BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głowacka Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pizło Wojciech (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Oszczędności gospodarstw domowych emerytów zamieszkujących tereny wiejskie - studium przypadku
Household Savings of Pensioners Living in Rural Areas - Studium Case
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, nr 15 (64), s. 116-129, wykr., bibliogr. 23 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Oszczędności gospodarstw domowych, Emeryci, Studium przypadku, Ludność wiejska
Household savings, Pensioners, Case study, Rural population
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest diagnoza wielkości oszczędności gospodarstw domowych emerytów obszarów wiejskich. W pracy wykorzystano następujące metody badacze: metodę sondażu diagnostycznego, metodę obserwacji i metodę dokumentacji. Obszarem badań była wiejska gmina Dobre, w powiecie mińskim. Badania empiryczne przeprowadzone zostały w typowych dla tego obszaru gospodarstwach domowych emerytów. Wybór gospodarstw domowych dokonany został przez trzech ekspertów: przewodniczącego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Tęcza" w Dobrem, wójta gminy Dobre oraz lekarza z ośrodka zdrowia w Dobrem. Przeprowadzone wyniki badania wśród 9 gospodarstw domowych emerytów zamieszkujących obszary wiejskie wskazują, iż dochody gospodarstw domowych emerytów zamieszkujących tereny wiejskie są niższe, niż w pozostałych grupach społeczno- ekonomicznych w Polsce. Na podstawie struktury wydatków gospodarstw domowych emerytów stwierdzić można, że emeryci po przejściu na emeryturę zmniejszają poziom bieżącej i przyszłej konsumpcji na rzecz zaspokojenia potrzeb zdrowotnych. Badana grupa gospodarstw domowych emerytów pomimo podeszłego wieku, niskiego poziomu wykształcenia jest grupą aktywną na szczeblu społeczności lokalnej i w sposób racjonalny stara się dysponować domowym budżetem. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to diagnose the size of the household savings pensioners in rural areas. The study used the following methods researchers: diagnostic survey method, observation method, and the method of documentation. The area of study was the rural municipality good, in the district of Minsk. Empirical studies were carried out in the typical for this area households of retirees. Selection of households was made by three experts: President of the Union of Pensioners and Disabled "Rainbow" in the Good, the Commune and the good doctor from the health center in Dobre. Carried out the test results of 9 households of retirees living in rural areas indicate that household income of pensioners living in rural areas are lower than in other socio-economic groups in Poland. Based on the structure of household expenses of retirees tell you that pensioners after retirement reduce the level of current and future consumption to meet health needs. The study group households of retirees in spite of old age, low educational level is a group active at the community level and in a rational way is trying to have a household budget. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anioła P., Gołaś Z., Zachowania oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 33-49.
 2. Białowąs S., Olejnik I., Oszczędności gospodarstw domowych w różnych fazach cyklu koniunkturalnego, Studia Oeconomica Posnaniensia 2015, vol. 3, no 4.
 3. Browning M., Lusardi A., Household Saving: Micro Theories and Micro Facts, Journal of Economics Literature, Vol. XXXIV, s. 1797.
 4. Bylok F., Zachowania konsumpcyjne ludzi starszych w Polsce na początku XXI wieku [w:] Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, pod red. nauk. J.T. Kowalski i P. Szukalski, Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 92.
 5. Frączek B., Analiza czynników wpływających na oszczędzanie i inwestowanie, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 122, s. 92.
 6. Gutkowska K., Rodzinne gospodarstwa domowe na wsi w warunkach gospodarki rynkowej, Wyd. SGGW, Warszawa 1997, s.29.
 7. Harasim J., Oszczędzanie i inwestowanie nadwyżek finansowych przez ludność, [w:] Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, PTE, Katowice 2010, s. 19.
 8. Hirshleifer J., Investment Decision under Uncertainty: Choice-Theoretic Approaches [w:] The Quarterly Journal of Economics 1965, Vol. LXXIX, No 4, s. 509.
 9. Hodoly A., Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, Wyd. KiW, Warszawa 1971, s. 20.
 10. Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 82.
 11. Korenik D., Oszczędzanie indywidualne w Polsce, AE, Wrocław 2003, s. 25-26.
 12. Kotlarska-Michalska A., Starość w aspekcie socjologicznym, Roczniki Socjologii Rodziny, Tom 12 (2000), s. 148.
 13. Mazurkiewicz-Pizło A., Enoturystyka, jako szansa rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich, wyd. TNOiK, Warszawa-Toruń, 2013, s. 225-254.
 14. Mazurkiewicz-Pizło A., Jakość życia gospodarstw domowych w województwie mazowieckim - ujęcie społeczno-ekonomiczne, [w:] Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza - perspektywa gender, Wyd. SGGW, Warszawa 2013, s. 131-163.
 15. Mazurkiewicz-Pizło A., W. Pizło W., Rodzina i gospodarstwa domowe na obszarach wiejskich, [w:] Gospodarowanie w sadownictwie Grójca i Warki: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarstw domowych, część II, Wyd. SGGW, Warszawa 2013, s. 39-47.
 16. Mazurkiewicz-Pizło A., Pizło W., Miejsce rodziny i gospodarstwa domowego w systemie społeczno-gospodarczym, [w:] Gospodarowanie w sadownictwie Grójca i Warki. Społeczno- ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarstw domowych, Wyd. SGGW, Warszawa 2013, s..34-35.
 17. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, wyd. PWE, Warszawa 2009, s.64-67.
 18. Rogowski W., Rachunek efektywności inwestycji, Oficyna a Wolers Kluwer Buisness, Kraków 2008, s. 14.
 19. Rytlewska G., Kłopocka A., Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, "Bank i Kredyt" 2010 , nr.1, s. 77.
 20. Szafrańska M., Matysik-Pejas R., Determinanty gromadzenia oszczędności pieniężnych przez wiejskie gospodarstwa domowe, ACTA Scientiarum Polonolum, Oeconomia 9(3), 2010, str. 266.
 21. Turowski J., Socjologia wsi i rolnictwa, Wyd. KUL, Lublin 1995, passim.
 22. Zalega T., Konsumpcja. Determinanty-teorie-modele, Wyd. PWE, Warszawa 2012, s. 80.
 23. Żelazna K., Zarządzanie zasobami wiejskich gospodarstw domowych, Wyd. SGGW, Warszawa 2000, s. 18.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu