BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zygierewicz Mariusz (Związek Banków Polskich)
Title
Mikro- i makroostrożnościowa polityka nadzorcza względem sektora bankowego - potencjalne obszary konfliktów i sposoby ich minimalizacji
Micro- and Macroprudential Policy - Potential Areas of Conflicts and Methods to Minimize Them
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2016, vol. 50, nr 3, s. 205-217, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Ryzyko systemowe, Sektor bankowy, Polityka, Polityka ostrożnościowa, Polityka makroostrożnościowa
Systemic risk, Banking sector, Politics, Prudential policy, Macroprudential policy
Note
summ., streszcz.
Abstract
Jednym z głównych wniosków wyciągniętych z doświadczeń ostatniego kryzysu na rynkach finansowych na świecie był postulat wprowadzenia polityki makroostrożnościowej. W artykule przedstawiono najważniejsze cele, zadania i instrumenty tej polityki oraz skonfrontowano je z dotychczasową polityką mikroostrożnościową. Brak szczegółowego określenia zadań polityki makroostrożnościowej i podobieństwo wielu potencjalnych jej instrumentów do narzędzi polityki mikroostrożnościowej może prowadzić do potencjalnych konfliktów w zakresie stosowania obu polityk. Pojawienie się takich konfliktów może prowadzić do obniżenia bezpieczeństwa sektora finansowego i zaufania jego klientów. Dostrzegając te zagrożenia, rekomendujemy stopniowe wdrażanie nowej polityki, gromadzenie niezbędnych doświadczeń w tym zakresie i odsunięcie w czasie decyzji o ewentualnym instytucjonalnym wyodrębnieniu polityki makroostrożnościowej zamiast jej podziału między kompetencje polityki mikroostrożnościowej i zadania banku centralnego.(abstrakt oryginalny)

The consequences of last crisis on financial market is the promotion of the macroprudential policy as new approach in regulatory policy on the financial sector. The main ideas of goal, tasks and instruments of macroprudential policy were presented in the article. They were confronted with the goal, tasks and instruments of microprudential supervisory policy. This comparison indicates the existence of general goal of macroprudential policy but there are also some problems concerning the detailed tasks of this policy. This result causes the further problem with identification of many instruments which should be belong to the marcoprudential policy only. Lack of detailed tasks of macroprudential policy and similar instruments used by micro- and macroprudential policy may generate some tension in supervisory policy and diminish the safety of financial sector and the trust its clients. We recommend to implement the new supervisory policy on step by step basis, collecting all the time the necessary experience and to take the decision later if the institutional separation of macroprudential policy is really reasonable or it is better to divide the tasks of this policy between microprudential policy and central bank activity.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BCBS, Core Principles for Effective Banking Supervision, BCBS, September 2012.
 2. Berntsson C., Molin J., A Swedish Framework for Macroprudential Policy, "Sveriges Riskbank Economic Review" 2012, No. 1.
 3. Borio C., Furfine C., Lowe P., Procyclicality of the Financial System and Financial Stability: Issues and Policy Options, "BIS Papers" 2001, No. 1.
 4. Constancio V., Macro-prudential Policy - Strenghtening the Foundations, Enhancing the Toolkit and Taking Action, Keynote address at the 1st conference on the Macro-prudential Research Network (MaRs), Frankfurt am Main, 5 October 2011.
 5. Crockett A., Marrying Micro- and Macroprudential Dimensions of Financial Stability, BIS Speeches, 21 September 2000.
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi (Dz.Urz. UE, nr L 176).
 7. ERRS, Zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie mandatu makroostrożnościowegp organów krajowych (Dz.Urz. UE, nr 41).
 8. Galati G., Moessner R., Macroprudential Policy - a Literature Review, "BIS Working Papers" No. 337, BIS, Basel 2011.
 9. Hanson S., Kashyap A., Stein J., A Macroprudential Approach to Financial Regulation, "Journal of Economic Perspectives" 2011, Vol. 25, No. 1, DOI: http://dx.doi.org/10.1257/jep.25.1.3.
 10. IMF, Key Aspects of Macroprudential Policy, IMF, Washington, June 2013.
 11. IMF, Towards Effective Macroprudential Policy Frameworks - an Assessment of Stylized Institutional Models, "Working Papers" 11/250, IMF, Washington 2011.
 12. Operationalising the Selection and Application of Macroprudential Instruments, "CGFS Papers" No. 48, Basel 2012.
 13. Osiński J., Seal K., Hoogduin L., Macroprudential and Microprudential Policies: Toward Cohabitation, IMF 2013.
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.Urz. UE, C 58).
 15. Szpunar P., Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym, NBP, Warszawa 2012.
 16. Turner P., Currency Mismatches and Liquidity Risk: Diagnosis and Reform, Paper presented at the EBRD High level workshop, London, 3 December 2009.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.205
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu