BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziakowicz-Grudzień Agata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Trudności gospodarstw domowych w zaspokajaniu potrzeb i zmiana strategii radzenia sobie z nimi na przestrzeni lat
Difficutlies of Households in Meeting their Needs and the Change of Strategy of Coping With them During the Years
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 99-110, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Konsumpcja gospodarstw domowych, Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych
Households, Budgets of households, Consumption in household, Structure of income and expenditure of households, Household expenditures
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono sytuację dochodową gospodarstw domowych jako główną determinantę poziomu zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych. Diagnozę sytuacji dochodowej wykonano na podstawie dochodu rozporządzalnego wyrażonego w ujęciu nominalnym i ekwiwalentnym. Ukazano dynamikę wzrostu dochodów w latach 2007-2014 oraz ich zróżnicowanie według grup społeczno-ekonomicznych. Ponadto scharakteryzowano samoocenę sytuacji finansowej gospodarstw domowych w aspekcie możliwości zaspokojenia bieżących potrzeb oraz wskazano sposoby gospodarowania budżetem w przypadku niedoborów dochodowych. Omówiono także zmianę ogólnej tendencji działań zaradczych w obliczu problemów z realizacją potrzeb konsumpcyjnych.

The article presents the income situation of households in Poland as the main determinant of the level of satisfaction of consumer needs. The diagnosis of the income situation has been made based on disposable income, expressed in recognition of nominal and equivalent income. Growth and income in the years 2007-2014 and their differentiation according to socio-economic groups was presented. Additionally the self-esteem of the financial situation under the aspect of satisfying the current needs and ways of managing the household budget in case of income shortages were characterized. Also the general trend of remedial actions in case of problems of satisfying consumer needs is discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg, D., Fischer, S., Dornbusch R. (2008). Economics. Maidenhead: McGraw-Hill Higher Education.
 2. Bywalec, C. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: C.H. Beck.
 3. Czapiński, J., Panek, T. (red.). (2011). Diagnoza społeczna 2011. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 4. Czapiński, J., Panek, T. (red.). (2013). Diagnoza społeczna 2013. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 5. Czapiński, J., Panek, T. (red.). (2015). Diagnoza społeczna 2015. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 6. GUS (2007). Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2007 r. Warszawa.
 7. GUS (2012). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012. Warszawa.
 8. GUS (2014). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014. Warszawa.
 9. GUS (2015). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015. Warszawa.
 10. Kuśmierczyk, K., Radziukiewicz, M. (2012), Dochodowo-cenowe uwarunkowania konsumpcji w gospodarstwach domowych. W: A. Olejniczuk-Merta (red.), Konsumpcja w Polsce w 2011 roku (s. 31-68). Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 11. Polska 2014. Raport o stanie gospodarki (2014). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Departament Strategii i Analiz.
 12. Roczne wskaźniki makroekonomiczne (2016). Warszawa: GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/ wskazniki-makroekonomiczne/ (20.01.2016).
 13. Szulc, A. (2014). Dochód i konsumpcja. W: T. Panek (red.), Statystyka społeczna (s. 174-209). Warszawa: PWE.
 14. Zalega, T. (2012). Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego . Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu