BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świątek-Barylska Ilona (Uniwersytet Łódzki)
Title
Oblicza relacji pracownik-organizacja - wyniki badań empirycznych
Images of Employee-organization Relations - the Results of Empirical Research
Source
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 415-427, tab., bibliogr. 15 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Pracownicy w organizacji, Zachowania organizacyjne, Relacje organizacyjne
Employees in the organization, Organisational behaviour, Organizational relationships
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty relacji pracownika z organizacją charakterystyczne dla przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Punktem wyjścia prowadzonych prac badawczych była identyfikacja trzech modelowych typów organizacji określonych jako: tradycyjne (T), współczesne (W) i przyszłości (P). Każdy z tych typów charakteryzuje się specyficznym związkiem między pracownikiem a firmą, stosowanymi rozwiązaniami organizacyjnymi oraz zachowaniami pracowników. Kolejno podjęto próbę zidentyfikowania, jakiego rodzaju zachowania w badanym obszarze przejawiają pracownicy polskich przedsiębiorstw. Badania pozwoliły na określenie dominującego typu relacji jako współczesne. Szczegółowe aspekty relacji składające się na ten wynik nie są jednoznaczne. Można wśród nich spotkać zarówno te, które określono w publikacji jako tradycyjne, jak i takie, które zasługują na miano rozwiązań przyszłości.(abstrakt oryginalny)

The paper presents some aspects of the relationship between employee and organization which are characteristic for the companies operating in Poland. The starting point of the research was identification of three model types of organizations: traditional (T), contemporary (W) and future (P). Each of these types has a specific relationship between the employee and the company, applied organizational solutions and employees' behavior. Sequentially attempt was made to identify what kind of behavior represent employees in Polish companies. The research allowed to define the dominant type of relationship as contemporary. Specific aspects of relationships that make up this result is not clear. Among them you meet both those identified in the publication as traditional and those that deserve to be called solutions to the future.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antczak Z., Listwan T. (2010), Współczesne determinanty zarządzania kadrami w organizacjach, w: Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
 2. Czarnecki J. (2011), Architektura korporacji. Analiza teoretyczna i metodologiczna, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Florida R. (2002), The Rise of Creative Class, Basic Books, New York.
 4. Giddens A. (2004), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Handy Ch. (1998), Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa.
 6. Hiltrop J. M. (1995), The changing psychological contract: The human resource challenge of 1990s, "European Management Journal", Vol. 30, No. 13
 7. Kissler G. (1994), The new employment contract, "Human Resource Management", No. 33
 8. Januszkiewicz (red.) (2016), Kwestionariusz WAZO - metodyka i narzędzia badawcze (w druku).
 9. Lipka A. (2011), Employee Relationship Management (ERM) jako trend rozwojowy w obszarze funkcji personalnej, "Problemy Zarządzania", t. 9, nr 4.
 10. Sikorski Cz. (2000), Wolność w organizacji, Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma?, Antykwa, Kluczbork.
 11. Sikorski Cz. (2004), Motywacja jako wymiana - modele relacji między pracownikiem a organizacją, Difin, Warszawa.
 12. Strelau J. (red.) (2007), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 13. Świątek-Barylska I. (2012), Człowiek a organizacja - relacje i zależności, w: K. Januszkiewicz i zespół, Zachowania ludzi w organizacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Świątek-Barylska I. (2013), Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i elementy składowe, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Wellin M. (2010), Zarządzanie kontraktem psychologicznym. Zaangażowanie pracowników w zwiększenie wydajności firmy, Wolters Kluwer, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu