BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzesik Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Perspektywa paradoksu w kształtowaniu przywództwa w organizacji
Paradox perspective in shaping the leadership in an organization
Source
Organizacja i Kierowanie, 2016, nr 2, s. 33-43, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Organization and Management
Keyword
Kompetencje, Organizacja, Kompetencje kierownicze
Competences, Organisation, Managerial competencies
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przyjęto cel o charakterze poznawczym dotyczący problematyki przywództwa w organizacji. Podjęte rozważania są podporządkowane problemowi odnoszącemu się do wykorzystania perspektywy paradoksu w wyjaśnianiu istoty kształtowania przywództwa w organizacji. Przy czym kształtowanie przywództwa jest rozumiane jako przyjmowany w danej organizacji model przywództwa odnoszący się do kształtowania ról i kompetencji przywódczych. Problematyka paradoksu została ukazana przy wykorzystaniu modelu struk - tury konkurujących wartości, który wyjaśnia złożoną naturę pracy kierowniczej oraz potrzebę doceniania konkurujących wartości, tj. ich równoważenia i łączenia. Opracowanie to odnosi się nie tyle do stanu niewiedzy, ile do próby przedstawienia omawianej problematyki z per - spektywy paradoksu. Realizacja celu nastąpiła na drodze studiów literatury przedmiotu.

This paper considers the cognitive aim, which concerning issues of leadership in the organ- ization. Taken considerations are subordinated to the problem of using paradox perspective in explaining the essence of shaping the leadership in an organization. The shaping the leader - ship is understood as a model, which is used in an organization, for creating the leadership roles and leadership competencies. Paradox perspective in the leadership has been shown by using the structure of competing values, which explains the complex nature of managerial work and the need to appreciate the competing values, ie. their balancing and connecting. This paper does not refer to the state of ignorance, but rather to the attempt to present the discussed issues from the paradox perspective. Implementation of the aim took place on the way of literature study.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czakon W., Paradoks osadzenia sieci - uwarunkowania metodologiczne , [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie Strategiczne - QuoVadis , Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządza- nia i Przedsiębiorczości, nr 22, Wałbrzych 2012.
 2. Denison D. R., Hooijberg R., Quinn R. E., Paradox and Performance: Toward a Theory of Behavioral Complexity in Managerial Leadership , "Organization Science" 1995, Vol. 6, No. 5, pp. 524-540.
 3. Lewis M. W., Smith W. K., Paradox as a Metatheoretical Perspective: Sharpening the Focus and Widening the Scope , "The Journal of Applied Behavioral Science" 2014, Vol. 50, No. 2, pp. 127-149.
 4. Lichtarski J., Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu , PWE, Warszawa 2015.
 5. Manderscheid S. V., Freeman P. D., Managing polarity, paradox, and dilemma during leader transition , "European Journal of Training and Development" 2012, Vol. 36, No. 9, pp. 856-872.
 6. Martin A., Ernst Ch., Exploring leadership in times of paradox and complexity , "Corpo - rate Governance" 2005, Vol. 5, No. 3, pp. 82-94.
 7. Osbert-Pociecha G., Ambiwalencja zarządzania organizacją - zagrożenie czy szansa , "Przegląd Organizacji" 2009, nr 6, s. 10-15.
 8. Qui J., Donaldson L., Luo B. N., The benefits of persisting with paradigms in organizatio- nal research , "Academy of Management Perspectives" 2012, Vol. 26, No. 1, pp. 93-104.
 9. Quinn R. E., Faerman S. R., Thompson M. P., McGrath M. R, Profesjonalne zarządzanie. Kluczowe kompetencje kierownicze , PWE, Warszawa 2007.
 10. Smith W. K., Lewis M. W., Toward a theory of paradox: a dynamic equilibrium model of organizing , "Academy of Management Review" 2011, Vol. 36, No. 2, pp. 381-403.
 11. Sułkowski Ł., Epistemologia i metodologia zarządzania , PWE, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu