BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojnicka-Sycz Elżbieta (Uniwersytet Gdański)
Title
Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna przedsiębiorstw jako czynnik sukcesu na rynkach zagranicznych
Research & Development and Innovative Activities of Enterprises as a Factor of Success in Foreign Markets
Source
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 471-481, tab., bibliogr. 10 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Sukces przedsiębiorstwa, Sfera B+R w przedsiębiorstwie, Innowacyjność przedsiębiorstw, Konkurencyjność międzynarodowa
Small business, Success of the company, R&D in the enterprise, Enterprise innovation, International competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zbadano, czy działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna (B+R+I) stanowi ważny czynnik sprzyjający konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw z proeksportowych branż innowacyjnych w województwie pomorskim. Przeprowadzono analizę przy wykorzystaniu regresji logitowej danych zebranych podczas ankietyzacji 119 przedsiębiorstw prowadzących i nie- prowadzących działalności eksportowej, a także wywiady pogłębione z 20 firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oferującymi swoje produkty na rynkach zagranicznych. Przeprowadzone badania i analizy potwierdziły kluczowe znaczenie szczególnie działalności B+R dla sukcesu przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.(abstrakt oryginalny)

The article examines whether the activities of research and development and innovation are an important factor stimulating international competitiveness of export-oriented enterprises in innovative industries in the Pomorski province. The analysis with the usage of logit regression based on data collected during the questionnaires into 119 enterprises engaged and not engaged in the export business was conducted, as well as in-depth interviews with 20 companies from the Small and Medium Sized Enterprises sector offering its products in foreign markets. The conducted research and analysis confirmed the crucial importance especially of R & D for business' success in foreign markets.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Altomonte C., Aquilante T., Ottaviano G. I. P., Bekes G. (2013), Internationalization and Innovation of Firms: Evidence and Policy, Economic Policy, Vol. 28, No. 76.
  2. Aw B. Y., Roberts M. J., Xu D. Y. (2011), R&D Investment, Exporting and Productivity Dynamics, American Economic Review, Vol. 101, No. 4.
  3. Bank Danych Lokalnych GUS, www.bdl.stat.gov.pl, sierpień 2015.
  4. Cassiman B., Golovko E. (2011), Innovation and Internationalization Through Exports, Journal of International Business Studies, Vol. 42, No. 1.
  5. Greene W. H. (1993), Econometric Analysis, Macmillan Publishing Company, New York.
  6. Kośko M, Osińska M. (2007), Uogólniona metoda namniejszych kwadratów i modele zmiennych jakościowych, w: Osińska M. (red.) Ekonometra współczesna, Toruń.
  7. PSDB (2013), Ocena efektów wsparcia Osi Priorytetowej 1 ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Raport ewaluacyjny dla UM Województwa Pomorskiego, Warszawa
  8. Umiński S., Wojnicka E., Brodzicki T., Gawlikowska-Hueckel K., Kwiatkowski J. (2015), Analiza branż o największym potencjale eksportowym w województwie pomorskim i badanie potrzeb w zakresie usług wsparcia eksportu przedsiębiorstw dla minimum dwóch branżo innowacyjnym potencjale wraz z opracowaniem dot. możliwości i sposobów podejmowania działań eksportowych na wybranych rynkach, Instytut Rozwoju dla InnoBaltica, Sopot.
  9. Wojnicka E. (2004), System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, IBnGR, Gdańsk.
  10. Wojnicka-Sycz E. (2013), Nowe trendy w zarządzaniu innowacjami, w: Zieliński G., Szymańska-Brałkowska M. (red.) Koncepcje, metody i narzędzia wspomagające zarządzanie operacyjne - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu