BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leczykiewicz Tadeusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Alternatywne metody rozstrzygania sporów w sprawach gospodarczych
Alternative Methods of Resolving Commercial Disputes
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2012, nr 11, s. 317-329, rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Postępowanie sądowe, Sądownictwo w sprawach gospodarczych, Mediacje, Arbitraż gospodarczy, Sąd polubowny
Legal proceedings, Judiciary in economic matters, Mediation, Commercial arbitration, Arbitration court
Note
streszcz., summ.
Abstract
Spory w sprawach gospodarczych są przejawem sytuacji kryzysowych, jakie mogą dotknąć przedsiębiorstwa ze sobą współpracujące. Rozwiązuje się je w trybie postępowania przed właściwym sądem powszechnym (wydziałem gospodarczym) lub w formie rozstrzygnięć alternatywnych, do których zalicza się postępowanie polubowne (arbitrażowe), mediacyjne oraz pojednawcze (ugodowe). Elementem zarządzania sporami w sprawach gospodarczych jest więc dokonywanie wyboru między postępowaniem sądowym a postępowaniem alternatywnym, z uwzględnieniem kryteriów wynikających z uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, czasowych i wizerunkowych spierających się podmiotów gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

Commercial disputes are instances of crisis situations which may arise between collaborating companies. They are solved by ordinary courts (courts of general jurisdiction) in judicial proceedings (usually by a commercial law division) or through alternative methods, such as arbitration, mediation and settlement proceedings. Selecting between judicial proceedings and alternative resolution methods is an element of the crisis management in commercial disputes, taking into consideration the criteria implied by conditions of legal and economic character, as well as those relating to reputational strategies of commercial operators in a dispute. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza statystyczna działalności wymiaru sprawiedliwości w latach 2002-2011. W: Biuletyn Informacji Publicznej [on-line]. Ministerstwo Sprawiedliwości [Dostęp 15.04.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/statystyki/ statystyki-2011/.
  2. Podstawowe wskaźniki statystyczne przedstawiające osiągnięcia w załatwialności spraw w sądach powszechnych w 2011 r. w porównaniu z danymi za lata 2007-2010 - cz. I. W: Biuletyn Informacji Publicznej [on-line]. Ministerstwo Sprawiedliwości [Dostęp 15.04.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/ statystyki/statystyki-2011/.
  3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu