BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Garbarski Lechosław (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Edukacja w zakresie marketingu a jego wizerunek w Polsce
Marketing Education and Image of Marketing in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, nr 15 (64), s. 18-28, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Edukacja ekonomiczna, Marketing, Kształcenie ekonomistów
Economic education, Marketing, Education of economists
Note
streszcz., summ.
Abstract
Edukacja akademicka w zakresie marketingu oraz powszechna edukacja ekonomiczna społeczeństwa mają wpływ na kształtowanie wizerunku marketingu w Polsce. Artykuł przedstawia porównanie badań dotyczących opinii na temat marketingu przeprowadzonych w roku 2007 i 2014. Dodatkowo włączono analizę wykorzystującą tzw. Indeks Zaufania do Marketingu. Ukazano zakres i kierunki zmian "świadomości marketingowej". Ogólnie rzecz biorąc, po okresie dużego krytycyzmu wobec marketingu, obecnie powoli następuje proces pozytywnej zmiany w opiniach. (abstrakt oryginalny)

Academic education in marketing and economic education of society have influence on image of marketing in Poland. The article presents an comparison of researches provided at 2007 and 2014 on opinion about marketing. Additionally, analysis of Index of Marketing Sentiment is included. The scope and directions of changes in "marketing awareness" trends is presented. Generally, after the period of significant criticism towards marketing concept, the process of positive change in opinion on marketing could be observed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bearden W.O., Netemeyer R.G., Haws K.L., Handbook of Marketing Scales. Sage, Los Angeles 2001.
  2. Garbarski L., Pożądane, rzeczywiste i niechciane oblicza marketingu. W: Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji. Pod redakcją M. Gębarowskiego, L. Witek, B. Zatwarnickiej-Madury. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2012, s. 91-99.
  3. Gaski J.F, Etzel M.J., The Index of Consumer Sentiment Toward Marketing. "Journal of Marketing", July 1986, 71-81.
  4. Wizerunek Marketingu w Polsce. Pod redakcją Romana Niestroja. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków 2009.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu