BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutka Ryszard (Uniwersytet Gdański), Czerska Małgorzata (Uniwersytet Gdański)
Title
Zmiany nastawień kierowniczych w latach 1992-2015
Changes of Polish Managers Attitudes' towards Their Subordinates in Period 1992-2015
Source
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 337-358, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Style kierowania, Kadra kierownicza, Personel kierowniczy
Management styles, Managerial staff, Management staff
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorzy stawiają pytanie: Czy zmiany ustrojowe i realia gospodarcze wpłynęły istotnie na zmianę profilu nastawień kierowniczych? Badania były prowadzone od 1992 do 2015 roku wśród uczestników studiów podyplomowych. W badaniach wzięło udział 2158 osób. W okresie obejmującym lata 1992-2006 nie stwierdzono istotnych zmian profilu potencjalnych stylów kierowania. Istotne zmiany nastąpiły po 2006 roku. Większość badanych po 2006 roku to tzw. generacja "Y". Są to osoby urodzone w końcu lat 70. i w latach 80. XX wieku, mocno nastawione na sukces mający źródła w skutecznym realizowaniu zadań. Autorzy dochodzą także do wniosku, że im wyższy poziom nastawień kierowniczych na zadania i na ludzi, tym większa szansa, że dany kierownik będzie charakteryzował się wysokim poziomem elastycznego reagowania na sytuację. Szczególnie wyraźna jest zależność pomiędzy poziomem elastyczności kierowania a poziomem nastawień kierownika "na ludzi".(abstrakt oryginalny)

Authors ask, if the economical and political changes influenced on the changes in managers attitudes towards theirs subordinates. The researches have been carried on from 1992 to 2015 among the participants of postgradued studies. In researches took part 2158 persons. This are the results of researches: In the first period (1992-2006) there are no significant changes in managers behavior. The crucial point is 2006 year. It lead authors to the hypothesis, that the change of generation was the main factor of the changes in the profile of management style. Most of the respondents reviewed after 2006 year, they were the generation "Y". They were the persons born in the end of 70th and in 80th. They were focused on their professional success. We saw also the relation between managers' orientation and their elasticity. Managers "people oriented" were more elastic.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antczak Z. (2013), Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych, Difin, Warszawa.
 2. Barabasz A. (2015), Relacja przełożony-podwładny w ujęciu psychoanalitycznym, w: Czajkowska M., Januszkiewicz K., Kołodziejczak M., Zalewska-Turzyńska M. (red.), Zachowania organizacyjne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Blikle J. (2014), Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Helion, Gliwice.
 4. Dworzecki Z. (1978), Style zarządzania, SGPiS, Warszawa.
 5. Dźwigoł-Barosz M. (2015), Style zarządzania kobiet i mężczyzn w biznesie, w: Czajkowska M., Januszkiewicz K., Kołodziejczak M., Zalewska-Turzyńska M. (red.), Zachowania organizacyjne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Gojny-Zbierowska M. (2015), Postrzegane wsparcie organizacyjne a osobowość pracownika, w: Bednarska-Wnuk I., Michalak J. M., Świątek-Barylska I. (red.), Zachowania organizacyjne. Organizacji jako przestrzeń kształtowania pracowników, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Górecki J. (2013), Pokolenie Y wyzwaniem dla organizacji, w: Uwarunkowania sukcesu organizacji, Czubasiewicz H., Mokwa Z., Walentynowicz P. (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 8. Król H., Ludwiczyński A. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Mroziewski M. (2005), Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Difin, Warszawa.
 10. Reddin W. R. (1993), Testy dla menedżerów stawiających na efektywność, Oficyna Wydawnicza Alma-Press, Warszawa.
 11. Smolbik-Jęczmień (2012), Nowe trendy w podejściu do kariery zawodowej wśród przedstawicieli pokolenia Y, w: Barabasz A., Głuszek E. (red.), Osobowościowe i kompetencyjne uwarunkowania sukcesu, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Stoner J. A. F., Wankel C. (1992), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 13. Tokarski S. (1986), Efektywność kierowania a nastawienia, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 14. Tokarski S. (1993), Zmiany efektywności kierowania w latach 1982-1992, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 15. Wawrzyniak B. (1987), Szkoła zarządzania, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu