BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zyznarska-Dworczak Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Weryfikacja danych pozafinansowych w raportowaniu osiągnięć jednostek odpowiedzialnych społecznie
Verification of Nonfinancial Data in Corporate Responsibility Reporting
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 525-532, bibliogr. 24 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Audyt, Raportowanie, Analiza danych, Sprawozdawczość niefinansowa
Corporate Social Responsibility (CSR), Audit, Reporting, Data analysis, Non-financial reporting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - opracowanie przedstawia wnioski z przeprowadzonej analizy zakresu i charakteru weryfikacji wiarygodności danych pozafinansowych prezentowanych w raportach osiągnięć jednostek odpowiedzialnych społecznie. Analiza, przeprowadzona w świetle teorii legitymizacji, stanowi próbę oceny możliwości zewnętrznej weryfikacji wiarygodności danych niefinansowych. Metodologia badania - opracowanie powstało w rezultacie przeprowadzonych przez autorkę studiów zagranicznej i polskiej literatury przedmiotu, analizy regulacji prawnych oraz wyników badań empirycznych w zakresie stosowania zewnętrznej weryfikacji raportów niefinansowych w Polsce i innych krajach europejskich. Na podstawie wnioskowania dedukcyjnego i indukcyjnego ukazano kluczowe determinanty jej rozwoju. Wynik - przyjęte w opracowaniu normatywne podejście do rachunkowości pozwoliło na antycypację standaryzacji i prawnej regulacji zewnętrznej weryfikacji wiarygodności danych niefinansowych determinujących użyteczność decyzyjną raportów osiągnięć jednostek odpowiedzialnych społecznie. Oryginalność/Wartość - opracowanie przedstawia autorską propozycję zniwelowania obserwowanej w praktyce jednostek odpowiedzialnych społecznie luki prezentacji weryfikowalnej wiarygodnej informacji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the paper presents the conclusions of the analysis concerning the scope and the nature of the verification of the credibility of non-financial data in the reporting of socially responsible companies. The analysis is carried out in the light of the legitimacy theory. It is an attempt to state, if it is possible to assess the reliability of the non-financial data, which are not a subject of a mandatory verification. Design/Methodology/Approach - the article was established as a result of the studies of foreign and Polish literature, an analysis of the legal regulations and the results of the empirical research on the use of the external assurance of non-financial reports in Poland and in other European countries. Findings - on the basis of the deductive and the inductive reasoning there are presented the key determinants of the progress of nonfinancial reporting verification, pointing out the need of its standardization and its regulation. Originality/Value - the study presents an original proposal for the socially responsible companies to bridge the observed in the practice gap of the presentation verifiable reliable information. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abdel-Maksoud, A., Dugdale, D., Luther, R. (2005). Non-financial performance measurement in manufacturing companies. The British Accounting Review, 37 (3), 261-297.
 2. Arnold, M.F. (2008). Non-Financial Performance Metrics for Corporate Responsibility Reporting Revised. A Doughty Centre for Corporate Responsibility Working Paper.
 3. Belkaoui, A., Karpik, P.G. (1989). Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social Information. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 2 (1), 36-51.
 4. Chatterji, A., Levine, D. (2006). Breaking down the wall of codes: Evaluating non-financial performance measurement. California Management Review, 48 (2), 29-51.
 5. Disclosure of non-financial information by Companies - Final report (2011). United Kingdom: Centre for Strategy and Evaluation Services, December. Pobrane z: http://ec.europa.eu/finance/accounting/docs/non-financialreporting/ com_2013_207-study_en.pdf (16.03.2016).
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 roku, zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. D.Urz. UE z 15.11.2014 r. L 330.
 7. Hahn, R., Kühnen, M. (2013). Determinants of sustainability reporting: a review of results, trends, theory, and opportunities in an expanding field of research. Journal of Cleaner Production, 59, 5-21.
 8. Integrated Auditing - Practice Guide (2012). The Institute of Internal Auditors, July. Pobrane z: www.iia.org.uk (02.02.2016).
 9. Jennifer Ho, L.C., Taylor, M.E. (2007). An Empirical Analysis of Triple Bottom-Line Reporting and its Determinants: Evidence from the United States and Japan. Journal of International Financial Management & Accounting, 18 (2), 123-150.
 10. Kolk, A., Perego, P. (2008). Determinants of the Adoption of Sustainability Assurance Statements: An International Investigation. Business Strategy and the Environment, 19, 182-198.
 11. Komunikat Nr 44/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie publikacji dokumentów IAASB.
 12. Krasodomska, J. (2014). Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek. Kraków: Wydawnictwo UE w Krakowie.
 13. Mattessich, R. (1992). On The History of Normative Accounting Theory: Paradigm Lost, Paradigm Regained? W: Collected Papers. The Sixth World Congress of Accounting Historians in Kyoto (s. 937-973). Kyoto.
 14. Samelak, J. (2013). Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 15. Suchman, M.C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. Academy of Management Journal, 20, 3, 571-610.
 16. Szadziewska, A. (2015). Przejrzystość i porównywalność informacji niefinansowych w sprawozdawczości spółek w świetle zmian regulacji unijnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa, t. 2, Rachunkowość, 368, 141-149.
 17. Szychta, A. (2007). Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 18. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Dz.U. 2009, nr 77, poz. 649, z późn. zm.
 20. Wiśniewska, J. (2015). Weryfikacja danych pozafinansowych w raportach CSR polskich spółek. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 396, Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa, t. 2, 159-168.
 21. Zyznarska-Dworczak, B. (2015). Rewizja finansowa wobec zmian w raportowaniu osiągnięć przedsiębiorstw. W: M. Remlein (red.), Rachunkowość Warta Poznania - teoria, praktyka, polityka rachunkowości (s. 251-258). Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 22. Zyznarska-Dworczak, B. (2015). Wiarygodność raportowania zintegrowanego w świetle strategiczno-informacyjnego paradygmatu rachunkowości. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1, 191-204.
 23. Zyznarska-Dworczak, B. (2015). Zrównoważona rachunkowość zarządcza w świetle teorii legitymizacji. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82, 181-190.
 24. Zyznarska-Dworczak, B. (2016). Determinanty rozwoju sprawozdawczości niefinansowej w świetle pozytywnej i normatywnej teorii rachunkowości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w druku.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-56
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu