BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korneta Paweł (Centrum Medyczne Corten Medic), Chmiel Marta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Analiza preferencji pacjentów dotyczących e-usług w ochronie zdrowia
Analysis of Patients Preferences Regarding e-health
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2015, t. 46, nr 2, s. 205-213, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
e-zdrowie, e-usługi, Innowacje w opiece zdrowotnej, Służba zdrowia, Preferencje konsumenta
e-health, e-services, Innovations in healthcare, Health service, Consumer preferences
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest określenie preferencji pacjentów w odniesieniu do wdrażanych e-usług. W pracy została określona miara służąca do pomiaru i oceny zainteresowania e-usługami w ochronie zdrowia. Miara zainteresowania została obliczona dla pacjentów z różnych grup wiekowych na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego (PAPI). Z przeprowadzonej analizy wynika, że duża grupa pacjentów jest zainteresowana korzystaniem z e-usług w ochronie zdrowia. Jedynie osoby starsze w małym stopniu wyrażają swoje zainteresowanie e-usługami. Nie mniej, e-zdrowie nie zastąpi tradycyjnych metod komunikacji z przychodnią. Ponadto, w pracy zostały przedstawione rekomendacje dla jednostek ochrony zdrowia dotyczące wdrożenia e-usług. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to determine the patients' preferences in relation to implemented healthcare e-services. To measure and evaluate the interests of patients in healthcare e-services the indicator was determined. This indicator was calculated for various age groups basing on the results of survey research (PAPI). E-services were found as an important ingredient of healthcare system by vast majority of respondents except the elderly people who expressed low interest in e-services. Nevertheless, e-services cannot replace the traditional channels of communication which is supposed to remain crucial and still desired. Moreover, the recommendations for healthcare providers were presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Björnberg A. (2015), Euro Health Consumer Index 2014, Health Consumer Powerhouse.
 2. Bukowska-Piestrzyńska A. (2014), Internetowe Konto Pacjenta jako jeden z elementów systemu e-zdrowie, "Logistyka", 5, 1766-1772.
 3. CISOZ (2015), Kierunki informatyzacji "e-Zdrowie Polska" na lata 2011-2015.
 4. Duplaga M. (2010), Znaczenie technologii e-zdrowia w rozwoju innowacyjnego modelu świadczenia usług w ochronie zdrowia, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", 8(2), 47-56.
 5. Ebel T., George K., Larsen E., Neal E., Shah K., Shi D. (2012), Strength in unity. The promise of global standards in healthcare, McKinsey&Company.
 6. Feliksiak M. (2015), Internauci 2015, NR 90/2015, CBOS, Warszawa.
 7. Gawrońska-Błaszczyk A. (2010), Automatyzacja i standaryzacja jako sposoby skrócenia czasu reakcji na potrzeby pacjenta i wzrost jego bezpieczeństwa, "Logistyka", 5, 1833-1840.
 8. Grynchutskyi V, Machuga N. (2013), Zdrowotne, społeczne i ekonomiczne wymiary jakości usług zdrowotnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 97, 125-137.
 9. GUS (2015), Baza Demograficzna, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx, (27.10.2015).
 10. Jędrzejczyk T. (2015), Łączne Sprawozdanie Finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie za okres 01.01-31.12.2014, NFZ, Warszawa.
 11. Karlińska M. (2013), Skala projektów w zakresie e-Zdrowia i telemedycyny realizowanych lokalnie z wykorzystaniem funduszy unijnych, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr 29, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 631-644.
 12. Klich J. (2013), Państwo i rynek w sektorze ochrony zdrowia w Polsce: Kierunki i perspektywy, Studia Ekonomiczne, nr 139, Współczesne problemy ekonomiczne: polityka państwa a proces globalizacji, 260-267.
 13. Lotko A. (2009), Ocena jakości usług w centrach kontaktu z klientem, PWN, Warszawa.
 14. Maciąg A., Sakowska. I. (2006), Rola i prawa pacjenta w obszarze jakości usług zdrowotnych, "Studia i Materiały", Wydział Zarządzania UW, 1, 50-62.
 15. PMR (2015), Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2015.012
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu