BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur-Wierzbicka Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zasoby ludzkie na unijnym rynku pracy w świetle założeń Strategii Europa 2020
Human Resources on the European Labor Market in the Light of Europe 2020 Strategy
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2016, vol. 50, nr 3, s. 141-150, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zasoby ludzkie, Rynek pracy
Human resources, Labour market
Note
summ., streszcz.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie zmian zachodzących na unijnym rynku pracy w kontekście Strategii Europa 2020. Realizacji celu podporządkowano układ artykułu, tj. ukazano tematykę unijnego rynku pracy w kontekście Strategii Europa 2020, przybliżono trendy zachodzące na unijnym rynku pracy w perspektywie realizacji strategii, dokonano diagnozy wybranych aspektów unijnego rynku pracy. Opracowanie oparto na literaturze przedmiotu i wtórnych danych statystycznych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was adopted approximation of changes in the EU labor market in the context of the Europe 2020 Strategy. The implementation of the system subordinated to the article. It shows the subject of the EU labor market in the context of the Europe 2020 Strategy brought closer to the trends taking place in the EU labor market in the perspective of the Europe 2020 Strategy as well as a diagnosis of selected aspects of the EU labor market. This article is based on the available reference and secondary data.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM (2005), Bruksela 2010.
  2. Matusiak K.B., Kuciński J., Gryzik A. (red.), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP, Warszawa 2009.
  3. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, 11 stycznia 2013.
  4. Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2011.
  5. Skill Needs in Europe. Focus on 2020, Cedefop, Luxembourg 2008.
  6. Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
  7. www.appsso.eurostat.ec.europa.eu [data dostępu: 15.04.2015].
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.141
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu