BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mańkiewicz Piotr (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Gospodarka oparta na wiedzy jako determinanta konwergencji gospodarczej Polski i wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej
The Knowledge-Based Economy as a Determinant of Economic Convergence between Poland and Highly Developed EU Countries
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2016, vol. 50, nr 3, s. 129-140, rys., bibliogr. 44 poz.
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Kraje wysoko rozwinięte, Konwergencja gospodarcza, Wzrost gospodarczy
Knowledge-based economy, High-developed countries, Economic convergence, Economic growth
Note
summ., streszcz.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy transformacja gospodarcza w kierunku modelu gospodarki opartej na wiedzy (GOW) może stanowić istotny czynnik konwergencji gospodarczej Polski i wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Na podstawie analizy porównawczej danych makroekonomicznych wykazano istnienie luki rozwojowej pomiędzy Polską a przodującymi pod względem gospodarczym krajami UE. Przy wykorzystaniu teoretycznych modeli długookresowego wzrostu gospodarczego przeprowadzono analizę uwarunkowań tej luki. Podjęto też próbę syntetycznej oceny obecnego stanu zaawansowania GOW w Polsce i wyznaczenia kierunków jej rozwoju, pożądanych z punktu widzenia długookresowego wzrostu gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

The article addresses the question whether the transition towards the knowledge-based economy (KBE) can be a major determinant of economic convergence between Poland and highly developed EU countries. To prove the existence of development gap between Poland and highly developed EU countries, the comparative analysis of macroeconomic indicators have been applied. Based on theoretical models of long-run growth, the conditions for closing the gap have been determined. An attempt was made to assess the current level of KBE in Poland and to propose the directions for its further development to reinforce the long-run economic growth of the country.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bojewska B., Istota i uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, [w:] B. Bojewska (red.), Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 2. Borsi M.T., Metiu N., The Evolution of Economic Convergence in the European Union, "Empirical Economics" 2015, No. 48 (2), DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00181-014-0801-2.
 3. Cieślik E., Jankowska E., Górniewicz G., Piotrowicz A., Redo J., Redo M., Siemiątkowski P., Ekonomiczne aspekty integracji wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2015.100.
 4. Dahlman C., Anderson T., Korea and the Knowledge Based Economy. Making the Transition, OECD - World Bank Institute, 2000, https://openknowledge.worldbank.org [data dostępu: 15.03.2016].
 5. Dobrinsky R., Havlik P., Economic Convergence and Structural Change: the Role of Transition and EU Accession, "Research Report No. 395", Vienna Institute for International Economic Studies, Vienna, July 2014.
 6. Dworak E., Mierzenie gospodarki opartej na wiedzy w krajach Unii Europejskiej, [w:] E. Dworak, T. Grabia, W. Kasperkiewicz, W. Kwiatkowska (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 7. Dzionek-Kozłowska J., Zróżnicowanie ścieżek transformacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy współczesnych teorii ekonomicznych, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2015, nr 1 (73), DOI: http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.01.73.02.
 8. Eurostat, GDP per capita in PPS, 2016a, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [data dostępu: 15.03.2016].
 9. Eurostat, Household Saving Rate, 2016b, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [data dostępu: 15.03.2016].
 10. Eurostat, Patent Applications to the EPO, 2005 and 2012, 2013, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [data dostępu: 14.03.2016].
 11. Eurostat, R&D Expenditure, 2015a, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [data dostępu: 12.03.2016].
 12. Eurostat, Share of Innovative Enterprises 2010-2012, 2015b, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [data dostępu: 12.03.2016].
 13. Fronczek B.M., Handel produktami ICT - Polska na tle świata, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 401, DOI: http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.401.10.
 14. Gärtner M., Macroeconomics, Pearson Education, Harlow 2003.
 15. GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014-2015, 2015a, http://stat.gov.pl [data dostępu: 17.03.2016].
 16. GUS, Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2014, 2015b, http://stat.gov.pl [data dostępu: 17.03.2016].
 17. GUS, Małżeństwa i dzietność w Polsce, 2016, http://stat.gov.pl [data dostępu: 17.03.2016].
 18. GUS, Prognoza ludności na lata 2014-2050, 2014a, http://stat.gov.pl [data dostępu: 16.03.2016].
 19. GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015, 2014b, http:// stat.gov.pl [data dostępu: 16.03.2016].
 20. Hryniewicz J.T., Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.
 21. Komisja Europejska, 25 Years After the Fall of the Iron Curtain. The State of Integration of East and West in the European Union, 2014, https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/eastwest_ integration.pdf [data dostępu: 16.03.2016].
 22. Komisja Europejska, Innovation Union Scoreboard, 2015, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/ facts-figures/scoreboards/index_en.htm [data dostępu: 16.03.2016].
 23. Kozak M.W., Reformy polityki spójności: czynniki, efekty i zagrożenia, [w:] K. Opolski, J. Górski (red.), Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
 24. Krugman P., Wells R., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 25. Kubielas A.S., Innowacje i luka technologiczna w gospodarce opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 26. Mankiw G.N., Taylor M.P., Makroekonomia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 27. Marciniak S., Państwo a gospodarka oparta na wiedzy, [w:] J. Kotowicz-Jawor (red.), GOW - wyzwanie dla Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 28. Matkowski Z., Próchniak M., Rapacki R., Nowe i stare kraje Unii Europejskiej: konwergencja czy dywergencja?, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH" 2013, nr 91.
 29. NBP, "Materiały i Studia" 2012, z. 282, www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms282.pdf [data dostępu: 20.03.2016].
 30. NBP, "Materiały i Studia" 2015, z. 319, www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms319.pdf [data dostępu: 20.03.2016].
 31. OECD, Digital Economy Outlook 2015, 2015, www.oecd.org/internet/oecd-digital-economy-outlook-2015- 9789264232440-en.htm [data dostępu: 15.03.2016].
 32. OECD, Key ICT Indicators, 2014, https://data.oecd.org [data dostępu: 15.03.2016].
 33. OECD, OECD Data, 2016, https://data.oecd.org [data dostępu: 15.03.2016].
 34. Piech K., Rozwój gospodarek wiedzy w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście Strategii Lizbońskiej, [w:] W.E. Okoń-Horodyńska, K. Piech (red.), Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2006.
 35. Podkaminer L., Development Patterns of Central and East European Countries (in the Course of Transition and Following EU Accession), "Research Report No. 318", Vienna Institute for International Economic Studies, Vienna, July 2013.
 36. Rapacki R., Próchniak M., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną konwergencję krajów Europy Środkowo-Wschodniej, "Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo" 2014, nr 39.
 37. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 38. Skrzypek E., Nowa gospodarka i jej wyznaczniki, [w:] J. Kotowicz-Jawor (red.), GOW - wyzwanie dla Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 39. Strożek P., Potencjał wiedzy w polskiej gospodarce w badaniach Banku Światowego, "Gospodarka Narodowa" 2012, nr 11/12 (255/256).
 40. Witoń A., Wiedza i wydatki na B+R w krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2015, nr 6 (942), DOI: http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0942.0602.
 41. World Bank, Knowledge Assessment Methodology, 2012, www.worldbank.org [data dostępu: 15.03.2016].
 42. World Economic Forum, Global Information Technology Report 2015. ICTs for Inclusive Growth, 2015a, www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf [data dostępu: 15.03.2016].
 43. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015-2016, 2015b, http://reports.weforum. org [data dostępu: 17.03.2016].
 44. Żelazny R., Determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego - implikacje dla rozwoju gospodarczego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015, nr 213
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/0.17951/h.2016.50.3.129
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu