BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sudavičius Bronius (Uniwersytet Wileński, Litwa)
Title
Uprawnienia organów samorządu terytorialnego w sferze podatków w Republice Litewskiej
Local Government Authority in the Area of Taxing in the Republic of Lithuania
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 79-89, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Samorząd terytorialny, Podatki
Public finance, Local government, Taxes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł 119 Konstytucji Republiki Litewskiej zapewnia jednostkom administracyjno-terytorialnym prawo do samorządu. Praktyczna realizacja tego prawa konstytucyjnego jest niemożliwa bez dysponowania określonymi środkami finansowymi (finansami publicznymi samorządu terytorialnego), bez prawa organów samorządu terytorialnego do samodzielnego gospodarowania finansami publicznymi, znajdującymi się w ich gestii. W artykule, w oparciu o analizę obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz praktyki działalności organów samorządu terytorialnego, rozważane są zagadnienia dotyczące zakresu samodzielności organów samorządu terytorialnego w dziedzinie uchwalania i pobierania podatków. (abstrakt oryginalny)

Local administrative units are guaranteed the right to self-government by Article 119 of the Constitution of the Republic of Lithuania. In order to implement this constitutional right, self-government institutions (local authorities) must obtain certain powers in managing public finance that they administer. The article deals with the question of competence enjoyed by local selfgovernment institutions in the field of tax regulation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Astrauskas A., Vietos savivalda ir vietos savivaldos problemos Lietuvoje. Viešoji politika ir administravimas 2002, nr 3.
 2. Biudžeto sandaros įstatymas. Valstybes žinios 1990, nr 24-596; 2004, nr 4-47.
 3. Davulis G., Lietuvos savivaldybių finansai: struktūra, raida, perspektyvos. Lietuvos statistikos darbai 2006, nr 45.
 4. Europos vietos savivaldos chartija. Valstybes žinios 1999, nr 82-2418.
 5. Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinasis įstatymas. Valstybes žinios 1990, nr 31-742.
 6. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Valstybes žinios 2002, nr 73-3085.
 7. Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymas. Valstybes žinios 1990, nr 24-601.
 8. Konstitucinio Teismo 2000 m. kovo 15 d. nutarimas "Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. gegužes 9 d. nutarimo Nr. 546 "Del pridetines vertes mokesčio" 1.14 papunkčio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos pridetines vertes mokesčio įstatymo 15 ir 16 straipsniams ir Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 4 daliai bei 9 straipsniui". Valstybes žinios 2000, nr 23-585.
 9. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Valstybes žinios 1992, nr 33-1014.
 10. Marcijonas A., Sudavičius B., Lietuvos Respublikos mokesčių sistemos teisiniai pagrindai ir jų reforma. Teise 2002, t. 43.
 11. Marcijonas A., Sudavičius B., Mokesčių teise. Vilnius: TIC, 2003.
 12. Medeliene A., Sudavičius B., Mokesčių teise. Vilnius: RC, 2011.
 13. Mokesčių administravimo įstatymas. Valstybes žinios 1995, nr 61-1525.
 14. Mokesčių administravimo įstatymas. Valstybes žinios 2004, nr 63-2243.
 15. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas. Valstybes žinios 2005, nr 76-2741.
 16. Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymas. Valstybes žinios 1997, nr 69-1743; 2001, nr 94-3307.
 17. Sudavičius B., Mokesčių lengvatos Lietuvos mokesčių teises kontekste. Teise 2010, t. 76.
 18. Vietos savivaldos įstatymas.Valstybes žinios 1994, nr 55-1049; 2008, nr 113-4290.
 19. Vilniaus m. biudžetas 2012 m. [on-line]. [Dostęp 15.11.2012]. Dostępny w World Wide Web: http//www.vilnius.lt/biudzetas.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu