BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mucha Zbigniew (Politechnika Krakowska), Generowicz Agnieszka (Politechnika Krakowska)
Title
Wybór systemu usuwania i oczyszczania ścieków z wykorzystaniem analizy wielokryterialnej
The Choice of Disposal System and Wastewater Treatment with the Use of Multi-Criteria Analysis
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2015, t. 46, nr 2, s. 259-269, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Oczyszczanie ścieków, Gospodarka wodno-ściekowa, Analiza wielokryterialna, Aglomeracje miejskie
Sewage treatment, Water and wastewater management, Multicriteria analysis, Urban agglomerations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zastosowanie analizy wielokryterialnej do wyboru rozwiązania systemu usuwania i oczyszczania ścieków na terenie ustanowionej aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 10 000. Gminy chcąc pozyskać środki finansowe na rozbudowę systemu kanalizacyjnego tworzą aglomerację, z których wszystkie ścieki muszą być zbierane i oczyszczane w jednej lub kilku wysokoefektywnych oczyszczalniach znajdujących się na ich terenie. Możliwe jest również rozwiązanie z transportem ścieków do jednej większej oczyszczalni. Wymaga to jednak przeprowadzenia analizy techniczno-ekonomicznej z uwzględnieniem również innych, równie ważnych czynników. Wybór sposobu usuwania i oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji przeprowadzono w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem analizy decyzyjnej. Zaproponowana metoda może być wykorzystana do wyboru najlepszego wariantu usuwania i oczyszczania ścieków. (abstrakt oryginalny)

The article describes the use of multi-criteria analysis to choose a solution removal system and wastewater treatment in the established agglomerations with a population of more than 10 000. Municipalities wishing to obtain funding for the expansion of the sewage system form the agglomeration of which all waste must be collected and treated in one or more high-efficiency wastewater treatment facility on their territory. It is also possible to transport wastewater to a larger plant. However, it requires carrying out technical and economic analysis taking also into account other equally important factors. The choice of disposal system and wastewater treatment in the urban area was based on sustainability criteria, using decision analysis. The proposed method can be used to choose the best variant disposal and wastewater treatment. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ascari G., Di Cosmo V. (2004), Determinants of Total Factor Productivity in the Italian Regions, Working Paper, http://129.3.20.41/eps/mac/papers/0511/0511009.pdf (8.03.2009).
 2. Bos C. (2001), Time Varying Parameter Models for Inflation and Exchange Rates, WebDOC, http://citeseer.ist.psu.edu/479611.html (2.04.2008).
 3. Aragonés-Beltrána P, Mendoza-Rocab J A., Bes-Piáa A. (2009), Application of multi-criteria decision analysis to jar-test results for chemicals selection in the physical-chemical treatment of textile wastewater, "Journal of Hazardous Materials", 164, 288-295, DOI: DOI: 10.1016/j.jhazmat.2008.08.046.
 4. Balkema, A., Weijers S., and Lambert F. (1998), On Methodologies for Comparison of Wastewater Treatment Systems with Respect to Sustainability, Konferencja WIMEK "Options for Closed Water Systems", 11-13 marca, Wageningen, Holandia.
 5. Belton, V., Stewart, T. (2002), Multiple Criteria Decision Analysis. An Integrated Approach, Kluwer Academic Publishers.
 6. Garfì M, Tondelli S, Bonoli A. (2009), Multi-criteria decision analysis for waste management in Saharawi refugee camps, "Waste Management", 29, 2729-2739, DOI: 10.1016/j.wasman.2009.05.019.
 7. Generowicz A., Kulczycka J., Kowalski Z., Banach M. (2011), Assessment of waste manage-ment technology using BATNEEC options, technology quality method and multi-criteria analysis, "Journal of Environmental Management", 92, 4, 1314-1320, DOI: 0.1016/j.jenvman.2010.12.016.
 8. Hokkanen J, Salminen P. (1997), Choosing a solid waste management system using multi-criteria decision analysis, "European Journal of Operational Research", 98, 19-36, DOI: doi:10.1016/0377-2217(95)00325-8.
 9. Janikowski R. (1993), Wielokryterialny model decyzyjny jako narzędzie oceny oddziaływania projektowanej działalności człowieka na środowisko, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice.
 10. Jóźwiakowski K., Mucha Z., Generowicz A. (2015), The use of multi-criteria analysis for selection of technology for a household WWTP compatible with sustainable development, "Archives of Environmental Protection", 41(3), 76-82, DOI: 10.1515/aep-2015-0033.
 11. Mucha Z., Generowicz A., (2014), Podejmowanie decyzji w JST, "Wodociągi i Kanalizacja", 3, 32-35.
 12. Mucha Z., Generowicz A. (2014), Analiza wielokryterialna - narzędzie do wyboru systemu usuwania i oczyszczania ścieków z terenów wiejskich, "Rynek Instalacyjny", 5, 36-40.
 13. Mucha Z., Generowicz A. (2015), Metodyka wyboru wariantów rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków, "Logistyka", 3, 3387-3394.
 14. Mucha Z., Mikosz J. (2009), Racjonalne stosowanie małych oczyszczalni ścieków zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju, "Czasopismo Techniczne", 2-Ś, 91-100.
 15. Mucha Z., Iwanejko R. (2012), Zastosowanie metody AHP do wyboru systemu usuwania i oczyszczania ścieków z małej jednostki osadniczej, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", 10, 444-447.
 16. Mucha Z., Mikosz J. (2013), Usuwanie azotu ze ścieków w małej oczyszczalni. Zastosowanie symulacji komputerowej do wyboru strategii eksploatacyjnej, "Rynek Instalacyjny", 5, 32-35.
 17. Mucha Z., Mikosz J. (2014), Strategie modernizacji małych oczyszczalni ścieków pod kątem zwiększenia efektywności usuwania azotu, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", 6, 226-213.
 18. Mucha Z. (2014), Modernizacja oczyszczalni ścieków z wielofazowym reaktorem biologicznym w aspekcie obowiązujących wymagań, "Instal: Teoria i Praktyka w Instalacjach", 7-8, 84-86.
 19. Mucha Z. (2015), Efektywność reaktorów wielofazowych z osadem czynnym w świetle doświadczeń eksploatacyjnych, "Logistyka", 3, 3381-3386.
 20. Mucha Z., Mikosz J., Generowicz A., (2012), Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wyboru technologii w małych oczyszczalniach ścieków, "Czasopismo Techniczne", Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 1-Ś, 145-155, DOI: 10.4467/2353737XCT.14.152.2111.
 21. Mucha Z., Wójcik W. (2015), Investment costs of small wastewater treatment plants with SBR reactors in Poland, "Ekonomia i Środowisko", 1, 124-130.
 22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU, 2014, nr 0, poz. 1800).
 23. Szelągowski W. (1985), Ekonomika Gospodarki Wodnej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 24. Wójcik W., Mucha Z., Generowicz A. (2014), Wybór wariantu usuwania i unieszkodliwiania ścieków z wykorzystaniem analizy decyzyjnej na przykładzie wiejskich jednostek osadniczych, "Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus", 13(3), 101-114.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2015.017
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu