BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raczkiewicz Dorota (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Piasecki Jakub (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie), Śledzewska Katarzyna (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku), Bojar Iwona (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie)
Title
Aktywność zawodowa i rodzinna kobiet w wieku produkcyjnym niemobilnym
Professional and Family Activities of Women of Non-Mobility Working Age Keywords:
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2016, vol. 50, nr 3, s. 161-172, tab., rys., bibliogr.8 poz.
Keyword
Aktywność zawodowa kobiet, Kobieta, Wyniki badań
Female economic activity, Woman, Research results
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy aktywności zawodowej i rodzinnej kobiet na podstawie wyników badania pt. "Zdrowie psychofizyczne kobiet w okresie około- i pomenopauzalnym w aspekcie zachowania ich zdolności do pracy". Badanie to zostało przeprowadzone w latach 2014-2016 na próbie 300 kobiet w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie na zlecenie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie. Okres około- i pomenopauzalny odpowiada w ekonomii wiekowi produkcyjnemu niemobilnemu, czyli 45-60 lat. Aktywność zawodowa i rodzinna jest najważniejsza w życiu kobiety, jednak są one konkurencyjne wobec siebie. Aktywność zawodową i rodzinną badanych kobiet można ocenić pozytywnie.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to carry out analyses of professional and family activities of women, based on the results of the study "Psychophysical health of women during and after menopause in terms of preserving their ability to work". This study was conducted in the years 2014-2016 on a sample of 300 women, in the Institute of Rural Health in Lublin on behalf of the Central Institute for Labour Protection in Warsaw. Menopausal and postmenopausal period corresponds to non-mobility working age in economics - that is 45-60 years old. Professional and family activities are the most important in a woman's life, but they are competing against each other. Professional and family activities of the surveyed women can be assessed positively.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Becker G.S., Human Capital: a Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago 1993, DOI: http://dx.doi.org/10.7208/chicago/9780226041223.001.0001.
  2. Bręborowicz G.H., Położnictwo i ginekologia, t. 1-2, PZWL, Warszawa 2015.
  3. GUS, Aktywność ekonomiczna ludności Polski. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2015.
  4. Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I., Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
  5. Skałba P., Diagnostyka i leczenie zaburzeń endokrynologicznych w ginekologii, Medycyna Praktyczna, Kraków 2014.
  6. Skałba P., Objawy wypadowe, [w:] A. Milewicz (red.), Endokrynologia kliniczna, t. 3, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Wrocław 2012.
  7. Speroff L., Marc A.F., Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2011.
  8. Stachowiak G., Pertyński T., Pertyńska-Marczewska M., Metabolic Disorders in Menopause, "Przegląd Menopauzalny" 2015, nr 14 (1).
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.161
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu