BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik Weronika (Politechnika Krakowska), Generowicz Agnieszka (Politechnika Krakowska)
Title
Innowacyjna metoda zagospodarowania odpadów organicznych na przykładzie wybranej gminy wiejskiej
An Innovative Method of Using Organic Waste on the Example of Selected Rural Commune
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2015, t. 46, nr 2, s. 247-257, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Osady ściekowe, Gospodarka odpadami, Odpady, Utylizacja odpadów, Obszary wiejskie, Gmina
Sewage sludge, Waste management, Wastes, Waste utilization, Rural areas, District
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wermikompostowanie jest to technologia znana, choć nie jest popularna, jako technologia unieszkodliwiania odpadów. Aczkolwiek stworzenie odpowiednich warunków pracy dla dżdżownic, niesie za sobą szereg korzyści. Główną korzyścią są oczywiście względy finansowe, czyli niski koszt budowy i eksploatacji instalacji. Ponadto, z punktu widzenia środowiskowego, proponowana metoda zagospodarowania odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych, przy odpowiednim prowadzeniu procesu, nie powoduje emisji hałasu, zanieczyszczeń do atmosfery, nie wpływa na wody powierzchniowe, podziemne oraz gleby. (abstrakt oryginalny)

Vermicomposting is a known technology, although it is not popular as a technology for waste disposal. However, there are a number of benefits that may result when creating the appropriate working conditions for earthworms. The main benefit concerns, of course, financial reasons, namely the low cost of the construction and functioning of installation. Moreover, from the environmental point of view the proposed method of biodegradable waste and sewage sludge, with proper conduct of the process, does not cause noise pollution, atmospheric pollution, does not affect the surface water, groundwater and soil. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bień J., Neczaj E., Worwąg M., Grosser A., Nowak D., Milczarek M., Janik M. (2011), Kierunki zagospodarowania osadów w Polsce po roku 2013, "Inżynieria i Ochrona Środowiska", 14(4), 375-384.
 2. Bień J.D. (2012), Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych metodami termicznymi, "Inżynieria i Ochrona Środowiska", 15(4), 439-449.
 3. Elvira C., Sampedro L., Benitez R., Nogales R. (1998), Vermicomposting of sludges from paper mill and dairy industries with Eisenia Andrei: A pilot - scale study, "Bioresource Technology", 63, 205-211.
 4. Malej J. (2000), Właściwości osadów ściekowych oraz wybrane sposoby ich unieszkodliwiania i utylizacji, "Rocznik Ochrona Środowiska", 2, 69-101.
 5. Ndegwa P. (2000), Effects of stocking density and feeding rate on vermicomposting of biosolid, "Bioresource Technology", 71, 5-12.
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU, 2013, poz. 1399).
 7. Pająk T. (2014), Uwarunkowania technologiczne, ekonomiczne i prawne termicznego przekształcania osadów ściekowych w Polsce, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2014", 4, 154-158.
 8. Pająk T. (2014), Termiczne przekształcanie osadów ściekowych wobec wyzwań roku 2016, "Inżynieria i Ochrona Środowiska", 17(3), 363-376.
 9. Rocznik Statystyczny Ochrona Środowiska 2004-2013.
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 w sprawie komunalnych osadów ściekowych (DzU, 2015, poz. 257).
 11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (DzU, 2013, poz. 21 z późniejszymi zmianami).
 12. Wieremiej W., Kuziemska B., Pieniak-Lendzion K., Trębicka J., Wyrębek H. (2015), Prawne aspekty przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach", seria: "Administracja i Zarządzanie", 104.
 13. Wójcik W., Generowicz A., Kryłów M. (2015), Wermikompostowanie biodegradowalnych odpadów i osadów ściekowych, "Przemysł Chemiczny", 130-133, DOI: http://dx.doi.org/10.15199/62.2015.5.20.
 14. Wydro E., Wołejko E., Butarewicz A., Łoboda T. (2014), Warunki i możliwości wykorzystania komunalnych osadów ściekowych do nawożenia trawników miejskich, EKO-DOK.
 15. Wytyczne dotyczące wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów (według stanu prawnego na dzień 15 grudnia 2008 roku), Warszawa, 2008.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2015.016
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu