BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pikuła Norbert G. (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Title
Niewykorzystany potencjał zawodowy osób 50+ na rynku pracy
Untapped Employment Potential of People 50+ in the Labour Market
Source
Horyzonty Wychowania, 2015, vol. 14, nr 30, s. 185-202, bibliogr. 20 poz.
Horizons of Education
Issue title
Praca a tożsamość
Keyword
Zatrudnienie, Dobór pracowników, Rekrutacja pracowników, Rynek pracy
Employment, Employees' recruitment, Employee recruitment, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł porusza tematykę zatrudnienia osób po 50. roku życia w aspekcie starzenia się społeczeństwa polskiego. Niska aktywność zawodowa osób w wieku przedemerytalnym skutkuje słabym wykorzystaniem potencjału starszych pracowników. W kontekście zmian społecznych istotna staje się waloryzacja wszystkich grup wiekowych, które mogą wnosić swój indywidualny wkład w rozwój miejsca pracy. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on the subject of employing people aged 50 and above, in terms of the ageing of the Polish society. Low activity of people at pre-retirement age results in the poor use of the potential of older workers. In the context of social changes it is becoming important to valorize all age groups that can make their own contribution to the development of the workplace. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abramowska-Komon A. i in., Portret generacji 50+ w Polsce i w Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE), (dostęp: 29.04.2015).
 2. Börsch-Supan A., Düzgün I., Weiss M., Labour productivity in an aging society, w: Frontiers in Pension Finance, red. D. Broeders, S. Eijfinger, A. Houben, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltentham 2008.
 3. Duda K., Proces starzenia się, w: Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, red. A. Marchewska, Z. Dąbrowski, J.A. Żołędź, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.
 4. Główny Urząd Statystyczny, Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów - stan w końcu marca 2015, (dostęp: 01.05.2015).
 5. Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny 2011, Warszawa 2011.
 6. Jaroszewska-Ignatowska I., Dyskryminacja osób starszych ze względu na wiek na rynku pracy, w: Stop dyskryminacji ze względu na wiek, red. B. Tokarz, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2005.
 7. Jurek Ł., Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
 8. Kmiecik-Baran K., Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 9. Kucharski L., Bezrobocie równowagi w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 10. Kwiatkowska W., Bezrobocie w grupach problemowych na rynku pracy, (dostęp:30.04.2015).
 11. Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie - w stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010.
 12. Melosik Z., Młodzież i styl życia: paradoksy pop-tożsamości, w: Młodzież, styl szycia i zdrowie. Konteksty i kontrowersje, red. Z. Melosik, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2001.
 13. Nyce S.A., Schieber S.J., Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 14. Osiecka-Chojnacka J., Społeczne opinie o starości a wdrażanie idei aktywnego starzenia się, "Studia BAS" 2012, nr 2.
 15. Perek-Białas J., Turek K., Starszy pracownik z punktu widzenia pracodawcy, w: Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki, red. J. Mucha, Ł. Krzyżowski, Wydawnictwo AGH, Kraków 2011.
 16. Pikuła N.G., Senior na rynku pracy, w: Marginalizacja na rynku pracy. Teorie a implikacje praktyczne, red. N.G. Pikuła, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.
 17. Pikuła N., Senior w przestrzeni społecznej, Wydawnictwo BORGIS, Warszawa 2013.
 18. Schimanek T., Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006.
 19. Solecka M., Długość życia: jak zmniejszyć nierówności, "Służba Zdrowia" 1-8/2015.
 20. Timonen V., Ageing Societies: A Comparative Introduction, Maidenhead: McGraw-Hill 2008.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu