
 3. Gabrusewicz, W. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa - teoria i zastosowanie. Warszawa: PWE.
 4. Jachna, T., Sierpińska, M. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Jaworski, J. (2012). Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem Potrzeby - źródła - wykorzystanie. Warszawa: CeDeWu.
 6. Karmańska, A. (2008). Ryzyko w rachunkowości. Warszawa: Difin.
 7. Kononowicz, Ł. (2005). Wykorzystanie symulacji dynamicznych w planowaniu finansowym. W: W. Gabrusewicz (red.), Funkcje rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Poznań: Wydawnictwo UE Poznań.
 8. Kowalak, R. (2014). Mierniki oceny działalności w sprawozdawczości zarządczej. W: R. Kowalak (red.), Sprawozdawczość zarządcza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 9. Martyniuk-Kwiatkowska, O. (2009). Wewnętrzne źródła informacji w małych przedsiębiorstwach. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/1, 121-128.
 10. Micherda, B. (red.). (2011). Sprawozdania finansowe i ich analiza. Analiza finansowa. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 11. Nita, B. (2013). Stopa wzrostu przedsiębiorstwa w kontekście planowania finansowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling, 291, 393-403.
 12. Nowak, E. (2014). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE.
 13. Penc, J. (1994). Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie. Warszawa: Placet.
 14. Skoczylas W. (red.). (2009). Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 15. Świderska, G.K. (red.). (2003). Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy. Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-53
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu