BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartczak Krzysztof (Politechnika Warszawska; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Barańska Agnieszka (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Title
Analiza wykorzystywania systemów informatycznych przez polskie szpitale
The Analysis of the It Systems Application in Polish Hospitals
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2015, t. 46, nr 2, s. 185-193, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
System informacyjny, Informatyzacja, Szpitalnictwo, Oprogramowanie
Information system, Informatization, Hospital service, Software
Note
streszcz., summ.
Abstract
Systemy informatyczne są obecnie stosowane na szeroką skalę praktycznie w każdej sferze działalności człowieka. Dotyczy to także medycyny. Systemy te są obecne również podczas funkcjonowania szpitali. Omówienie zagadnień związanych z wykorzystywaniem tych systemów w polskich placówkach szpitalnych jest przedmiotem prezentowanej pracy. W jej ramach, jako metodę badawczą, zastosowano analizę danych zastanych. W wyniku tej analizy udało się dowieść, że systemy informatyczne, w tym głównie HIS, RIS, LIS, PIS oraz PACS, są stosowane w wielu polskich szpitalach, jednak skala tego jest wciąż niewystarczająca, gdyż dopiero wdrożenie ich we wszystkich szpitalach w Polsce przyniesie oczekiwane rezultaty. Każdy szpital powinien wdrażać takie systemy, gdyż przynoszą one szereg korzyści, takich jak wzrost efektywności zarządzania placówką, zmniejszenie czasu potrzebnego na realizację obsługi pacjentów czy redukcja kosztów ponoszonych w związku z realizacją leczenia. (abstrakt oryginalny)

Information systems are currently applied on a large scale in every sphere of human activity, also in medicine, i.e. in hospital functioning. The purpose of this paper is to discuss the issues related to the use of these systems in the Polish healthcare institutions on the basis of data from the report on healthcare informatization in Poland. As a result we showed that some information systems, mainly HIS, RIS, LIS, PIS and PACS, are used in many Polish hospitals, however the range of their applications is still insufficient. There is an urgent need to implement them in all hospitals in Poland. Each hospital should apply such systems because they bring a number of benefits, such as the increase of management efficiency, reduction of time required for healthcare services and reduction of health care costs. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM, http://www.malopolskie.pl/Pliki/2012/Diagnoza_infrastruktury_ICT_w_szpitalach_w_Malopolsce.pdf (23.09.2015).
  2. Drop B., Furtak-Niczyporuk M. (2013), Medyczne systemy elektronicznej wymiany danych w szpitalu, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", 29, 569-582.
  3. http://ucyfrowienie.pl/ (23.09.2015).
  4. Informatyzacja szpitali (2013), Raport Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa.
  5. Karlińska M. (2014), Informatyzacja opieki stacjonarnej w systemie ochrony zdrowia na przykładzie warszawskich szpitali publicznych, "Studia Ekonomiczne", 199, 99-106.
  6. Kielar M. (2014), Informatyzacja: dobrze, ale nie za pierwszym razem, "Ogólnopolski Przegląd Medyczny", 6, 56-58.
  7. Kielar M. (2014), Informatyzacja placówek - termin (ponownie) ustalony, "Ogólnopolski Przegląd Medyczny", 7-8, 52-54.
  8. Makowska M., Boguszewski R. (2013), Analiza danych zastanych - zagadnienia wstępne, [w:] M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  9. Piętka E. (2004), Zintegrowany system informacyjny w pracy szpitala, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  10. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, DzU, 2011, nr 113, poz. 657.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2015.010
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu