BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiulewicz Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Motywy i bariery konsumpcji innowacyjnych produktów żywnościowych
Motives and Barriers to Innovative Food Consumption
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 133-141, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Produkty żywnościowe, Innowacje, Klient, Konsumpcja żywności
Food products, Innovations, Customer, Food consumption
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej problematyki uwarunkowań akceptacji innowacyjnych produktów żywnościowych przez konsumentów. Przedstawiono również wybrane wyniki własnych badań ankietowych prezentujące motywy zakupu oraz bariery konsumpcji tych produktów. Z analizy literatury przedmiotu i rezultatów badań wynika, że motywem lub barierą mogą być cechy samej innowacji, cechy konsumenta oraz cechy środowiska.(abstrakt oryginalny)

This article reviews the literature on the issue of innovative food products acceptance conditions by consumers. It also presents selected results of the survey showing the purchase motives and barriers to consumption of these products. The literature analysis and research results show that motive or barrier may be innovations features, consumer features and environmental characteristics.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz, M. (2008). Zachowanie konsumentów w procesach adopcji innowacji na rynku owoców. W: M. Adamowicz (red.), Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu (s. 221-231). Warszawa: Wyd. SGGW.
 2. Arts, J.W.C., Frambach, R.T., Bijmolt, T.H.A. (2011). Generalizations on Consumer Innovation Adoption: A Meta-Analysis on Drivers of Intention and Behavior. International Journal of Market Research, 28 (2), 134-144.
 3. Górska-Warsewicz, H. (2003). Innowacje produktowe w opinii konsumentów. Przemysł Spożywczy, 3, 34-36.
 4. Jasiulewicz, A. (2014). Zachowania konsumentów na rynku innowacyjnych produktów żywnościowych. Marketing i Rynek, 6, 251-264.
 5. Jeżewska-Zychowicz, M. (2007). Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania. Warszawa: Wyd. SGGW.
 6. Jeżewska-Zychowicz, M. (2012). Uwarunkowania akceptacji nowych produktów żywnościowych. W: A. Kropiwiec (red.), Akceptacja nowych produktów żywnościowych i jej uwarunkowania. Warszawa: Wyd. SGGW.
 7. Jeżewska-Zychowicz, M. (2014). Uwarunkowania akceptacji konsumenckiej innowacyjnych produktów żywnościowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6 (97), 5-17.
 8. Labay, D.G., Kinnear, T.C. (1981). Exploring the Consumer Decision Process in the Adoption of Solar Energy Systems. Journal of Consumer Research, 8, 271-276.
 9. Laskowski, W., Górska-Warsewicz, H. (2014). Czynniki ekonomiczne determinujące wybory konsumenckie. W: Gęstość odżywcza spożywanych racji pokarmowych w Polsce. Próba oszacowania i oceny wpływu statusu ekonomicznego (s. 25-34). Warszawa: Wyd. Laskowski.
 10. Loebinitz, N., Grunert, K.G. (2015). Evaluative Conditioning of Food Technologies. Psychology & Marketing, 32 (7), 725-741.
 11. Lowe, B., Alpert, F. (2015). Forecasting Consumer Perception of Innovativeness. Technovation, 45-46, 1-14.
 12. Makała, H., Olkiewicz, M. (2004). Zasady opracowania nowych produktów z uwzględnieniem oczekiwań konsumentów na przykładzie mięsa i jego przetworów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1 (38), 120-133.
 13. Kraszewska, M. (2011). Determinanty akceptacji innowacji przez konsumentów na rynku owoców i przetworów owocowych - przegląd literatury. W: M. Adamowicz (red.), Konsumenci a innowacje na rynku owoców (s. 74-85). Warszawa: Wyd. SGGW.
 14. Panasiewicz, M., Mazur, J., Nadulski, R., Zawiślak K., Sobczak P. (2014). Wybrane aspekty innowacyjności oraz zasad i procedur opracowywania nowego produktu spożywczego. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 3 (11), 15-19.
 15. Park, J., Gunn, F., Lee, Y.H., Shim, S. (2015). Consumer Acceptance of Revolutionary Technology-Driven Product: The Role of Adoption in the Industrial Design Development. Journal of Retailing and Consumer Services, 26, 115-124.
 16. Ronteltap, A., Van Trijp, J.C.M., Renes, R.J., Frewer, L.J. (2007). Consumer Acceptance of Technology-Based Food Innovations: Lessons for the Future of Nutrigenomic. Appetite, 49, 1, 1-17.
 17. Rudnicki, L. (2012). Konsument w polityce rozwoju nowego produktu. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 20 (1), 137-147.
 18. Tuorilla, H., Läahtenmaki, L., Pohjalainen, L., Lotti, L. (2001). Food Neophobia Among the Finns and Related Responses to Familiar and Unfamiliar Foods. Food Quality and Preference, 12 (1), 29-37.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu