BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Paweł (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Status prawny Kościoła katolickiego w PRL
The Legal Status of the Catholic Church in the Polish People's Republic
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (37), 2016, nr 110, s. 151-165, bibliogr. 57 poz.
Keyword
Kościół katolicki, Kościół a polityka, Regulacje prawne
Roman Catholic Church, Church and politics, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Status prawny Kościoła katolickiego w PRL nie był jasno zdefiniowany. Analiza ówczesnego prawodawstwa oraz wzajemnych relacji państwa i Kościoła prowadzi do wniosku, iż władzy, wbrew założeniom, nie udało się sprowadzić Kościoła katolickiego do instytucji prywatnej. (abstrakt oryginalny)

The legal status of the Catholic Church in the Polish People's Republic was not clearly defined. Analysis of contemporary legislation and the mutual relations between the state and the Church leads to the conclusion that the government, contrary to assumptions, failed to bring the Catholic Church to a private institution.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bigo T., Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Wyd. Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1928.
 2. Dembiński H., Osobowość publicznoprawna samorządu w świetle metody dogmatycznej i socjologicznej, Wilno 1934.
 3. Dudek A., Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Wyd. PiT, Kraków 1995.
 4. Fundowicz S., Pojęcie osoby prawnej prawa publicznego, "Przegląd Sejmowy", 1999, nr 2.
 5. Godlewski J, Jabłoński K.H., Prawo a religia, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1988.
 6. Godlewski J., Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec sekularyzacji życia publicznego (1944-1974), PWN, Warszawa 1978.
 7. Kołodziejek H., Sytuacja prawna nieruchomości kościelnych na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1971, "Przegląd Zachodniopomorski", 1988, nr 1-2.
 8. Krawczyk P, Osobowość publicznoprawna w świetle statusu prawnego Kościoła katolickiego w II RP, Zeszyty Naukowe UPH - Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 99/2013, Wyd. UPH Siedlce.
 9. Krawczyk P., Jednostka samorządu terytorialnego jako publiczna osoba prawna, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce - wybrane zagadnienia ustroju i działalności, J. Bucińska, D. Strus, R. Stec (red.), Wyd. Aspra, Warszawa 2009.
 10. Krukowski J., Problematyka osobowości prawnej Kościoła katolickiego w relacji do Państwa, "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne", 1978, t. XXV, z. 5.
 11. Krukowski J., Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Wyd. KUL, Lublin 2000.
 12. Krüger U., Das Prinzip der Trennung von Staat und Kirche in Deutschland, Berlin 1958.
 13. Miemiec W. i M., Podmiotowość publicznoprawna gminy, "Samorząd Terytorialny", 1991, nr 11-12.
 14. Osuchowski J., Prawo wyznaniowe RP 1918-1939, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1967.
 15. Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2005.
 16. Pietrzak M., Problem regulacji położenia prawnego Kościoła katolickiego w Polsce Ludowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z nauk politycznych", 1991, z. 28.
 17. Rabska T., Pozycja samorządu terytorialnego w Konstytucji, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 1995, z. 2.
 18. Rabska T., Przywracanie ciągłości pojęć prawnych [w:] Państwo prawa, administracja, sądownictwo. Prace dedykowane prof. dr. hab. Januszowi Łętowskiemu w 60. rocznicę urodzin, Wyd. Scholar, Warszawa 1999.
 19. Radziewicz P, Kilka uwag w sprawie prawnej przydatności pojęcia "osoba prawa publicznego", "Samorząd Terytorialny", 2000, nr 6.
 20. Rajca L., Konstrukcja osobowości prawnej samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", 2004, nr 3.
 21. Rozmarynowicz A., W sprawie statusu prawnego Kościoła katolickiego w PRL, "Palestra", nr 2/1987.
 22. Staszewski M.T., Państwo-Kościół w Europie Środkowo-Wschodniej. Aspekty instytucjonalno-prawne. Wyd. ISP PAN, Warszawa 1994.
 23. Tupin R., Określenie własności i osób prawa publicznego, "Rzeczpospolita" z 8 listopada 1994 r.
 24. Tupin R., Osoby prawa publicznego. Problem do uregulowania w nowej konstytucji, "Rzeczpospolita" z 10 stycznia 1996 r.
 25. Ważniewski W., Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego w Polsce powojennej (1944-1958). [w:] Stosunki miedzy władzą państwową a Kościołem katolickim w Polsce powojennej (1944-1989), W. Ważniewski (red.), IH WSRP, Siedlce 1997.
 26. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., Dz.U. 1952.33.232.
 27. Ustawa z 28 października 1948 r. o społecznych zakładach służby zdrowia, Dz.U. 1948.55.434.
 28. Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym, Dz.U. 1949.41.294.
 29. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o umowach planowych w gospodarce socjalistycznej, Dz.U. 1950.21.180.
 30. Ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 17 maja 1989 r., Dz.U. 1989.29.154.
 31. Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, Dz.U. 2005.90.759.
 32. Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 6 sierpnia 1949 r. w sprawie wykonania dekretu z 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach, Dz.U. 1949.47.358.
 33. Rozporządzenie z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie przygotowania stowarzyszeń do przepisów prawa o stowarzyszeniach, Dz.U. 1950.09.98.
 34. Dekret z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, Dz.U. 1944.014.74.
 35. Dekret z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich, Dz.U. 1946.13.87.
 36. Dekret z 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach, Dz.U. 1949.45.335.
 37. Dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o postępowaniu wywłaszczeniowym, Dz.U. 1952.4.31.
 38. Dekret z 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu stanowisk duchownych, Dz.U. 1953.10.32.
 39. Dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, Dz.U. 1957.01.06.
 40. Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 września 1949 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa niektórych szpitali, M.P. z 1949 r., nr 68, poz. 884.
 41. Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 września 1949 r. w sprawie przejęcia na własność przez związki samorządu terytorialnego niektórych szpitali utrzymywanych przez stowarzyszenia: "Polski Czerwony Krzyż" i "Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej" oraz przez kongregacje, związki, stowarzyszenia religijne i fundacje, M.P. z 1949 r., nr 68, poz. 885.
 42. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym i podatkiem od operacji nietowarowych niektórych podmiotów gospodarki uspołecznionej, M.P. z 1958 r., nr 63, poz. 359.
 43. Decyzja L.V.2418/46, w: Pismo okólne Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 21 października 1947 r. w sprawie stanowiska prawnego Polskiego Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów i Unii Zborów Adwentystów Dnia Siódmego (L.dz. V.W.Ch. 1133/47).
 44. Okólnik Ministerstwa Finansów z 25 lipca 1950 r. Nr DB 1567/5/50.
 45. Obwieszczenie Ministra Finansów, Dz.Urz. Min. Fin. z 1959 r., nr 6, poz. 17.
 46. Obwieszczenie Ministra Finansów, Dz.Urz. Min. Fin. z 1965 r., nr 4, poz. 12.
 47. Katolickie postulaty konstytucyjne, [w:] M.T. Staszewski, Kościół katolicki o konstytucji (wybrane dokumenty z lat 1947-1991), Wyd. ISP PAN, Warszawa 1991.
 48. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Wyd. Pallottinum, Poznań 1967.
 49. Porozumienie zawarte między przedstawicielami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Episkopatu Polski w dniu 14 kwietnia 1950 r., [w:] "Słowo Powszechne" z 16 kwietnia 1950 r. oraz P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, t. 1, W drodze, Poznań 1994.
 50. Komunikat Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu i Episkopatu z dnia 8 grudnia 1956 r. o zasadach uregulowania wzajemnych stosunków, "Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie", 1956, nr 2.
 51. Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 28 kwietnia 1972 r., Archiwum Akt Nowych, Urząd do Spraw Wyznań, sygn. 127/8, k. 12-13.
 52. Protokół z posiedzenia BP KC PZPR, w dniu 4 czerwca 1948 r., Archiwum Akt Nowych, sygn. 1354, t. 1, k. 40.
 53. Propozycje porządku dziennego obrad Komisji Wspólnej 20-21 listopada 1980 r., sformułowane przez rząd i przez Kościół, [w:] Tajne dokumenty Państwo Kościół 1980-1989, Aneks, Londyn-Warszawa 1993, dokument nr 5.
 54. Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej rządu i Episkopatu w dniu 26 marca 1984 r. w budynku Sejmu, [w:] Tajne dokumenty Państwo-Kościół 1980-1989, Aneks, Londyn-Warszawa 1993, dokument nr 27.
 55. Wywiad z K. Barcikowskim, wiceprzewodniczącym Rady Państwa i współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, "Polityka" z dnia 6 maja 1989 r.
 56. "Rzeczpospolita" nr 117 z dn. 19 maja 1989 r.
 57. Uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1958 r. w spr. 4 CR 95/58, orzeczenie niepublikowane.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu