BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grębowiec Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rola marki w procesie podejmowania decyzji zakupu produktów mleczarskich na przykładzie rynku jogurtów
The Role of Brand in the Purchase Decision Making of Dairy Products for Example Yoghurt Market
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, nr 15 (64), s. 55-67, rys.,bibliogr. 13 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Marka produktu, Decyzje konsumenckie, Proces decyzyjny, Rynek mleka
Product brand, Consumer decision, Decision proces, Milk market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Produkty wysokiej jakości cieszą się uznaniem wśród konsumentów. Nieustająca analiza preferencji i wyborów nabywców pozwala na dostrzeganie zmian w zachowaniach rynkowych, a także wskazuje przedsiębiorstwom kierunki rozwoju. Uwzględnianie tych preferencji w działaniach przedsiębiorstw wpływa na wzrost ich pozycji rynkowej, a także na pozyskiwanie coraz większej liczby lojalnych nabywców. Marka spełnia istotną rolę podczas dokonywania wyboru spośród szerokiego wachlarza ofert rynkowych. Lojalność nabywców wobec marki wpływa więc na zwiększanie się jej renomy. Przekłada się to również na wzrost sprzedaży oraz możliwość dalszego rozwoju firmy. Znane marki mogą konkurować jakością o lojalność klientów. Wykorzystując strategie kreowania wizerunku marki, zyskuje ona przewagę konkurencyjną. Celem opracowania było określenie znaczenia marki podczas zakupu produktów mleczarskich. Jako główne spektrum zainteresowania wybrany został rynek mleka oraz jego przetworów, ze szczególnym uwzględnieniem rynku jogurtów. W opracowaniu zebrano rozważania teoretyczne z zakresu marki i czynników warunkujących jej siłę, ponadto przedstawiono współczesną sytuację na rynku mleka oraz jego przetworów. Rozważania teoretyczne poparto badaniami przeprowadzonymi wśród 250 przypadkowo dobranych respondentów. Osiągnięte wyniki badań pozwoliły na wyciągniecie wniosków zawartych na końcu opracowania. Z przeprowadzonych badań wynika, że marka ma istotne znaczenie w procesie zakupu jogurtów. Wysoka jakość produktów markowych wpływa na zaufanie konsumentów do marki, a wzrost lojalności nabywców przekłada się na wzrost sprzedaży i umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Producenci jogurtów, posiadający markę cieszącą się uznaniem, powinni w swoich działaniach kierować się dobrem konsumenta, gdyż od jego wyborów zależy dalszy rozwój wizerunku marki i przedsiębiorstwa także w wymiarze ekonomicznym. (abstrakt oryginalny)

High-quality products are appreciated by consumers. The ongoing analysis of the preferences and choices of buyers allows the perception of changes in the behavior of the market, and indicates directions of development companies. Taking into account the needs and preferences of consumers in the activities of enterprises affects the growth of their market position, as well as gaining more and more loyal customers. Brand plays a crucial role in making a selection from a wide range of market offers. The loyalty of customers towards the brand affects the increase in its reputation. This translates into an increase in sales and the possibility of further development of the company. Famous brands can compete on quality of customer loyalty. Using strategies to create brand image, it gains a competitive advantage. The aim of the study was to investigate the significance of the brand among consumers when buying dairy products. As the main spectrum of interest is selected market milk and dairy products, with particular emphasis yoghurt market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dębski M.: Kreowanie silnej marki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 2. Górska J.: Jogurty owocowe: Mistrzowskie posunięcie, "Forum Mleczarskie Handel", 2014, nr 6.
 3. Górska-Warsewicz H.: Zarządzanie markami w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego w perspektywie długookresowe,. Roczniki Naukowe SERiA, 2014 T. XVI, z. 4.
 4. Grębowiec M.: Znaczenie marki produktów mleczarskich w społeczeństwie informacyjnym, Marketing i rynek. Nr 11/2014.
 5. Grzegorczyk A.: Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 6. Kossakowska J., Sych - Winiarek J., Bochlińska E.: Spożycie przetworów mleczarskich w Polsce na tle zmian w podaży mleka, "Biuletyn Informacyjny", ARR, Warszawa 2013, nr 4.
 7. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 8. Raport Konsument na Rynku Artykułów Żywnościowych, Departament Inspekcji Handlowej UOKIK, Warszawa, Warszawa 2009.
 9. Rudzewicz A.: Rola i znaczenie zaufania w kreowaniu marki, "Marketing i Rynek", 2014, nr 8.
 10. Słownik języka polskiego, t. 1, PWN, Warszawa 2007.
 11. Świątkowska M.: Mleko - podstawa diety i gospodarki żywnościowej, "Biuletyn Informacyjny", ARR, Warszawa 2014, nr 3.
 12. Urbanek G.: Zarządzanie marką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 13. Witek-Hajduk M. K.: Zarządzanie silną marką, Wyd. Oficyna a Wolters Kulwer business, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu