BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kanownik Greta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka)
Title
Rola logistyki w racjonalizacji kosztów funkcjonowania szpitala
Logistics Role in the Hospital Cost Efficiency
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2015, t. 46, nr 2, s. 215-223, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Logistyka, Koszty, Szpitalnictwo, Usługi medyczne, Konkurencyjność
Logistics, Costs, Hospital service, Medical services, Competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto istotny problem dotyczący możliwości wykorzystania koncepcji zarządzania logistyką stosowanej w przedsiębiorstwach (produkcyjnych i usługowych) dla stymulowania wyższej jakości świadczenia usług zdrowotnych w placówkach medycznych i optymalizowania kosztów działalności szpitala. W artykule wykazano, iż pomimo korzyści, jakie mogą czerpać szpitale i ich pacjenci z zastosowania koncepcji logistycznej, niestety w polskich szpitalach nadal w tym względzie napotyka się na bariery ograniczające efekty wdrożonych rozwiązań logistycznych. (abstrakt oryginalny)

The article deals with an important issue concerning the possible use of logistics management concept applied in enterprises (manufacturing and services) to stimulate a higher quality of health services in health care and optimizing operating costs of the hospital. The article shows that hospitals and their patients can benefit from the implementation of logistics concept, however there are still many hospitals in Poland which encounter barriers limiting the effects of the implemented logistics solutions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J. (2011), Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, Warszawa.
 2. Blaik P. (2001), Logistyka, PWE, Warszawa.
 3. Blaik P. (2010), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa.
 4. Borowiecki R., Kwieciński M. (2006), Informacja w zintegrowanej Europie. koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń, Difin, Warszawa.
 5. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A. (2011), Wyzwania nowego zarządzania publicznego dla menedżerów w ochronie zdrowia, wyniki badań empirycznych, "Zarządzanie zasobami ludzkimi", 2, 9-28.
 6. Gabryelczyk R. (2006), ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Difin, Warszawa.
 7. Gawrońska - Błaszczyk A. (2014), Nowoczesny szpital - bezpieczny pacjent, "Ogólnopolski Przegląd Medyczny", 4, 56-59.
 8. Hałas E., Gawrońska-Błaszczyk A. (2010), Logistyka w szpitalach [w:] J. Szołtysek (red.) Nowe zastosowania logistyki. Przykłady i studia przypadków, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 9. Hejduk I. (2004), Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa.
 10. Kotler P. (1999), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo FEL-BERG SJA, Warszawa.
 11. Łazicki A. (2011), Systemy zarządzania przedsiębiorstwem. Techniki lean management i kazein, Wiedza i Praktyka, Warszawa.
 12. Matwiejczuk R. (2013), Orientacja na klienta w logistyce a zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Logistyka", 1, 20-24.
 13. Pfohl H. Ch. (1998), Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 14. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T. (2001), Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa.
 15. Szołtysek J., Twaróg S. (2011), Przesłanki stosowania logistycznego wsparcia usług medycznych w polskich szpitalach, [w:] Baraniecka A., Witkowski J. (red.), Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 234, 303-319.
 16. Twaróg S. (2014), Miejsce i użyteczność logistki w zarządzaniu szpitalami, "Logistyka", 5, 2114-2118.
 17. Vollmuth H. J. (1995), Controlling. instrumenty od A do Z, Placet, Warszawa.
 18. Wojciechowski T. (2011), Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2015.013
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu