BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtys Jacek (Gdansk University of Technology, Poland), Dorocki Sławomir (Pedagogical University of Cracow, Poland)
Title
Non-metropolitan Industrial NUTS 3 Sub-regions in the European Union : Identification and Typology
Source
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2016, vol. 30, nr 2, s. 55-71, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Issue title
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju układów lokalnych i regionalnych = International Determinants for the Development of Local and Regional Systems
Keyword
Rozwój regionalny, Zróżnicowanie regionalne, Przemysł, Klasyfikacja NUTS
Regional development, Regional diversity, Industry, Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS)
Note
summ.
Abstract
A common phenomenon of development is the big difference in its levels, especially between metropolitan and non-metropolitan areas. Non-metropolitan areas are also very different. In some of them, industry plays a big role. European Union's NUTS 3 non-metropolitan low developed sub-regions, whose gross domestic product per capita in 2011 was below 75% of the EU average, were the subject of research. It is based on the data and Principal Component Analysis used for the typology of 319 sub-regions prepared in 2014. The purposes of the research presented were to identify industrial sub-regions among aforementioned sub-regions, to investigate their diversity and to recognize more detailed sub-regions with the most developed industry. There was also a methodological purpose: to verify a concept for taking into account the weight of principal component in grouping sub-regions into types. As many as 53 sub-regions, in which the rate of gross value added in industry (in %) is 3 times bigger than average in the whole set of the sub-regions examined (that is more than 35%) were defined as industrial. Typology for these sub-regions was made by the cluster analysis using hierarchical method and grouping sub-regions into four types. More detailed characteristics of some sub-regions is the last part of this work.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abdi, H., Williams, L.J. (2010). Principal component analysis. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, 4, 433-459.
 2. ACE Rev. 2, Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (2008). Eurostat: Methodologies and Working papers, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KSRA- 07-015-EN.PDF
 3. Banning E.B., (2000). Classification, grouping, typology. In: ARH 312Y - Archaeological Laboratory, Systematics. Retrived from http://homes.chass.utoronto.ca/~banning/ARH 312/312Ysyst.htm
 4. Bauer, R. (2010). Scaling through Space: A Demographic Typology of European Regions, Department of Geography & Regional Research University of Vienna. Retrieved from http://www.oeaw.ac.at/vid/ download/col101214rb.pdf
 5. Chojnicki Z., Czyż T. (1978). Podstawy metodologiczne zastosowania analizy czynnikowej. In: Z. Chojnicki, T. Czyż, J. Parysek, W. Ratajczak (ed.), Badanie przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi. Geografia 2. Poznań-Warszawa: PWN, 7-20.
 6. Development of a regional typology - Aim, methods and results. Work package 6 - Typology of regions in Europe November (2010) I2SARE. Retrieved from http://www.i2sare.eu.
 7. Domański, B. (2008). Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju?, Studia KPZK PAN, 120, 135-143.
 8. Domański, R. (2005). Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Dorocki, S. (2008). Kształtowanie się regionów przemysłowych Francji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 45-54.
 10. Dorocki, S. (2010). Gospodarka regionów granicznych w procesie integracji europejskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 252-270.
 11. Dorocki, S. (2012). Regional Differentiation in the Development of French Towns - Quantitative Analysis. Barometr Regionalny, 3(29), 13-31.
 12. Eurostat: Official webpage of European Union Statistics (2014, 17-21 June). Retrieved from http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
 13. Everitt, B.S., Landau, S., Leese, M., Stahl, D. (2011). Cluster Analysis. Chichester: Wiley.
 14. Gałązka, A. (2011). Czynniki rozwoju w wybranych teoriach rozwoju regionalnego. In: Z. Strzelecki (ed.), Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Handlowa w Warszawie.
 15. Gorzelak G. (1979). Dobór zmiennych w statystycznej analizie porównawczej - metody (I). Wiadomości Statystyczne, 3, 17-21.
 16. Jackson, J.E. (1991). A User's Guide To Principal Component. New York: John Wiley & Sons.
 17. Lolliffe, I.T. (2002). Principal Component Analysis. New York: Springer.
 18. Maćkiewicz A., Ratajczak W. (1993). Principal components analysis (PCA). Computers&Geosciences, 19, (3), 303-342. DOI:10.1016/0098-3004(93)90090- R
 19. Morrison D.F. (1967). Multivariate statistical methods. New York: McGrawHill.
 20. Nowak E. (2012). Główne składowe zróżnicowania regionalnego ze względu na popyt i podaż turystyczną oraz rozwój społeczny : podejście klasyfikacyjne. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 28, 274-286.
 21. Parysek J., Ratajczak W. (2002). Analiza składowych głównych, jej korzyści i ograniczenia z punktu widzenia badań geograficznych. In: H. Rogacki (ed.), Możliwości i ograniczenia zastosowania metod badawczych w geografii i gospodarce przestrzennej. Poznań: Bogucki Wyd. Nauk., 61-73.
 22. Shepherd, J. (2009) (2013, 20 May). Typology of the Smaller Rural Sub-regions of England, Rural Evidence Research Centre Birkbeck College. Retrived from www.rerc.ac.uk
 23. Sołtys, J. (2014). Typology of peripheral sub-regions in the European Union. 54th Congress of the European Regional Science Association: "Regional development & globalisation: Best practices", 26-29 August 2014, St. Petersburg.
 24. Sołtys, J. (2015). Typology of low developed non-metropolitan sub-regions in the European Union, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 394, 153-165.
 25. Typology of metro regions (2012) (2015, 23 June). Retrived from epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/ portal/region_cities/metropolitan_regions
 26. Zimin, D. (2014). Kirde-Eesti, Estonia: Patterns of Socio-Economic Development-Case Study Report, Grincoh Working Paper Series Paper No 6.03.03.02.
Cited by
Show
ISSN
2449-903X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu