BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Eugeniusz (Koszalin University of Technology, Poland)
Title
Marketing Management of Enterprise
Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, nr 15 (64), s. 84-95, tab., bibliogr. 11 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Analiza SWOT, Zarządzanie marketingowe, Paradygmaty zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem
SWOT analysis, Marketing management, Management paradigms, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest przedstawienie jak nowa koncepcja marketingu mix wpływa na dostarczanie wartości dla nabywców i przynosi korzyści przedsiębiorstwu. Zadaniem zarządzania marketingowego jest udostępnienie dóbr i usług nabywcom wtedy kiedy są gotowi do zakupu. Przedsiębiorstwo potrzebuje trafne i aktualne informacje o nabywcach, konkurentach i nowych trendach rozwoju społeczno-gospodarczego w kraju i na świecie. Analizie poddano paradygmat zarządzania marketingowego i proces tworzenia zarządzania marketingowego opartego na wartościach. Następnie rozpatrzono koncepcje strategii marketingowej i analizę SWOT. Na końcu omówiono wpływ technologii informacyjnej na zarządzanie marketingowe. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this article is to present how the new conception of marketing mix affects delivering value to customers and benefit an enterprise. The task of marketing management is to make the good and service available when a customer is ready to buy it. An enterprise needs timely, accurate and relevant information on customers, competitors and new socio-economic trends in the country and the world. The analysis of marketing management paradigm and creation of value based management were carry out. Next, the concept of marketing strategy and SWOT analysis were under consideration. Lastly, the impact of information technology on marketing management were described. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AMA (2015), https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx (10.30.2015)
 2. Armstrong G., Kotler Po., Trifts V., Buchwitz L. A. (2015), Marketing. An Introduction, Pearson Prentice Hall, Toronto, 5
 3. Bartlett Ch. A., Beamish P.W. , (2011) Transnational Management, McGraw Hill, New York, 434, 511-512
 4. Daft R. L., Armstrong A., (2015) Organization Theory and Design, NELSON Education, Toronto, 253
 5. Kotler Ph., Keller K. L., (2006), Marketing Management, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 56, 78
 6. Meta Markets, 2015, http://www.marketing91.com/meta-markets/ (10.30.2015)
 7. Michalski E., 2015, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 35, 63
 8. Michalski E., 2012, Marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 451-453
 9. Roy E. (2014), http://www.tradeready.ca/2014/fittskills-refresher/six-steps-creating-clear-useful-trade-research-objectives/ (12.11.2014)
 10. Stiglitz J. E., (2002), Globalization and Its Discontents, W. W. Norton, New York, 36
 11. Zeithaml V. A, Bitter M. J., Gremler D. D., (2009), Services Marketing, McGraw Hill, Boston, 353
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu