BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Multan Ewa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Walczuk Konrad (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Przedsiębiorczość studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych jako podstawa doboru potencjalnych menedżerów
Student's Entrepreneurship at the Faculty of Economic and Legal Sciences as a Key Factor in Potential Managers Recruitment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (36), 2016, nr 109, s. 143-160, rys., tab., załącznik, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Studenci, Inkubatory przedsiębiorczości, Rozwój kompetencji menedżerskich, Badania pilotażowe, Wyniki badań
Students, Enterprise incubators, Manager competencies development, Pilot studies, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejsze opracowanie powstało na podstawie badań pilotażowych realizowanych przez Instytut Administracji, Samorządu i Prawa oraz Instytut Zarządzania i Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Na wstępie badań, realizowanych metodą sondażową, przygotowano narzędzie badawcze (kwestionariusz ankiety), który został wykorzystany przy badaniu pilotażowym. Po drobnych korektach narzędzia badawczego (wzór kwestionariusza ankiety zawiera załącznik do opracowania) przeprowadzono serię badań na grupie studentów, którzy uczestniczyli na zajęciach realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach. Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie wyników z ww. badań mających na celu rozpoznanie przedsiębiorczości studentów kształcących się na kierunkach: administracja, logistyka i zarządzanie, w szczególności w zakresie oceny potencjału studentów do rozwoju przedsiębiorczości w inkubatorze. (abstrakt oryginalny)

The following essay is based on a pilot study conducted by the Institute of Administration, Governance and Law together with the Institute of Management and Marketing at the Faculty of Economic and Legal Sciences University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. At early stage of the research, performed with survey application, a research tool (survey questionnaire) was prepared and ultimately implemented in the pilot study. After minor research tool amendments (example of survey questionnaire attached) a series of researches have been conducted among students taking part in lectures at the Faculty of Economic and Legal Sciences of the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. The main goal of the essay is to provide findings from the above-mentioned researches aimed at examination of the entrepreneurship area among students from administration, logistics and management fields, with the main emphasis on students' potential evaluation in developing entrepreneurship in business incubators.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Guliński J., Zasiadły K. (red.), Inkubator przedsiębiorczości akademickiej. Pod-ręcznik dla organizatorów i pracowników, Wyd. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Poznań-Warszawa 2005.
  2. Kardas J.S., Multan E. (red.), Dobór pracowników do organizacji wobec wyzwań rynku pracy, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2012.
  3. Multan E., Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości katalizatorem rozwoju przedsiębiorczości studentów, referat wygłoszony na konferencji "Synergia Nauki i Biznesu", która odbyła się dn.11 stycznia 2013 r. na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, która została zorganizowana przez instytut Zarządzania i Marketingu WNEiP, WKK Sp. z o.o. w Rzeszowie oraz Katolickie Radio Podlasie.
  4. Multan E., Rola strategii zatrudnienia w kształtowaniu kultury współczesnej organizacji - wybrane aspekty, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim organizacji, Wyd. Wolters Kluwer Bussines, Kraków 2009.
  5. Pasieczny J., Glinka B., Brzozowska A. (red. nauk.), Młodzi przedsiębiorcy - inspiracje, koncepcje i uwarunkowania, Wyd. Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2012.
  6. Plawgo B. (red.), Przedsiębiorczość akademicka: stan, bariery i przesłanki rozwoju, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, Łomża 2011.
  7. Sienkiewicz W., Szot-Gabryś T., Przedsiębiorczość akademicka - koncepcje, formy, warunki rozwoju, Wyd. Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin 2011.
  8. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu