BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak-Lepczyk Justyna (Poznań University of Economics and Business, Poland), Bober Benedykt (Academy of Hotel Management and Catering Industry in Poznan, Poland)
Title
Selected Aspects of the Logistics Network of Public Hospitals in the Competitive Market of Health Services
Wybrane aspekty logistyczne sieci szpitali publicznych na konkurencyjnym rynku usług zdrowotnych
Ausgewählte Aspekte des Logistiknetzwerkes von Öffentlichen Krankenhäusern auf dem Wettbewerbsmarkt von Gesundheitsdienstleistungen
Source
LogForum, 2016, vol. 12, nr 4, s. 247-267, rys., tab., bibliogr. 57 poz.
Keyword
Szpitalnictwo, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Logistyka, Rozwój zrównoważony, Szpitale publiczne
Hospital service, Corporate Social Responsibility (CSR), Logistics, Sustainable development, Public hospitals
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Wstęp: Poniższe rozważania stanowią przegląd zagadnień zrównoważonego rozwoju, logistyki, do instrumentów inżynierii finansowej oraz roli kapitału intelektualnego w procesie przekształceń szpitali publicznych. Celem pracy była ocena konkurencyjności sieci szpitali publicznych na rynku usług zdrowotnych na podstawie badań literaturowych, jak również badań empirycznych.
Metody: Badanie empiryczne przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety zostało przeprowadzone w okresie od stycznia 2007 do grudnia 2011 roku, na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego. Celem ankiety było przeanalizowanie opinii kadry medycznej w zakresie zagadnień związanych z dostosowaniem do charakteru sieci szpitali publicznych metod oraz narzędzi z zakresu logistyki, zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - CSR. Badania zrealizowano w 104 szpitalach publicznych, na próbie 8975 respondentów.
Wyniki i wnioski: Analiza zrealizowanych badań wykazała, iż procesy logistyczne i ich poprawa w służbie zdrowia mają istotną rolę. Badane podmioty w sposób jednoznaczny zwracają uwagę na potrzebę stosowania systemów informatycznych, działań pro-środowiskowych, dostęp do informacji, czy stosowanie globalnych standardów GS1. Narzędzia te pozwalają zwiększyć efektywność łańcuchów dostaw, gwarantując śledzenie nie tylko ruchu i pochodzenia wyrobów od producenta do pacjenta, ale również umożliwiając lepsze zabezpieczenie przed popełnieniem błędu czy sfałszowaniem produktu. (abstrakt oryginalny)

Background: The below considerations provide an overview of the issues of sustainable development, logistics, to financial engineering instruments and the role of intellectual capital in the process of transformation of public hospitals. The aim of this research was to assess the competitiveness of the network of public hospitals in the market of health services based on literature studies, as well as empirical research.
Methods: Empirical study using a questionnaire survey was conducted in the period from January 2007 to December 2011, in the area of Warmia and Mazury, Pomerania and Wielkopolska. The goal of this questionnaire survey was to know the medical staff reviews issues related to adaptation to the nature of the network of public hospitals methods and logistics tools, sustainable development, corporate social responsibility - CSR. The study was carried out in 104 public hospitals, on a sample of 8975 respondents.
Results and conclusions: Analysis of the completed study showed that the logistic processes and their improvement in the health sector play a significant role. The surveyed entities explicitly draw attention to the need for information systems, pro-environment activities, access to information, or the use of GS1 global standards. These tools allow you to increase the efficiency of supply chains, ensuring not only tracking and tracing of products from the manufacturer to the patient, but also enabling better protection against making a mistake or counterfeit products. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bober B., 2013, Methods of analysis and evaluate the risk management decisionmaking process of the provision of services in public hospitals, Wyd. WSB, Poznań.
 2. Bober B., 2012, Conditions for the implementation of cost accounting in the company of ABC medical [in:] Cost management, information and quality health care, (ed.) Lewandowski R., Wyd. SAN, Łódź, "Przedsiębiorczość i zarządzanie", 4.
 3. Brdulak H., Michniewska K., 2009, Green logistics, ecologistics, sustainability in logistics, "Logistyka", 10.
 4. Bujak A., 2011, Innovation and innovative solutions for logistics, "Logistyka", 2.
 5. Chaberek M. (ed.), 2001, Modeling of processes and logistic systems, cz. I, Wyd. UG, Gdańsk.
 6. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, European Commission, Brussels 2004, COM (2004) 38 final.
 7. CSR 2011, Corporate Social Responsibility in Poland, Ministerstwo Gospodarki, Krajowy Program Reform. Europa 2020.
 8. Deszczka M., Wąsowicz M., 2013, Economy, ecology, technical progress, [in:] Macro and microeconomics. Basic problems of the present (ed.) Marciniak S., Wyd. PWN, Warszawa.
 9. Dobrzański G., 2006, Challenges to education for sustainable development in higher education, [in:] Economics and the Environment. Improving the methods and forms of economic and ecological education in colleges and universities, Zeszyt specjalny, Białystok.
 10. Drucker P.F., 2010, The Practice of Management, Wyd. New Media, Warszawa.
 11. Ecker H., 2007, Rich or poor simply different mentally, Studio Emka, Warszawa.
 12. Fesnak A., 2011, Planning your personal finances, Złote Myśli, Gliwice.
 13. Fiałkowska M., Zymonik Z., 2012, Applicability of 5S for a selected healthcare facility, (ed.) M. Salerno-Kochan, Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków.
 14. Filek J., The reasons little interest in the idea of CSR in Poland, [in:] Corporate Social Responsibility in small and medium-sized enterprises (ed.) M. Bak, P. Kulawczuk, Wyd. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Przemysłowym, Warszawa.
 15. Fiut I., 2006, Sustainable development: philosophical aspect and media, "Problemy Ekorozwoju", Lublin, 1, 2.
 16. Fung V.K., WK Fung Y. Wind, 2008, Competing in a flat world. Building companies adapted to the flat world, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, WSzPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 17. Giereszewska G., Romanowska M., 1999, Strategic analysis of the company, Wyd. PWE Warszawa.
 18. Golob, Bartlett JL, 2007, Communicating about Corporate Social Responsibility: A Comparative Study of CSR Reporting in Australia and Slovenia, "The Public Relations Review," 22, 1.
 19. Hella A., de Leeuw S., Klumpp M., 2015, The value of fourth-party logistics services in the humanitarian supply chain, Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management 5.1, 35-60. doi: 10.1108/JHLSCM-02-2014-0010.
 20. Howaniec M., 2010, Education for Sustainable Development in Poland - what is missing? "Problemy Ekologii", 14, 4.
 21. Huang Y.Ch, Xie Q., 2014, The construction of a hospital disease tracking and control system with a disease infection probability model, Journal of Intelligent Manufacturing, October, 25, 5, 983-992.
 22. Imai M., 2007, Kaizen, the key to competitive success in Japan, the Kaizen Institute, Poland, MT Biznes, Warszawa.
 23. ISO 26000: 2010, Guidance on Social Responsibility, ISO.
 24. Janasz W., Koziołek K., 2007, Determinants of innovative activity of enterprises, Wyd. PWN, Warszawa.
 25. Kiełczewski D., 2001, Social Ecology, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 26. The European Commission, Brussels 2003, COM (2003) 131 final; Stimulating technologies for sustainable development. European Union Action Plan on Environmental Technologies, Constitution, Dz. U. 1997, 78, 483.
 27. Kuraszko I., 2010, A new social communication challenge of responsible business, Wyd. Difin, Warszawa.
 28. Kurpanek J., Skowrońska A., 2006, Analysis of conditions for the development of environmental technologies in Poland, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Katowice-Białystok.
 29. Lisiecka K., 2003, The effectiveness of quality management systems, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 3.
 30. Majchrzak-Lepczyk J., 2012, The essence of innovation in logistics, [in:] International logistics challenge for the world economy, (ed.) E. Gołembska, Z. Bentyn, Wyd. UEP, Poznań.
 31. Matczewski A. (ed.), 2001, Problems of modern management, Wyd. UJ, Kraków.
 32. Mendoza R.L., 2014, Internet medicine and pharmacies: Private choice, public risks, and healthcare business, International Journal of Healthcare Management 7, 3. doi: 10.1179/2047971914Y.0000000082.
 33. Messiah-Lech A., 2012, Economic efficiency and environmental efficiency of reverse logistics Monographs Series 224, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 34. Nowak-Lewandowska R., 2010, Corporate social responsibility towards consumers in Poland, "Issues Management" Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, 8, 2.
 35. Nowakowski T. (ed.), 2011, Logistics systems. Part 2, Wyd. Difin, Warszawa.
 36. Pawłowska B., 2011, The transport sector and the challenges of the twenty-first century - Diagnosis and areas of action towards sustainable development, [in:] Implementation aspects of the implementation of sustainable development, (ed.), D. Kiełczewski, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 37. Pinna R., Carrus P.P., Marras F., 2015, The drug logistics process: an innovative experience, TQM Journal 27.2, 214-230. doi: 10.1108/TQM-01-2015-0004.
 38. Pomykalski A. 2001, Innovation Management, Wyd. PWN, Warszawa.
 39. Porter M.F. 2001, Porter competition, Wyd. PWN Warszawa.
 40. Poskrobko B., 2008, Paradigms of management science environment in Contemporary paradigms of management science, (red.) W. Kowalczewski, Wyd. Difin, Warszawa.
 41. Roper K.O., Sedehi A., Ashuri B., 2015, A cost-benefit case for RFID implementation in hospitals: adapting to industry reform, Facilities 33.5/6 , 388-367. doi: 10.1108/F-05-2013-0041.
 42. Roszkowska P., 2011, Revolution in business reporting, Wyd. Difin, Warszawa.
 43. The development of an action plan for environmental technologies, Komunikat Komisji do wspólnot Europejskich.
 44. Rutkowski K. (red.), 2005, Distribution logistics, Wyd. SGH, Warszawa.
 45. Skowronski A., 2006, Sustainability prospect of further progress of civilization, Problemy ekorozwoju, 1, 2.
 46. Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B., 2000, The profit zone, Wyd. PWE, Warszawa.
 47. Staszewski R., Kautsch M., 2010, Quality in health care, in: Health care management. New challenges, [red.] M. Kautsch, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 48. Stiglitz J.E., 2004, Public Sector Economics, Wyd. PWN, Warszawa.
 49. Strahl D., 2010, Innovation European regional space and the dynamics of economic development, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 50. Świerczek A., 2006, The evolution of the concept of the supply chain in terms of links interorganizing, "Logistyka", I, 3.
 51. Toffler A., 2006, The Third Wave, Wyd. KURPISZ SA, Poznań.
 52. Waters D. (ed.), 2007, Global Logistics. New Direction in Supply Chain Management, Kogan Page Limited. Philadelphia.
 53. White Paper - European transport policy for 2010: time to decide, in 2001, the European Commission, Luxembourg.
 54. Witte H., 2011, Nachhaltiges Produktionsmanagement, [in:] Management and Economics Services. Experiences and trends (ed.) P. Niedzielski, W. Downar, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 604, Szczecin.
 55. Wolffgram E., Rutkowski K. 2001, Supply chain management in Polish enterprises, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 11.
 56. Wozniak L., Ziolkowski B., 2006, The paradigm of ecological economics, as a stimulator eco-innovation, [in:] Ecoinnovation in socio-economic development, (ed.) L. Wozniak, J. Krupa, J. Grzesik, Wyd. WSIiZ, Rzeszów.
 57. Załoga E., 2013, Trends in land transport European Union, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.6
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu