BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Kozłowski Andrzej J. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Czaplicka-Kozłowska Iwona Z. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Zawody radnych jako determinanta funkcjonującego modelu zarządzania zasobami finansowymi - na przykładzie gmin Warmii i Mazur
Coucilor's Occupations as a Determinant of Functioning Financial Management Model, Shown on the Example Warmia and Mazury Communities
Source
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 279-290, bibliogr. 9 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Finanse samorządu terytorialnego, Finanse lokalne, Polityka samorządu terytorialnego, Zarządzanie finansami
Local government finance, Local finance, Local government policy, Financial management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Stworzony w Polsce w minionych 25 latach system samorządu terytorialnego, początkowo gmin a następnie powiatów i województw, zmierzał przede wszystkim do upodmiotowienia obywateli i podniesienia efektywności wykorzystania zasobów w państwie, szczególnie zasobów ludzkich i finansowych. Dokonująca się tym samym decentralizacja zadań z centrum zarządzania państwem do samorządów terytorialnych była procesem mającym również podnieść stan wiedzy o sprawach publicznych oraz aktywność w zarządzaniu zasobami organizacji sektora publicznego - szczególnie samorządu gminnego, bowiem on ze względu na bliskość rządzących i rządzonych jest przedmiotem wyjątkowo interesującym w procedurach badawczych. To właśnie dlatego w prezentowanym opracowaniu samorząd gminny oraz radę gminy, będącą reprezentantem lokalnej społeczności, uczyniono przedmiotem szczególnego zainteresowania. Problem badawczy odniesiono do kwalifikacji radnych w obszarze finansów publicznych, tym samym poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy radni rozumieją obowiązujący układ wykonawczy planu dochodów i wydatków. Czy w składzie rady są osoby profesjonalnie zajmujące się zarządzaniem finansami i czy reprezentują przede wszystkim interes lokalnej społeczności czy swojej korporacji zawodowej? Przeprowadzone badania jakościowe dowiodły, że w składach rad są przede wszystkim beneficjenci publicznych zasobów finansowych, a zatem osoby, które zainteresowane są przede wszystkim wykorzystaniem tych zasobów dla zaspokojenia potrzeb wskazanych przez dominujące w radzie grupy zawodowe. (abstrakt oryginalny)

System created in Poland in 25 past years of the local self-government, first of all of communes and then of districts and provinces, headed above all to make independent of citizens and raising the effectiveness of using resources in the state, of particularly human resources and financial. The decentralization taking place in the process of assignments on management centres to local self-governments was you with process being supposed also to raise the state of the knowledge about public affairs and also an activity in managing resources of organization of the public sector - of particularly a commune self-government, because it on account of the closeness ruling and ruled is an object exceptionally being interested in test procedures. The very therefore in the presented study the commune self-government and the commune council, being a representative of the local community were made with subject of the particular interest. The research problem was related to the classification of councillors in the area of the public finance, in the process they were seeking the answer to a question, whether councillors understand the implementation arrangement being in force of the plan of incomes and expenses. Whether councils composed of are persons professionally dealing with the financial management and are representing the business of the local community or their professional corporation above all? Conducted quality inspections showed, around there are beneficiaries of public financial resources in make-ups of councils above all - hence persons, which are made interested above all in using these reserves for satisfying the needs indicated by occupational groups dominating in advice. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Burton-Jones A. (1999), Knowledge Capitalism, Oxford University Press, Oxford.
  2. Dunn N., Miller A. D. (2007), A Critique of the New Public Management and the Neo Weberian State: Advancing a Critical Theory of Administrative Reform, "Public Organization Review", Vol. 7, No. 4.
  3. Evans Ch. (2005), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
  4. Friedman M., Friedman R. (1997), Tyrania status quo, tł. Marzena Walasik, Wydawnictwo Panta, Sosnowiec.
  5. Kozłowski A. J. (2012), Kwalifikacje radnych a zarządzanie zasobami gminy. Identyfikacja - diagnoza - kierunki zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
  6. Purgat A., Reszel R. (1997), Zarządzanie gminą w teorii i praktyce: poradnik, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa.
  7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz. U. poz. 1145.
  8. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902.
  9. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu