BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Robak Elżbieta (Politechnika Częstochowska)
Title
Rola menedżera w kreowaniu pozytywnego klimatu pracy
Managerial Competencies and the Employees' Needs Connected with Pathologies Prevention in the Workplace and the Shaping of Work-life Balance
Source
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2011, nr 3, s. 7-18, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Menedżer, Model kompetencji menedżerskich, Kultura organizacji, Równowaga praca-życie, Kapitał ludzki, Patologie organizacyjne
Manager, Model of managerial competence, Corporate culture, Work-Life Balance (WLB), Human capital, Organizational pathologies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagadnienie kompetencji menedżerskich związanych z umiejętnościami przeciwdziałania patologiom organizacyjnym i tym samym wpływania na kształtowanie pozytywnych relacji pracowniczych. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie kompetencji społecznych menedżera, odnoszących się do kreowania relacji pracowniczych - poprzez budowanie współpracy i zaufania, tworzenie klimatu organizacyjnego - wpływającego na dobrostan pracowników, oraz wspierania równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym pracowników. W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu menedżerów na kształtowanie relacji pracowniczych w miejscu pracy. Podstawowe obszary podjętej problematyki badawczej koncentrowały się wokół zagadnień związanych z przeciwdziałaniem dysfunkcjom i patologiom organizacyjnym oraz kreowaniem równowagi praca-życie wśród pracowników. Analizie poddano opinie pracowników związane z: występowaniem patologicznych zachowań w organizacjach, poczuciem równowagi praca-życie, jakością relacji pracowniczych oraz działaniami przełożonych na rzecz kształtowania dobrego klimatu pracy. (abstrakt oryginalny)

The article highlights the issue of managerial competencies related to organizational pathologies prevention skills and shaping positive work relationships. Particular attention was paid to the importance of manager's social competencies related to the creation of work relationships - by building cooperation and trust, building up an atmosphere that would affect the employees' wellbeing and support a balance between professional work and personal life of employees. The paper presents research connected with the impact of managers on the shaping of work relationships in the workplace. The main areas of undertaken research focused on issues related to the dysfunctions and pathologies prevention and creating work-life balance among employees. Analyzed the employees' opinions associated with the: the occurrence of pathological behaviors in organizations, a sense of work-life balance, quality of work relationships, and managers' operations to build up a good working atmosphere. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baruk A.I., Przykłady nieetycznych działań pracodawców w stosunku do pracowników, [w:] Humanizacja w procesach zarządzania, red. F. Bylok, J. Kołodziejski, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 2. Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T., Mobbing: patologia zarządzania personelem, Difin, Warszawa 2004.
 3. Borkowska S., Praca a życie pozazawodowe, [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2004.
 4. Chmal Z., Pojęcie dysfunkcji i patologii w życiu społecznym, [w:], Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, red. Z. Janowska, J. Cewińska, K. Wojtaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 5. Clutterbuck D., Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 6. Czas wolny Polaków. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2010.
 7. Golińska L., Pracoholizm - uzależnienie czy pasja, Difin, Warszawa 2008.
 8. Machol-Zajda L., Godzenie życia zawodowego i pozazawodowego - poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych i czasowych, [w:] Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet, red. C. Sadowska-Snarska, L. Tchon, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008.
 9. Penc J., Role i umiejętności menedżerskie. Sekrety sukcesu i kariery, Difin, Warszawa 2005.
 10. Robak E., Kształtowanie równowagi między pracą a życiem osobistym pracowników jako istotny cel współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, red. D. Lewicka, L. Zbiegień-Maciąg, Wydawnictwo AGH, Kraków 2010.
 11. Robak E., Umiejętności menedżerskie związane z przeciwdziałaniem patologiom organizacyjnym i kształtowaniem efektywnych zespołów pracowniczych, [w:] Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw, red. L. Kiełtyka, Difin, Warszawa 2010.
 12. Sierpińska M., Asertywność sprzymierzeńcem czy wrogiem procesu work-life balance, [w:] Człowiek - Praca - Organizacja . Wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze, red. F. Bylok, A. Czarnecka, A. Słocińska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 13. Smółka P., Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 14. Szykany w miejscu pracy. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
2083-1560
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu