BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pfaff Józef (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Nowa jakość badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego
New Quality of Financial Statement Auditing of Public Interest Entities
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 509-515, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Rewizja finansowa, Biegli rewidenci, Jakość usług, Badanie sprawozdań finansowych, Jednostki zainteresowania publicznego
Auditing, Authorized auditors, Quality of services, Audit of financial statement, Public interest entities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem opracowania jest przedstawienie i ocena proponowanych przez Komisję Europejską zmian w zakresie badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (JZP) zmierzających do podniesienia jakości wykonywanych usług przez biegłych rewidentów. Metodologia badania - do rozwiązania przedstawionego problemu badawczego wykorzystano metodę analizy regulacji prawnych (krajowych i międzynarodowych) oraz literatury w zakresie rewizji finansowej, a także metody porównań i wnioskowania. Wynik - nowe regulacje prawne w zakresie badania sprawozdań finansowych JZP należy ocenić pozytywnie, gdyż przyczynią się do podniesienia jakości świadczonych usług przez biegłych rewidentów, zapewniając ich niezależność oraz zwiększając nadzór publiczny nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Oryginalność/wartość - przedstawione rozwiązania w zakresie podniesienia jakości badania sprawozdań finansowych JZP mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, stąd ich upowszechnienie wśród praktyków gospodarczych wydaje się potrzebne i użyteczne. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of this paper is to present and evaluate the changes proposed by the European Commission in the scope of financial statement auditing of public interest entities (PIE) aimed at improving the quality of services rendered by expert auditors. Design/Methodology/Approach - the methods implemented in the solution of the presented research problem include the analysis of the content of legal acts (domestic and international) and literature on financial auditing, as well as comparative and inference methods. Findings - the new legal regulations in auditing financial statements of PIE should be evaluated as positive, because they will contribute to the improvement of the quality of services rendered by expert auditors, ensuring their independence and increasing public supervision over expert auditors and auditing companies. Originality/Value - the presented solutions in the scope of improving the quality of financial statement auditing of PIE are of great importance to the safety of economy, therefore their promotion among economic practitioners seems necessary and beneficial. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Andrzejewski, M. (2012). Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Dz.Urz. UE nr L 158/196.
  3. Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Dz.Urz. UE nr L 157/87.
  4. Gut, P. (2011). Publiczny nadzór nad badaniem sprawozdań finansowych w Polsce na tle rozwiązań amerykańskich i niemieckich. W: W. Gabrusewicz, J. Samelak (red.), Dylematy współczesnej rachunkowości. Zeszyty Naukowe, 174, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 38-56.
  5. Jakubczyk-Cały, E. (2015). Wybór, rotacja i odwołanie biegłego rewidenta i firm audytorskich w świetle nowych regulacji unijnych. W: Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej - teoria, regulacje, praktyka. Materiały pokonferencyjne Konferencji Auditingu. Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.
  6. Pfaff, J. (2006). System kontroli jakości pracy firm audytorskich i biegłych rewidentów. W: Z. Messner (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
  7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE). Dz.Urz. UE L 158/770.
  8. Sawicki, K. (2003). Kontrola jakości audytingu a rachunkowość kreatywna, oszustwa i błędy. W: Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym, Materiały pokonferencyjne III Dorocznej Konferencji Audytingu. Warszawa: Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
  9. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Dz.U. nr 77, poz. 649, z późn. zm.
  10. Zielona księga - Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu. (2010). Komisja Europejska, COM(2010) 561 z 13.10.2010.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-54
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu