BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mróz Bogdan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Consumer Sovereignty at a Time of Globalization and ICT Expansion
Suwerenność konsumenta w dobie globalizacji i rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, nr 15 (64), s. 96-103, bibliogr. 12 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Globalizacja, Konsument, Nowe technologie, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Globalization, Consumer, High-tech, Information and Communication Technology (ICT)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Konsumenci XXI wieku żyją w epoce globalizacji i dynamicznego rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych owocujących m.in. pojawieniem się innowacyjnych modeli biznesowych w przestrzeni wirtualnej. Z jednej strony daje to szansę upodmiotowienia konsumentów i zwiększenia zakresu ich swobody wyboru, z drugiej - stwarza nieznane wcześniej problemy i zagrożenia, związane m.in. z elektroniczną inwigilacją, utratą prywatności itp. W artykule podjęto próbę diagnozy szans i zagrożeń dla suwerenności konsumentów wynikających z procesów globalizacji i szybkiego rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Living in a globalized world with robustly expanding information and Communications technology, the 21st century consumer is exposed to innovative business models emerging in the cyberspace. On the one hand, this offers a chance of consumer empowerment and wider choice but on the other, previously unknown issues and threats are making themselves felt, among them electronic surveillance and loss of privacy. In the present article, an attempt is made to diagnose the chances for, and threats to, consumer sovereignty resulting from globalization and swift development of new information and communications technology. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Davenport, Th.H., Dalle Mulle L., Lucker J., 2012-2013. Poznaj potrzeby klientów wcześniej niż oni sami [Learn customers' requirements earlier than they do], Harvard Business Review Polska, December-January, 116-125.
 2. Doligalski T., 2009. Społeczne uwarunkowania marketingu w Internecie i e-biznesu [Social determinants of online marketing and e-business], e-mentor 1, 82-87.
 3. Husak, Z. 2013. Zagadnienie gromadzenia danych o użytkownikach portali internetowych na potrzeby profilowania marketingowego [Collection of website user data for profiling purposes], in : Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy [Contemporary determinants of promotion and adertising], ed. by A.J. Kukuła, Difin Warszawa, 90-102.
 4. Miłosz M., 2013. Krótki poradnik e-konsumenta [A concise guidebook for the e-consumer], Dziennik Gazeta Prawna, 8-10 February. https://edgp.gazetaprawna.pl/wydanie/52892,8-lutego- 13-nr-28.html, accessed: 12 October 2015.
 5. Nichols, W., 2013. Advertising Analytics 2.0, Harvard Business Review, March, 62-63.
 6. Rigby D.K., Vishwanath V., 2006. Między standaryzacją a lokalnym dostosowaniem: rewolucja na rynkach konsumenckich [Between standardization and local alignment: a revolution on consumer markets], Harvard Business Review Polska, June, 90-103.
 7. Rust R.T., Moorman Ch., Bhalla G., 2010-2011. Zmiana podejścia do marketingu [A change in approach to marketing], Harvard Business Review Polska, December-January, 60-71.
 8. Szwarc N., 2010. Od masowej komunikacji marketingowej po personalizację w e-marketingu [From mass marketing communication to personalization in e-marketing , e-mentor, 3, 75-81.
 9. Sobolewska S., 2011. Pozyskiwanie i wykorzystanie wiedzy klienta - możliwości i ograniczenia [Gathering and making use of customer insights - opportunities and constraints], Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 50, 154-165.
 10. Solon O., 2011. Tesco Brings the Supermarket to Time-Poor Commuters in South Korea, Wired, 30 June. http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-06/30/tesco-home-plus-billboard-store, accessed: 26 October 2015.
 11. Thaler R.H., Tucker W., 2013. Smarter information, smarter consumers, Harvard Business Review, January-February, 44-54.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu