BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marzantowicz Łukasz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Prewencyjna rola logistyki w katastrofie
The Preventative Role of Logistics in Disaster
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2015, t. 46, nr 2, s. 173-184, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Logistyka, Katastrofa, Studium przypadku
Logistics, Disaster, Case study
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest przyczynkiem do wyłonienia i zdefiniowania prewencyjnej roli logistyki w katastrofie. Za pomocą przeglądu obecnego stanu wiedzy wyłoniono definicję katastrofy oraz połączono to pojęcie z możliwością wykorzystania logistyki w katastrofie. Rozważania skupiają się na etapie występującym przed katastrofą (tzw. etap pre-katastrofy). Wyłoniono i scharakteryzowano zbiór funkcji logistyki w przebiegu procesu pre-katastrofy. Dla zilustrowania rozważań teoretycznych wykorzystano studium przypadku (katastrofa pociągów pod Szczekocinami). (abstrakt oryginalny)

The article is a contribution to identify and define the preventive role of logistics in the disaster. By reviewing the current state of knowledge were selected a definition of disaster and combined it with the use of logistics in the disaster. Considerations focused on the stage occurring before the disaster (i.e. pre-disaster stage). The set of logistics functions in the process of pre-disaster has been selected and characterized. To illustrate the theoretical considerations the case study of train crash in Szczekociny has been used. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dembińska-Cyran I. (2005), Rola informacji w łańcuchu dostaw, "Europa Regionum", 8, 169-175.
 2. Dembińska I. (2010), Czas jako determinanta procesów logistycznych, [w]: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 1 Finanse i zarządzanie we wspieraniu rozwoju lokalnego i regionalnego, 97-113.
 3. Dworecki S., Berny J. (2005), Logistyka racjonalnego działania, Reprograf, Radom.
 4. Ficoń K.(2007), Inżynieria zarządzania kryzysowego, BEL Studio, Warszawa.
 5. Gryz J., Kitler W. (2007), System reagowania kryzysowego, A. Marszałek, Toruń.
 6. Jedliński M. (2004), Logistyka w zarządzaniu antykryzysowym, "Logistyka", 3, 25-26.
 7. Kosowski B. (2008), Sprawne i elastyczne zarządzanie w kryzysie, Difin, Warszawa, 33.
 8. Kurier Kolejowy (2012), Tragedia pod Szczekocinami, "Kurier Kolejowy", 11.
 9. Kwiatkowski M., Grabowska-Lepczak I., Tryboń M. (2011), Zarządzanie logistyczne narzędziem optymalizacji i racjonalizacji działań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej w sytuacjach kryzysowych realizowane przez państwową straż po-żarną, "Zeszyty Naukowe SGSP", 41, 133-152.
 10. Nowak E. (2009), Logistyka w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa.
 11. Pfohl H. Ch. (2001), Systemy logistyczne, Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Lo-gistyka, Poznań.
 12. Raport MTC (2005), Comparison of Disaster Logistics Planning and Execution for 2005 Hur-ricane Season, http://www.intrans.iastate.edu/reports (10.10.2015).
 13. Słownik wyrazów obcych PWN.
 14. Szymonik A. (2011), Fazy zarządzania kryzysowego, "Logistyka", 5, 230.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2015.009
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu