BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbrowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Janoś-Kresło Mirosława (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Zachowania gospodarstw domowych z dzieckiem z niepełnosprawnością na rynku usług finansowych na tle zasobności polskich gospodarstw domowych
The Behaviour of Households with a Child with a Disability in the Financial Services Market Against the Background of Wealth of Polish Households
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 65-78, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Gospodarstwa domowe, Osoby niepełnosprawne, Oszczędności, Pożyczki, Kredyt, Usługi finansowe
Households, Disabled people, Savings, Loans, Credit, Financial services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polskie gospodarstwa domowe, w tym rodziny z dzieckiem/dziećmi z niepełnosprawnością, aczkolwiek nie wszystkie, są aktywnymi uczestnikami rynku usług finansowych. Celem artykułu było zaprezentowanie wyników badania ilościowego zrealizowanego w I kwartale 2015 roku na potrzeby projektu pod tytułem "Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością" odnoszących się do korzystania z usług finansowych - posiadanych oszczędności, korzystania z pożyczek i kredytów oraz celów ich przeznaczenia. W artykule wykorzystano także wyniki badania zrealizowanego przez NBP we współpracy z GUS w 2014 roku, dotyczącego zasobności polskich gospodarstw domowych, ich aktywów rzeczowych i finansowych oraz pasywów-kredytów, traktując je jako tło dla poruszonej problematyki.(abstrakt oryginalny)

Polish households, including families with a child or children with disabilities, although not all of them, are active participants in the financial services market. The aim of this article is to present the results of the quantitative research carried out in the first quarter of 2015 for the needs of the project: "Entrepreneurial and consumption behaviour in families caring for children and youth with disabilities related to the use of financial services - their savings, the use of loans and credits and their allocation". The article analyses the findings of the research conducted by the National Bank of Poland (NBP) in cooperation with the Central Statistical Office (GUS) in 2014 on the financial situation of Polish households, their assets and financial means as well as their liabilities and loans treating them as a background for the issues raised.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BIK prognozuje rok kredytowy 2016. Pobrane z: https://www.bik.pl/informacje-prasowe/-/ article/2016-02-25-bik-prognozuje-rok-kredytowy-2016 (10.03.2016).
 2. Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (2012). Ochrona konsumentów na rynku usług bankowych i telekomunikacyjnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 3. Dobosiewicz, Z., Marton-Godoś, K. (2005). Podstawy bankowości z zadaniami. Warszawa: PWN.
 4. http://www.polskieradio.pl/42/3146/Artykul/1587196,Rekordowa-ilosc-kredytow- konsumpcyjnych-w-2015-r (10.03.2016).
 5. Ilu Polaków stać na to, żeby oszczędzać? Pobrane z; http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finan - se/ilu-polakow-stac-na-to-by-oszczedzac/2kn3p7 (20.03.2016).
 6. Iwanicz-Drozdowska, M., Nowak, A., Kitala, R. (2009). Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysokorozwiniętych. Raport z badań. Warszawa: SGH.
 7. Janoś-Kresło, M., Komorowska, O., Skalska, T., Słaby, T. (2016). Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 8. Rośnie liczba samochodów. Średnio więcej niż w Europie. Pobrane z: http://tvn24bis.pl/ wiadomosci-gospodarcze,71/rosnie-liczba-samochodow-srednio-wiecej-niz-w- europie,438519.html (8.03.2016).
 9. Ustawa z 12.05.2011 o kredycie konsumenckim. Dz.U. nr 126, poz. 715, z późń zm.
 10. Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością (2015). Raport z badania ilościowego, ABM dla Zakładu Badań Zachowań Konsumentów w Instytucie Zarządzania SGH.
 11. Zalewska, M. (red.). (2013). Bankowość. Warszawa: C.H. Beck.
 12. Zasobność gospodarstw domowych w Polsce, Raport z badania pilotażowego 2014 r. (2015). Warszawa: Narodowy Bank Polski, Departament Stabilności Finansowej.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu