BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dembińska Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wątpliwości i krytyczne postawy przedsiębiorstw TSL wobec stosowania zasad społecznej odpowiedzialności na podstawie wyników badań empirycznych
Doubts and Critical Attitudes of the TSL Companies Concerning the Use of Social Responsibility Principles Based on the Results of Empirical Research
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2015, t. 46, nr 2, s. 157-172, rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Badania empiryczne, Przegląd literatury, Przedsiębiorstwo transportowe, Przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne, Logistyka, Etyka, Sektor TSL
Corporate Social Responsibility (CSR), Empirical researches, Literature review, Transport company, Transport-forwarding enterprise, Logistics, Ethics, TSL sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto problematykę wątpliwości i krytycznej postawy przedsiębiorstw wobec społecznej odpowiedzialności. Rozważania oparto na przykładzie przedsiębiorstw sektora TSL. Artykuł podzielono na dwie zasadnicze części. W pierwszej części dokonano przeglądu literatury wraz z ustosunkowaniem się do zidentyfikowanych problemów. Celem tej części było wskazanie, jakie wątpliwości i jakie krytyczne uwagi są przedstawiane w przypadku społecznej odpowiedzialności. W części drugiej przywołano wyniki badań empirycznych, które posłużyły do określenia przyczyn obiekcji względem społecznej odpowiedzialności wśród przedsiębiorstw sektora TSL. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issues of doubts and critical attitude of companies concerning corporate social responsibility based on the example of companies in the TSL sector. This article is divided into two main parts. In the first part the literature review within the problem in question has been presented. The aim of this part was to show the doubts and critical remarks with regard to social responsibility. In the second part the results of empirical studies were cited as a basis for determining the reasons for objections to the corporate social responsibility among companies in the TSL sector.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Basu K., Palazzo G. (2008), Corporate Social Responsibility: A Process Model of Sensemaking, "Academy of Management Review", 33(1), 122-136, DOI: 10.5465/AMR.2008.27745504.
 2. Boiral O. (2007), Corporate Greening Through ISO 14001: A Rational Myth?, "Organization Science" 18(1), 127-146, DOI: 10.1287/orsc.1060.0224.
 3. Crook C. (2005), A Survey of Corporate Social Responsibility, "The Economist", January 22.
 4. Dembińska I. (2014), Społeczna odpowiedzialność w przedsiębiorstwach sektora TSL: analiza postaw w świetle badań, "Logistyka", 5, 1773-1785.
 5. Fleming P., Jones M. T. (2013), The End of Corporate Social Responsibility, Crisis and Critique, Sage Publications, London.
 6. Friedman M. (1970), The social responsibility of business is to increase its profits, "The New York Times Magazine", September 13.
 7. Friedman M. (2002), Capitalism and Freedom, University Of Chicago Press, Chicago.
 8. Henderson D. (2001), Misguided Virtue: False Notions of Social Corporate Social Responsi-bility, New Zealand Business, Roundtable, June.
 9. Karnani A. (2010), The Case Against Corporate Social Responsibility, "Wall Street Journal", August 23.
 10. Khan F. R., Munir K. A., Willmott, H. (2007), A Dark Side of Institutional Entrepreneurship: Soccer Balls, Child Labour and Postcolonial Impoverishment, "Organization Studies", 28(7), 1055-1077, DOI: 10.1177/0170840607078114.
 11. Laufer W. S. (2003), Social Accountability and Corporate Greenwashing, "Journal of Business Ethics", 43(3), 253-261, DOI: 10.1023/A:1022962719299.
 12. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Raport PARP, Warszawa, 9 grudnia 2011. Raport dostępny na: http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/Ocena_stanu_wdrazania_standardow_spolecznej_odpowiedzialnosci_biznesu_13022013.pdf
 13. Roberts J. (2003), The Manufacture of Corporate Social Responsibility: Constructing Corpo-rate Sensibility," Organization", 10(2), 249-265, DOI: 10.1177/1350508403010002004.
 14. Rok B. (2013), Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu, Poltext, Warszawa.
 15. Sims R. R., Brinkmann J. (2003), Enron ethics (Culture matters more than codes), "Journal of Business Ethics", 45(3), 243-256, DOI: 10.1023/A:1024194519384.
 16. Sternberg E. (1994), Just Business, Little Brown, London, w.: Sparks R. (2003), A Pragmatic Approach to CSR, School of Management, The London School of Economic, 19 May.
 17. Wołoszyn J., Stawicka E., Ratajczak M. (2011), Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2015.008
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu