BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stankiewicz Janina (Uniwersytet Zielonogórski), Seiler Bartosz (Uniwersytet Zielonogórski), Bortnowska Hanna (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Studenci kierunków menedżerskich wobec pracy ochotniczej (w świetle wyników badań)
Students of Management towards Volunteer Work (in the Light of the Research Results)
Source
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 375-385, bibliogr. 25 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Rynek pracy, Studenci, Wolontariat
Labour market, Students, Volunteering
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cechą europejskiego rynku pracy, w tym polskiego, jest wysoki poziom bezrobocia wśród najmłodszych jego uczestników. Dotyczy to również adeptów kierunków menedżerskich. Celem artykułu jest ustalenie: czy zwiększeniu ich szans na rynku pracy sprzyja przejawianie aktywności w organizacjach społecznych? czy są oni skłonni zaangażować się w działalność tych organizacji? jakie wartości i motywy skłoniłyby ich do tego? czy posiadają preferencje dotyczące obszaru działalności organizacji pozarządowej, w której chcieliby pracować, a także rodzajów prac, które mogliby w nich wykonywać?(abstrakt oryginalny)

A feature of the European labour market, including the Polish one, is the high level of unemployment among the youngest participants. This also concerns students of management. The aim of the article is to determine: whether their activity in social organizations enables the increase of their chances on the labour market? are they willing to engage in the activities of these organizations? what values and motives can prompt them to such activity? do they have preferences concerning the area of functioning of social organizations in which they would like to work as well as the types of work that they could perform?(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arcimowicz B., Kubiak A., Stańko M., Haładziński P., Kaczmarek L., Wielkość efektu, www.staff.amu.edu.pl, dostęp dnia 2.07.2015.
 2. Barnes M., Sharpe E. (2009), Looking beyond traditional volunteer management: A case study of an alternative approach to volunteer engagement in parks and recreation, "Voluntas", Vol. 20, No. 2.
 3. Chimiak G. (2006), How individualists make solidarity work, Ministry of Labour and Social Policy, Warszawa.
 4. Drucker P. (2008), Myśli przewodnie, MT Biznes, Warszawa.
 5. Drzeżdżon W. (2011), Przeobrażenia polskiego rynku pracy u progu XXI wieku, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII.
 6. Finkelstein M. (2010), Individualism/collectivism: Implications for the volunteer process, "Social Behavior and Personality", Vol. 38, No. 4.
 7. Giermanowska E. (2006), Trzeci sektor: docelowe czy tymczasowe miejsce pracy dla młodych osób - wyniki badań empirycznych, "Trzeci Sektor", nr 4.
 8. GUS (2012), Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym - 2011, Warszawa.
 9. GUS (2014), Monitoring rynku pracy. Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, Warszawa.
 10. GUS (2015), Podstawowe dane o wybranych organizacjach trzeciego sektora w 2012 r., Warszawa.
 11. Hustinx L., Lammertyn F. (2003), Collective and Reflexive Styles of Volunteering: A Sociological Modernization Perspective, "Voluntas", Vol. 14, No. 2.
 12. Makuch M. (2014), Rozważania o pracy z perspektywy współczesnego społeczeństwa. Ujęcie psychologiczno-społeczne, w: Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku, Makuch M. (red.), CEdu, Wrocław.
 13. Manyjka J., Lund S., Auguste B., Ramaswamy S. (2012), Help wanted: the future of work in advanced economies, McKinsey Global Institute, https://www.mckinsey.com, dostęp dnia 21.12.2015.
 14. Merill M. (2006), Global trends and the challenges for volunteering, "The International Journal of Volunteer Administration", Vol. 24, No. 1.
 15. Moore E., Warta S., Erichsen K. (2014), College students' volunteering: factors related to current volunteering, volunteer settings, and motives for volunteering, "College Student Journal", Vol. 48.
 16. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (2013), Bezrobocie wśród młodych? Czas na reindustrializację!, http://www.pism.pl/, dostęp dnia 13.05.2015.
 17. Popiołek A. (2014), Śmieciówki biją rekordy. Młodzi ludzie bez szans na etat, "Gazeta Wyborcza", 18.03.2014.
 18. Przewłocka J., Adamiak P., Herbst J. (2013), Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, Klon/Jawor, Warszawa.
 19. Rehberg W. (2005), Altruistic individualists: motivations for international volunteering among young adults in Switzerland, "Voluntas", Vol. 16, No. 2.
 20. Rifkin J. (2003), Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.
 21. Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, StatSoft, Kraków.
 22. Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce wśród osób młodych (2014), http://www.nestle.pl/, dostęp dnia 21.08.2014.
 23. Vetulani J. (2011), Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice, Homini, Kraków.
 24. Wilsz J. (2014), Implikacje globalizacji dla rynku pracy, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 197.
 25. Yeung A. (2004), The oktagon model of volunteer motivation: results of a phenomenological analysis, "Voluntas", Vol. 15, No. 1.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu