BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Migasiewicz Klaudia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Trzaska Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rola konferencji z cyklu szkoła letnia zarządzania w rozwoju i dyfuzji wiedzy w dyscyplinie nauk o zarządzaniu
The role of the summer school of management conference in the development and diffusion of knowledge in the management sciences
Source
Organizacja i Kierowanie, 2016, nr 2, s. 171-185, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Organization and Management
Keyword
Analiza sieciowa, Wiedza, Wiedza w organizacji, Dyfuzja wiedzy, Zarządzanie, Zarządzanie wiedzą
Network analysis, Knowledge, Knowledge in organization, Knowledge diffussion, Management, Knowledge management
Abstract
Artykuł porusza tematykę pozyskiwania i dyfuzji wiedzy jako najważniejszego zasobu współ - czesnych organizacji w kontekście środowiska akademickiego. Dla przedstawicieli nauk o zarządzaniu taką misję spełnia organizowana cyklicznie konferencja Szkoła Letnia Zarzą- dzania. Artykuł zawiera przegląd Szkół Letnich Zarządzania, wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród specjalistów nauk o zarządzaniu z polskich ośrodków naukowych, członków Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Została również dokonana analiza sieciowa konferencji Szkół Letnich Zarządzania w Rynie (2010), Boszkowie (2014) i Kudowie-Zdroju (2016). Celem artykułu jest ukazanie roli Szkół Letnich Zarządza- nia w zakresie pozyskiwania i dyfuzji wiedzy w dyscyplinie nauk o zarządzaniu służących jej instytucjonalnemu i merytorycznemu rozwojowi.(abstrakt oryginalny)

The article focuses on the subject of the acquisition and diffusion of knowledge as the most important resource of modern organizations in the academic context. For the representa- tives of management sciences such a mission is being fulfilled by the periodically organized conference - the Summer School of Management. The article contains an overview of the Summer School of Management, outcomes of the survey carried out among management sci - ence specialists from the Polish research centers and members of Polish Academy of Sciences (Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk). Moreover the follow- ing article presents the network analysis of the conferences: Summer School of Management in Ryna (2010), in Boszkowo (2014) and in Kudowa-Zdrój (2016). The aim of the article is to introduce a role of the Summer Schools of Management in the context of acquisition and diffusion of knowledge in the management science discipline.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 2. Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania , Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2004.
 3. Brooking A., Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory , International Thom - son Business Press, London 1999.
 4. Cyfert S., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A., Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu - logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość merytoryczna , "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 1.
 5. Dominik W., Gulda K., Innowacje w Uniwersytecie Warszawskim. Elementy tworzenia sys - temu wspierania gospodarki opartej na wiedzy , [w] A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI w ., Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2001.
 6. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i polityka , Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr sp. z o.o., Gdańsk 2002.
 7. Leszczyński G., Zieliński M., Zmyślony P., Dzielenie się wiedzą a innowacje w branży spotkań - podejście sieciowe , [w] A. Grzegorczyk, J. Majewski, S. Wróblewski (red.), Inno - wacje w przemyśle spotkań , Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014.
 8. Materiały konferencyjne Szkoła Letnia Organizacji i Zarządzania 1977, Akademia Eko - nomiczna w Krakowie, Kraków 1979.
 9. McElroy M., The New Knowledge Management, Complexity, Learning, and Sustainable Innovation , Butterworth-Heineman, Burlington, England 2002.
 10. Malczyk T., Festiwal nauki jako instrument dyfuzji wiedzy i popularyzacji nauki , "E-men - tor" 2011, nr 1 (38), z www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/38/id/815, [17.01.2016].
 11. Nonaka J., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji , Poltext, Warszawa 2000.
 12. Potocki A. (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą , Fundacja UE w Kra- kowie, Kraków 2011.
 13. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji , Oficyna Ekono- miczna, Kraków 2002.
 14. Skyrme D. J., Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise , Butterworth Heinemann, Oxford 1999.
 15. Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w kadencji 2003-2007, www.knoiz.pan.pl/index.php/zakres, [22.09.2015].
 16. Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w 2014 roku, www.knoiz.pan.pl/index.php/zakres, [22.09.2015].
 17. Sztangret I., Koncepcje wiedzy i zarządzania wiedzą w organizacji - dyfuzja wiedzy w Microsoft , "Zarządzanie i Finanse", 2013, vol. 11, nr 1, część 4.
 18. Trzaska R., Identyfikacja modelu tworzenia wartości w sieci na przykładzie Forum Edu- kacji Biznesowej , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wro- cław 2014, nr 366.
 19. www.szkolaletnia.ue.wroc.pl.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu