BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lis Andrzej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Paradoksy organizacyjnego uczenia się na przykładzie procesów wykorzystania doświadczeń
Organisational learning paradoxes: the case of lessons learned processes
Source
Organizacja i Kierowanie, 2016, nr 2, s. 61-71, tab., bibliogr.18 poz.
Organization and Management
Keyword
Paradoks, Uczenie się
Paradox, Studying
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wykorzystanie doświadczeń ( lessons learned ) jest przykładem procesu organizacyjnego ucze - nia, który łączy obszar zarządzania wiedzą z zarządzaniem zmianą. Istota procesów wykorzy - stania doświadczeń ( lessons learned ) polega na identyfikowaniu problemów w funkcjonowaniu organizacji, ich analizowaniu w celu wypracowania rekomendacji działań usprawniających i doskonalących, wprowadzeniu zmian i upowszechnieniu rozwiązań. Przedmiotem zainte- resowania procesów wykorzystania doświadczeń są również pozytywne rozwiązania, które potwierdziły swoją przydatność dla funkcjonowania i doskonalenia organizacji, a dotych - czas nie zostały zinstytucjonalizowane w formie procedur czy regulacji (tzw. dobre praktyki, best practices ). Celem głównym artykułu jest analiza paradoksów organizacyjnego ucze - nia się na przykładzie procesów wykorzystania doświadczeń. Mając na uwadze osiągnięcie celu głównego, określono następujące cele pośrednie: 1) zweryfikowanie spójności procesu wykorzystania doświadczeń z modelem organizacyjnego uczenia się; 2) zidentyfikowanie paradoksów w poszczególnych etapach procesu wykorzystania doświadczeń. Analizie pod- dano paradoksy zaobserwowane w etapach identyfikowania doświadczeń, wykorzystywania doświadczeń i upowszechniania doświadczeń.(abstrakt oryginalny)

The Lessons Learned process is an example of the organisational learning process establish- ing the bridge between knowledge management and change management. The idea of Les- sons Learned is focused on recognising problems in organisations, analysing them in order to find solutions and develop recommendations, implementing changes and disseminating knowledge and lessons. Simultaneously, Lessons Learned systems are interested in shar - ing and institutionalising Best Practices. The aim of the paper is to analyse the paradoxes observed in Lessons Learned processes. Achieving the aforementioned aim requires meeting two intermediary goals: 1) validating the coherence of Lessons Learned procedures with the model of the organisational learning process, 2) discussing paradoxes within all the stages of the Lessons Learned process i.e. identifying lessons, learning lessons and sharing lessons.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Becerra-Fernandez I., Sabherwal R., Knowledge management: Systems and processes , M. E. Sharpe Inc., Armonk 2010.
 2. Burley D. L., Pandit G., Lessons learned: Organizational realities influence KMS imple- mentation , "VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems" 2008, Vol. 38, Issue 4, pp. 476-489.
 3. Crossan M. M., Lane H. W., White R. E., An organizational learning framework: From intu - ition to institution , "Academy of Management Review" 1999, Vol. 24, Issue 3, pp. 522-537.
 4. Fisher Reynolds S., White M. A., Downsizing in a learning organisation: Are there hidden costs? , "Academy of Management Review" 2000, Vol. 25, Issue 1, pp. 244-251.
 5. Gino F., Pisano G. P., Dlaczego nie wyciągamy nauk z sukcesu? , "Harvard Business Review Polska", listopad 2011, pp. 87-97.
 6. Jabłoński J., Lis A., Lessons Learned system as a tool of managing organizational knowledge: The case of military organizations , [in:] A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (eds.), Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands , Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz 2012, pp. 163-186.
 7. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą: Zintegrowane podejście , PWE, Warszawa 2006.
 8. Kotter J. P., Leading change , Harvard Business Press, Boston 1996.
 9. Koźmiński A. K., Zarządzanie w warunkach niepewności: Podręcznik dla zaawansowa- nych , PWN, Warszawa 2005.
 10. Lis A., Kulturowe uwarunkowania pozytywnych zachowań organizacyjnych w systemie wykorzystania doświadczeń , [in:] W. Kieżun, J. Wołejszo, T. Całkowski (eds.), Public Management 2014: Innowacyjność w procesach zarządzania i dowodzenia organizacjami publicznymi , AON, Warszawa 2014, pp. 187-198.
 11. Milton N., The lessons learned handbook: Practical approaches to learning from experience , Chandos Publishing, Oxford 2010.
 12. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji , Oficyna Ekono- miczna, Kraków 2002.
 13. Rhodes L., Dawson R., Lessons Learned from Lessons Learned , "Knowledge and Process Management" 2013, Vol. 20, No. 3, pp. 154-160.
 14. Rubin E. N., Know-how in the bank: Instituting a Lessons Learned system to capitalize on intellectual assets , "Global Business and Organizational Excellence", May/June 2013, pp. 36-48.
 15. Shokri-Ghasabeh M., Chileshe N., Barriers to capturing lessons learned from Australian construction contractors perspective , "Construction Innovation" 2014, Vol. 14, Issue 1, pp. 108-134.
 16. Sun P. Y. T., Anderson M. H., An examination of the relationship between absorptive capa - city and organizational learning, and a proposed integration , "International Journal of Management Reviews" 2010, Vol. 12, Issue 2, pp. 130-150.
 17. Weber R., Aha D. W., Becerra-Fernandez I., Intelligent lessons learned systems , "Internatio - nal Journal of Expert Systems Research and Applications" 2001, Vol. 20, Issue 1, pp. 17-34.
 18. Weber R., Aha D. W., Intelligent delivery of military lessons learned , "Decision Support Systems" 2003, Vol. 34, Issue 3, pp. 287-304.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu