BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wosik-Kawala Danuta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Sarzyńska-Mazurek Ewa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Wartość pracy w percepcji uczniów szkół ponadgimnazjalnych
The Value of Work in the Perception of Upper-Secondary School Students
Source
Horyzonty Wychowania, 2015, vol. 14, nr 30, s. 167-184, tab., bibliogr. 23 poz.
Horizons of Education
Issue title
Praca a tożsamość
Keyword
Edukacja młodzieży, Praca, Edukacja, System wartości, Wychowanie, Młodzież
Youth education, Labour, Education, Value system, Parenting, Youth
Note
streszcz., summ.
Abstract
Szkoła jest miejscem w przestrzeni społecznej, gdzie największe tempo ma intelektualne i moralne dojrzewanie człowieka. Dlatego też edukacja powinna być działalnością świadomą i celową nie tylko w odniesieniu do kształcenia, ale także wychowania dzieci i młodzieży. U źródeł wychowania leżą wartości. Podjęte w prezentowanym opracowaniu rozważania teoretyczno-empiryczne dotyczą systemu wartości uczniów szkół ponadgimnazjalnych ze szczególnym uwzględnieniem pracy jako wartości. Określenie systemu wartości młodych osób jest niezwykle ważne, gdyż może być traktowane jako prognostyk dotyczący rozwoju zarówno samej jednostki, jak i społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)

A school is place within the social space, where intellectual and moral development keeps a breathtaking pace. Therefore, education should be a conscious and purposeful activity not only in relation to the education itself, but also to the upbringing of children and youth. Values remain at the roots of upbringing. In this paper, the undertaken theoretical and empirical reflections are related to the system of values of upper-secondary school students with particular attention paid to work as a value. It is extremely important to determine the system of values of young people, as it can be regarded as a signal concerning the development of both an individual and society. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arystoteles, Etyka nikomachejska, Księga trzecia, PWN, Warszawa 1956.
 2. Brzozowski P., Skala wartości - polska wersja testu Miltona Rokeacha, w: Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej: wybrane zagadnienia, red. R.Ł. Drwal, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1987.
 3. Dahrendorf R., Nowoczesny konflikt społeczny, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1993.
 4. Drabik-Podgórna V., Tranzycja jako nowa kategoria biograficzna we współczesnym poradnictwie zawodowym, "Edukacja Dorosłych" (2010) 1.
 5. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, red. E. Różycka, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2005.
 6. Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 7. Jan Paweł II, Laborem exercens. Tekst i komentarze, red. J. Gałkowski, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1986.
 8. Karpowicz E., Rozwój potencjału pracownika jako źródło motywacji, w: Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, red. H. Król, WWSzPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 9. Lewandowska-Kidoń T., Wosik-Kawala D., Wartości uznawane przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Wydawnictwo Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2003.
 10. Łobocki M., ABC wychowania dla nauczycieli i wychowawców, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1992.
 11. Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
 12. Muszyński H., Zarys teorii wychowania, PWN, Warszawa 1978.
 13. Nowacki T.W., Leksykon pedagogiki pracy, Instytut Technologii Eksploatacji, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, Radom 2004.
 14. Nowak S., System wartości społeczeństwa polskiego, "Studia Socjologiczne" (1979) 4.
 15. Ostrowska K., Młodzież o preferowanych wartościach i normach moralnych, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" (2005) 3.
 16. Puzynina J., Język wartości, PWN, Warszawa 1992.
 17. Sarzyńska-Mazurek E., Perspektywa przypadkowych zdarzeń w pracy doradcy zawodowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
 18. Szafraniec K., Młode pokolenie a nowy ustrój, Wydawnictwo PAN, Warszawa 2011.
 19. Szymański M.J., Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy, IBE, Warszawa 1998.
 20. Wilsz J., Teoria pracy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
 21. Wosik-Kawala D., Wartości preferowane przez uczniów a wartości preferowane przez ich nauczycieli, w: Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej, red. A. Cudowska, Wydawnictwo TransHumana, Białystok 2011.
 22. Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T., Znaczenie wartości w wychowaniu, w: Wychowanie wobec wyzwań współczesności, red. J. Kirenko, D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.
 23. Wyszyński S., Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy, Wydawnictwom im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Soli Deo, Instytut Wydawniczy "Pax", Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu