BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Katarzyna (Politechnika Łódzka)
Title
Paradygmaty zarządzania a zmiana kultury organizacyjnej urzędu administracji publicznej
Management paradigms and organizational culture of public administration services
Source
Organizacja i Kierowanie, 2016, nr 2, s. 117-129, tab., bibliogr.25 poz.
Organization and Management
Keyword
Organizacja, Paradygmaty zarządzania, Administracja publiczna
Organisation, Management paradigms, Public administration
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie głównych kierunków zmian kultury organizacyjnej urzędów administracji publicznej dostosowanych do różnych paradygmatów zarządzania. Cel ten został zrealizowany kolejno przez: określenie tradycyjnej kultury organizacyjnej urzędów administracji publicznej, przedstawienie paradygmatów zarządzania dla tego typu organizacji oraz zasygnalizowanie głównych kierunków zmian kultury organizacyjnej urzędów admini- stracji publicznej zachodzących pod ich wpływem. Bazując na wynikach źródeł wtórnych, jak również własnych doświadczeniach badawczych, wskazano, że sukces procesu wprowadza- nia nowych paradygmatów zarządzania do organizacji publicznych pozostaje w integralnej zależności z ich kulturą organizacyjną. W przypadku polskiej administracji publicznej klu- czowym wyzwaniem jest tworzenie kultury organizacyjnej nowego typu, a więc kultury pozo - stającej w opozycji do kultury zhierarchizowanej, biurokratycznej o formalnym charakterze.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the main directions of changes in the organizational cul- ture of public administration under the influence of various management paradigms. This goal was realized by defining the traditional organizational culture of public administration, presenting management paradigms introduced into this type of organization and pointing out the main directions of changes in the organizational culture of public administration indicated in the paradigms. Based on the results derived from secondary sources as well as the author's own research experience, it has been indicated that there is a direct correlation between the successful introduction of new management paradigms into public organiza- tions and their organizational culture.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amin A., Hausner J., Interactive governance and social complexity , [in:] A. Amin, J. Hau - sner (eds.), Beyond Market and Hierarchy , Edward Elgar Publishing, Cheltenham 1997.
 2. Barski R., Cook T., Metodyka identyfikacji projektów do komercjalizacji na wyższych uczelniach, Seria Innowacje, PARP, Zielona Góra - Oxford 2011.
 3. Błaś A., Błoć J., Jeżewski J., Administracja publiczna , Kolonia Limited, Warszawa 2004.
 4. Chhotray V., Stoker G., Governance Theory and Practice A Cross-Disciplinary Approach , Palgrave Macmillan, Basingstoke - New York 2009.
 5. Chong H. S., Goh G. G. G., Eze U. C., Knowledge management enablers toward successful new product development: A case study in a semiconductor manufacturing firm , "Jour - nal of Knowledge Management Practice", No. 10 (4), 2009, tlainc.com/articl206.htm, [dostęp: 10.09.2015].
 6. Czekaj J., Ziębicki B., Współzarządzanie jako nowy paradygmat zarządzania publicznego , [w:] P. Wachowiak, S. Winch (red.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim , Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 7. Denhardt R., Denhardt J., The New Public Service: Serving, Not Steering , M. E. Sharpe, Armonk 2003.
 8. Hood Ch., A Public Menagement for All Seasons? , [in:] S. P. Osborne (ed.), Public Mena- gement critical Perspectives , Routledge, London 2002.
 9. Izdebski H., Nowe kierunki zarządzania publicznego a współczesne kierunki myśli poli- tyczno-prawnej , [w:] Bosiacki A., Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I. (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie , Liber, Warszawa 2010.
 10. Hausner J., Zarządzanie publiczne. Podręcznik akademicki , Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 11. Kickert W., Public Governance in the Netherlands: An Alternative to Anglo American Managerialism, Public Administration 75, Abington 1997.
 12. Kieżun W., O sprawną administrację publiczną , "Ius et Lex" 2005, nr 1 (III).
 13. Kooiman J., Social Political Governance: Overview, Reflections and Design , Public Mana - gement, 1999, No. 1 (1).
 14. Kulkarni U. R., Ravindran S., Freeze R. A., Knowledge management success model: The- oretical development and empirical validation , "Journal of Management Information Systems" 2007, No. 23 (3).
 15. Morgan G., Images of organization , Sage Publications, Thousand Oaks - London 2006.
 16. OECD, Modernising Government: The Way Forward , OECD, Paris 2005.
 17. Olejniczak K. (red.), Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej , Wyd aw - nictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 18. Peters G. B., Pierre J., Governance without Government? Rethinking Public Administra- tion , "Journal of Public Administration Research and Theory", 1998, No. 8.
 19. Pollitt Ch., van Thiel S., Homburg V. (eds.), New Public Management in Europe. Adapta - tion and Alternatives , Palgrave Macmillan, Basingstoke - New York 2007.
 20. Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji , PWN, Warszawa 2002.
 21. Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 22. Szymańska K., Changes of organizational culture in self-government administration insti - tutions, Technical University of Lodz a Series of Monographs, Łódź 2011.
 23. Wong K. Y., Critical success factors for implementing knowledge management in small and medium enterprises , "Industrial Management & Data Systems" 2005, No. 105 (3).
 24. Yang B., Learning organization , [in:] J. Greenhaus, G. Callanan (eds.), Encyclopedia of Career Development , Sage Publications, Thousand Oaks 2006.
 25. Yeh Y. J., Lai S. Q., Ho C. T., Knowledge management enablers: A case study , "Industrial, Management & Data Systems" 2006, No. 106 (6).
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu