BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piekarczyk Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Geniusz i szaleństwo organizacji na kanwie systemowej teorii organizacji f.b. simona
Organisation's genius or madness in term of simon's system theory of organisations
Source
Organizacja i Kierowanie, 2016, nr 2, s. 105-115, tab., rys., bibliogr.15 poz.
Organization and Management
Keyword
Zarządzanie, Paradoks
Management, Paradox
SIMON
Abstract
Organizacje pełnią obecnie bardzo istotną rolę, szczególnie w kontekście zmian związanych ze wzrostem kompleksowości. Ważna jest zatem wiedza na temat ich działania oraz para- doksów, z jakimi wiąże się ich funkcjonowanie. Jednym z istotnych paradoksów organizacyj- nych jest problem niedecyzyjności. Celem artykułu jest przedstawienie organizacji w świetle paradoksów i sprzeczności, które są jej stałymi elementami. Przedstawiono także sposób radzenia sobie z paradoksami w świetle poglądów systemowej teorii organizacji.(abstrakt oryginalny)

Nowadays organisations play an extremely important role for society as a whole, particularly in the context of changes associated with complexity increase both within companies and their environment. Thus, extensive knowledge and understanding of their operation princi- ples and paradoxes is vital and cannot be underestimated. The problem of indecisiveness is one of paradoxes of this kind. The objective of the article is to present enterprise in terms of paradoxes and inconsistences as an inevitable part of its performance. The author also pro- poses a way of dealing with such paradoxes in accordance with the theory of systems approach to company's management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bateson G., Eine Theorie des Spiels und der Phantasie , [in:] G. Bateson, Ökologie des Geistes , Suhrkamp, Frankfurt am Main 1981.
 2. Brunsson N., The irrational organization , Fagbogforlaget, Copenhagen 2000.
 3. Foerster H., Abbau und Aufbau , [in:] F. Simon (Hrsg.), Lebende Systeme , Springer Ver - lag, Berlin Heidelberg - New York 1988.
 4. Foerster H., Pörksen B., Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners , Carl-Auer Verlag, Heidelberg 2003.
 5. Lakoff G., Nunez R., Where matematics comes from: How the embodied mind brings mathematics into being , Basic Books, New York 2001.
 6. Luhmann N., Organisation und Entscheidung , Westdeutscher Verlag, Opladen, Wies- baden 2000.
 7. Majchrzak J., Zimniewicz K., W kierunku zarządzania paradoksami , Instrumenty Zarzą - dzania, Poznań 1997.
 8. Malik F., Führen, Leisten, Leben. Wirksames Management für eine neue Welt , Campus Verlag, Frankfurt - New York 2014.
 9. Malik F., Wenn Grenzen keine sind. Management und Bergsteigen , Campus Verlag, Frank- furt am Main 2014.
 10. Morgan G., Obrazy organizacji , PWN, Warszawa 1997.
 11. Piekarczyk A., Modelowanie strategii za pomocą metodyki know-why , "Marketing i Rynek" 2015, nr 9.
 12. Simon F., Paradoxiemanagement - Genie und Wahnsinn der Organisation , "Revue für postheroisches Management" 2007, Nr. 1.
 13. Simon F., Einführung in die systemische Organisationstheorie , Carl-Auer Verlag, Heidel- berg 2013.
 14. Simon F., Die Kunst nicht zu lernen. Und andere Paradoxien in Psychotherapie, Manage- ment, Politik... , Carl-Auer Verlag, Heidelberg 2014.
 15. Watzlawick P., Beavin J., Jackson D., Menschliche Kommunikation , Huber Verlag, Bern 1967.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu