BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moneimne Walid (Aspenta International, Dubai, United Emirates), Hajdul Marcin (Poznan School of Logistics, Poland), Mikołajczak Szymon (Nova Tracking, Poland)
Title
Seamless Communication in Supply Chains Based on M2M Technology
Bezproblemowa komunikacja w łańcuchach dostaw dzięki wykorzystaniu technologii M2M
Problemlose Kommunikation in Lieferketten Durch die Anwendung der M2M-Technologie
Source
LogForum, 2016, vol. 12, nr 4, s. 213-226, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Komunikowanie, Łańcuch dostaw, Technologia komunikowania, Technologie cyfrowe, Myślenie projektowe
Communication, Supply chain, Communication technology, Digital technologies, Design thinking
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Wstęp: Dostęp do informacji jest kluczowym elementem skutecznej i efektywnej organizacji transportu i procesów logistycznych. Znaczenie dostępu do informacji w czasie rzeczywistym potwierdzają przeprowadzone badania panelowe. Do realizacji badań wykorzystano metodę design thinking. W dalszej części pracy omówione zostały dwa sposoby pozyskiwania niezbędnych informacji w trakcie przewozu - manualny, gdy zachodzi konieczność pracy ludzkiej oraz w pełni zautomatyzowany, przy zastosowaniu technologii M2M. Wdrożenie technologii M2M poprawia bezproblemową komunikację podczas realizacji przewozu i umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do potrzebnych informacji. Celem pracy było ustalenie wpływu wykorzystania wybranych technologii M2M oraz tradycyjnego sposobu komunikacji na zapewnienie niezawodnej komunikacji w łańcuchu dostaw.
Metody: W pracy wykorzystano badania panelowe, metodę design-thinking, przegląd literatury jak i rezultaty z praktycznego wdrożenia systemu TMS w firmie Speedberg.
Wyniki i wnioski: Bezproblemowa wymiana informacji w czasie rzeczywistym w ramach globalnych łańcuchów dostaw (włączając w to komunikację ze środkami transportu oraz jednostkami ładunkowymi) jest podstawą realizacji wiarygodnych i wydajnych procesów w ramach cyfrowych łańcuchów dostaw. (abstrakt oryginalny)

Background: Access to information is the key element in the successful and efficient organization of transport & logistic processes. The importance of real-time access to information is confirmed by a panel workshop carried out with support of design thinking methodology. There are two ways of gaining access to the right information - manual, where human agency is needed and fully automatic, where new M2M technology is implemented. Implementation of such technology improves seamless communication during transport execution and allows real-time access to needed information. The aim of the paper is to evaluate the influence of the effectiveness of using M2M technology and traditional way of communication as well as data gathering in order to ensure seamless communication in the supply chain.
Methods: Survey, design thinking, desk research and real case study results were used in the paper.
Results and conclusions: Seamless communication and implementation of M2M technology within the whole supply (including modes of transport and transport units) chain is a backbone of the lean and reliable digital supply chain. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aslekar P., Londhe P., Ashwini Gaikwad A., 2016, M2M Communication - Power Link Technology, IJSRD - International Journal for Scientific Research & Development, 4, 01, ISSN (online): 2321-0613.
 2. Boswarthick David, Omar Elloumi, Olivier Hersent, 2012, eds. M2M communications: a systems approach. John Wiley & Sons.
 3. Brown Tim, Jocelyn Wyatt, 2015. "Design thinking for social innovation." Annual Review of Policy Design 3.1, 1-10.
 4. Chen Cheng-Chieh Frank, Yu-Chieh Cindy Chen, 2016. "A Dynamic Programming Model for Attended Delivery Time Slot Management. "Transportation Research Board 95th Annual Meeting 16-0559.
 5. Dym Clive L., et al., 2005. "Engineering design thinking, teaching, and learning. "Journal of Engineering Education 94.1, 103-120.
 6. Johansson-Sköldberg U., Woodilla J., Çetinkaya M., 2013, Design Thinking: Past, Present and Possible Futures. Creativity and Innovation Management, 22: 121-146. doi: 10.1111/caim.12023.
 7. Manns M., Wallis R., Deuse J., 2015. "Automatic Proposal of Assembly Work Plans with a Controlled Natural Language. Procedia CIRP 33, 346-351.
 8. Mes Martijn R.K., Iacob M.-E., 2016. "Synchromodal Transport Planning at a Logistics Service Provider." Logistics and Supply Chain Innovation. Springer International Publishing, 23-36.
 9. Ming Fang, et al., 2012. "GSM/GPRS Bearers Efficiency Analysis for Machine Type Communications." Vehicular Technology Conference (VTC Spring), 2012 IEEE 75th. IEEE.
 10. Nur Nurhayati Mohd, et al., 2015. "The effects of energy expenditure rate on work productivity performance at different levels of production standard time." Journal of physical therapy science 27.8, 2431.
 11. Paul D. Reynolds, 2001. National panel study of U.S. business startups: Background and methodology, in: (ed.) Databases for the Study of Entrepreneurship (Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, Volume 4) Emerald Group Publishing Limited, 153 - 227.
 12. Sharma Archana, Vineet Kansal, Tomar R.P.S., 2015. "Location Based Services in M-Commerce: Customer Trust and Transaction Security Issues. International Journal of Computer Science and Security (IJCSS) 9.2, 11.
 13. Wu, Geng, et al., 2011. "M2M: From mobile to embedded internet." Communications Magazine, IEEE 49.4, 36-43.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu