BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Susabowska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zmiana paradygmatu w rozwiązywaniu paradoksów zarządzania?
Resolving organizational paradox - a paradigm shift?
Source
Organizacja i Kierowanie, 2016, nr 2, s. 145-158, tab., bibliogr. 42 poz.
Organization and Management
Keyword
Paradygmaty zarządzania, Zarządzanie menedżerskie
Management paradigms, Managerial managing
Abstract
Celem artykułu jest próba ukazania zmiany paradygmatu w obrębie wykorzystania paradok - sów zarządzania. W oparciu o przeprowadzoną analizę literatury poświęconej paradoksom wykazano, że od lat 70. XX wieku zmieniało się podejście do pojawiających się w organiza- cjach paradoksów. Postmoderniści zalecali wybieranie jednej z opozycji paradoksu, co skut- kowało jego eliminacją. Współcześnie podkreśla się znaczenie przekraczania paradoksu polegającego na kreatywnym wykorzystaniu istniejących napięć. Takie stanowisko jest cha- rakterystyczne dla przedstawicieli tzw. podejścia wieloparadygmatycznego. Analiza litera- tury pozwala stwierdzić, że zmiana postrzegania paradoksów w kontekście ich wykorzystania nosi pewne cechy właściwe dla zmiany paradygmatu. Jeśli w obliczu stałego zainteresowania przekraczaniem paradoksu jednocześnie zmaleje znaczenie integracji i konfrontacji, można będzie mówić o zmianie paradygmatu.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is an attempt to show a hypothetical paradigm shift within resolv- ing organizational paradoxes. The analysis of literature on paradoxes shows that since the 70s of the twentieth century this approach has changed. Postmodernists recommended the selec - tion of one of paradoxical opposition, what resulted in its elimination. Nowadays, it stresses the importance of crossing the paradox on the creative use of existing tensions. This position is characteristic of the representatives of multi-paradigm approach. The literature analysis shows that change of perception on paradoxes in the context of their use. This change bears some characteristics of paradigm shift.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andriopoulos C., Lewis M. W., Managing Innovation Paradoxes: Ambidexterity Lessons from Leading Product Design Companies , "Long Range Planning" 2010, Vol. 43, No. 1, pp. 104-122.
 2. Benson J. K., Organizations: A Dialectical View , "Administrative Science Quarterly" 1977, Vol. 22, No. 1, pp. 1-21.
 3. Biloslavo R., Management of dualities as a critical dimension of aknowledge-era organisation , "International Journal of Technology Management" 2008, Vol. 43, No. 1-3, pp. 4-17.
 4. Bourgeois Iii L. J., Eisenhardt K. M., Strategic decision process in high velocity environments: four cases in the microcomputer industry , "Management Science" 1988, Vol. 34, No. 7, pp. 816-835.
 5. Bratnicki M., Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania , Wydawnictwo Gnome, Katowice 2001.
 6. Brown S. L., Eisenhardt K. M., The Art of Continuous Change: Linking Complexity Theory and Time-paced Evolution in Relentlessly Shifting Organizations , "Administrative Science Quarterly" 1997, Vol. 42, No. 1, pp. 1-34.
 7. Cameron K. S., Effectiveness as paradox: consensus and conflict in conceptions of organizational effectiveness , "Management Science" 1986, Vol. 32, No. 5, pp. 539-553.
 8. Cameron K. S., Quinn R. E., Organizational paradox and transformation . In: Quinn RE, Cameron KS, editors. Paradox and transformation: toward a theory of change in organization and management , Ballinger Publishing Co., Cambridge, MA 1988, pp. 1-18.
 9. Chia R., Organizational analysis as deconstructive practice , Walter de Gruyter, New York 1996.
 10. de la luz Fernández-Alles M., Valle-Cabrera R., Reconciling institutional theory with organizational theories: How neoinstitutionalism resolves five paradoxes , "Journal of Organizational Change Management" 2006, Vol. 19, No. 4, pp. 503-517.
 11. de Wit B., Meyer R., Strategy Synthesis: Resolving Strategy Paradoxes to Create Competitive Advantage: Text and Readings , Thomson Learning, London 2005.
 12. Dittrich K., Jaspers F., van der Valk W., Wynstra F., Dealing with dualities , "Industrial Marketing Management" 2006, Vol. 35, No. 7, pp. 792-796.
 13. Farjoun M., Beyond Dualism: Stability and Change as a Duality , "Academy of Management Review" 2010, Vol. 35, No. 2, pp. 202-225.
 14. Gander J., Haberberg A., Rieple A., A paradox of alliance management: resource contamination in the recorded music industry , "Journal of Organizational Behavior" 2007, Vol. 28, No. 5, pp. 607-624.
 15. Gibbert M., Generalizing About Uniqueness: An Essay on an Apparent Paradox in the Resource-Based View , "Journal of Management Inquiry" 2006, Vol. 15, No. 2, pp. 124-134.
 16. Gowler D., Legge K., Participation in context: towards a synthesis of the theory and practice of organizational change. Part I , "Journal of Management Studies" 1978, Vol. 15, No. 2, pp. 149-175.
 17. Harvey J. B., The Abilene Paradox: The Management of Agreement , "Organizational Dynamics" 1974, Vol. 3, No. 1, pp. 63-80.
 18. Holm P., The Dynamics of Institutionalization: Transformation Processes in Norwegian Fisheries , "Administrative Science Quarterly" 1995, Vol. 40, No. 3, pp. 398-422.
 19. Koch C., Innovation networking between stability and political dynamics , "Technovation" 2004, Vol. 24, No. 9, pp. 729-739.
 20. Kowalczewski W., Wybrane aspekty metodologii nauk o zarządzaniu . W: Kowalczewski W. (red.). Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu , Difin, Warszawa 2008, s. 15-34.
 21. Krzyżanowski L. J., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 22. Krzyżanowski L. J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 23. Kuhn T S., Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych , PIW, Warszawa 1985.
 24. Kuhn T. S., Struktura rewolucji naukowych , Aletheia, Warszawa 2009.
 25. Lakatos I., Pisma z filozofii nauk empirycznych , Wydawnictwo Naukowe PWN, War - szawa 1995.
 26. Lewis M. W., Exploring paradox: Toward a more comprehensive guide , "Academy of Management Review" 2000, Vol. 25, No. 4, pp. 760-776.
 27. Lewis M. W., Kelemen M. L., Multiparadigm inquiry: Exploring organizational pluralism and paradox , "Human Relations" 2002, Vol. 55, No. 2, pp. 251-271.
 28. Lewis M. W., Smith W. K., Paradox as a Metatheoretical Perspective: Sharpening the Focus and Widening the Scope , "Journal of Applied Behavioral Science" 2014, Vol. 50, No. 2, pp. 127-149.
 29. Poole M. S., Van de Ven A. H., Using paradox to build management and organization theories , "Academy of Management Review" 1989, Vol. 14, No. 4, pp. 562-578.
 30. Quinn R. E., Cameron K. S. (eds.), Paradox and transformation: toward a theory of change in organization and management , Ballinger Publishing Co., Cambridge, MA 1988.
 31. Randall L. K., Organizational Paradox , "Harvard Business Review" 1965, Vol. 43, No. 4, pp. 86-87.
 32. Rothenburg J., The Emerging Goddess , University of Chicago Press, Chicago 1979.
 33. Sławecki B., Podwójne czytanie rzeczywistości: wspieranie badań ilościowych badaniami jakościowymi , [w:] Glinka B., Kostera M. (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu , Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 594-610.
 34. Smith K. K., Berg D. N., Paradoxes of group life , Jossey-Bass, San Francisco 1987.
 35. Smith W. K., Besharov M. L., Wessels A. K., Chertok M., A Paradoxical Leadership Model for Social Entrepreneurs: Challenges, Leadership Skills, and Pedagogical Tools for Managing Social and Commercial Demands , "Academy of Management Learning & Education" 2012, Vol. 11, No. 3, pp. 463-478.
 36. Sułkowski Ł., O potrzebie niefundamentalistycznego dyskursu w epistemologii zarządzania , "Organizacja i Kierowanie" 2006, vol. 1, nr 123, s. 53-65.
 37. Sułkowski Ł., Epistemologia i metodologia zarządzania , PWE, Warszawa 2012.
 38. Thompson J. D., Organizations in action , McGraw-Hill, New York 1967.
 39. Tse T., Paradox resolution: A means to achieve strategic innovation , "European Management Journal" 2013, Vol. 31, No. 6, pp. 682-696.
 40. Wendt R. F., The Sound of One Hand Clapping: Counterintuitive Lessons Extracted from Paradoxes and Double Binds in Participative Organizations , "Management Communication Quarterly" 1998, Vol. 11, No. 3, pp. 323-371.
 41. Whitehead A. N., Science and the modern world , Free Association Books, London 1985.
 42. Whorton J. W., Worthley J. A., A Perspective on the Challenge of Public Management: Environmental Paradox and Organizational Culture , "Academy of Management Review" 1981, Vol. 6, No. 3, pp. 357-361.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu