BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowska-Brzezińska Mariola (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Grzywińska-Rąpca Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Konsumpcja mleka i przetworów mlecznych w gospodarstwach domowych w latach 2004-2013
Consumption of Milk and Milk Products in Households in the Years 2004-2013
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 120-131, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Mleko, Konsumpcja żywności, Konsumpcja gospodarstw domowych, Rynek przetworów mlecznych
Milk, Food consumption, Consumption in household, Dairy market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Gospodarstwa domowe są jednostkami gospodarującymi o szczególnym charakterze. Różnią się od pozostałych podmiotów gospodarujących odmiennymi celami, jakie realizują. Profil konsumpcji mleka i jego przetworów w Polsce w latach 2004-2013 zmienia się. Poziom spożycia mleka i jego przetworów jest silnie powiązany z wysokością dochodu, jaki osiągają gospodarstwa domowe. Uzyskane modele estymacji spełniają wymogi klasycznej weryfikacji ekonometrycznej. Wyniki estymacji modelu wydatków ogółem wskazały, że zwiększenie poziomu dochodów wpływa na zwiększenie ilości spożywanych produktów mlecznych.(abstrakt oryginalny)

Households are units of management of a special nature. They differ from other entities that pursue different objectives. The consumption profile of milk and dairy products in Poland in 2004-2013 was changing. The level of consumption of milk and dairy products is strongly linked with the amount of income of households. The obtained estimation models meet the requirements of classical econometric verification. The results of model estimation of total expenditure showed that increasing the level of income increases the quantity of consumed dairy products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. GUS (2014). Budżety gospodarstw domowych. Warszawa.
 2. GUS (2015). Budżety gospodarstw domowych. Warszawa.
 3. Gutkowska, K., Sajdakowska, M., Żakowska-Biemans, S., Kowalczuk, I., Kozłowska, A., Olewnik-Mikołajewska, A. (2012). Poziom akceptacji zmian na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego w opinii konsumentów żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5 (84), 187-202.
 4. Hoefkens, C., Verbeke, W., Van Camp, J. (2011). European Consumers' Perceived Importance of Qualifying and Disqualifying Nutrients in Food Choices. Food Quality Preferences, 22, 550-558.
 5. Janoś-Kresło, M., Mróz, B. (2006). Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 6. Kapusta, F. (2010). Rola mleczarni w kształtowaniu poziomu i struktury spożycia produktów mleczarskich. Przegląd Mleczarski, 4, 46-50.
 7. Kieżel, E. (red.). (2004). Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów. Warszawa: PWE.
 8. Kowalczuk, I. (2011). Innowacyjna żywność w opinii konsumentów i producentów. Warszawa: Wyd. SGGW.
 9. Piekut, M. (2007). Wybrane aspekty zachowań młodzieży akademickiej na rynku mleka i przetworów mlecznych. Przegląd Mleczarski, 9, 46-51.
 10. Szwacka-Salmonowicz, J. (2003). Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Warszawa: Wyd. SGGW.
 11. Zalega, T. (2011). Spożycie żywności w gospodarstwach domowych z osobami bezrobotnymi w województwie mazowieckim. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika Organizacja. Gospodarki Żywnościowej, 93, 120-125.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu