BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczuk Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jeżewska-Zychowicz Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Innowacyjność konsumentów na rynku żywności
Consumer's Innovativness in the Food Market
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 177-186, tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Innowacyjność, Zachowania konsumenta, Rynek żywności
Innovative character, Consumer behaviour, Food market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badania, którego celem było poznanie uwarunkowań innowacyjności konsumentów na rynku żywności oraz opracowanie charakterystyki typów konsumentów o różnym jej poziomie. Badanie zrealizowano w 2014 roku na terenie województwa mazowieckiego metodą ankietową (ankieta rozdawana) na próbie 278 respondentów w wieku 15 i więcej lat. Dobór próby miał charakter kwotowy, z uwzględnieniem płci. Przeprowadzone badanie dowiodło zróżnicowania demograficzno-ekonomicznego, psychospołecznego i behawioralnego pomiędzy wyodrębnionymi ze względu na poziom innowacyjności grupami konsumentów. Szczególnie duże różnice stwierdzono pomiędzy skrajnymi typami, to jest innowatorami i maruderami.(abstrakt oryginalny)

The article presents results of a study aimed at defining the determinants of consumer innovativeness in the food market and developing the characteristics of the consumer types with different innovativeness levels. The study was carried out in 2014 in the Mazowieckie voivodeship, using survey methods (distributed questionnaire) on a sample of 278 respondents aged 15 and older. The quota selection, including gender, was applied. The study revealed demographic, economic, psychosocial and behavioral diversity between consumer groups selected based on their level of innovativeness. Particularly large differences were found between extreme types, i.e. the innovators and the laggards.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babicz-Zielińska, E., Jeżewska-Zychowicz, M., Laskowski, W. (2010). Postawy i zachowania konsumentów w stosunku do żywności wygodnej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (71), 141-153.
 2. Choo, H., Chung, J.E., Pysarchik, D.T. (2004). Antecedents to New Food Product Purchasing Behavior Among Innovator Groups in India. European Journal of Marketing, 38 (5/6), 608-625.
 3. Citrin, A.V., Sprott, D.E., Silverman, S.N., Stem, D.E. (2000). Adoption of Internet Shopping: The Role of Consumer Innovativeness. Journal of Industrial Management & Data Systems, 100 (7), 294-300.
 4. Goldsmith, R.E., Flynn, L.R. (1992). Identifying Innovators in Consumer Product Markets. European Journal of Marketing, 26 (12), 42-55.
 5. Gutkowska, K. (2011). Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności. Konsumpcja i Rozwój, 1, 108-119.
 6. Gutkowska, K., Ozimek, I. (2005). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania. Warszawa: Wyd. SGGW.
 7. Hurt, H.T., Joseph, K., Cook, C.D. (1977). Scales for Measurement of Innovativeness. Human Communication Research, 4 (1), 58-65.
 8. Jeżewska-Zychowicz, M., Kowalczuk, I. (2009). Uwarunkowania innowacyjności polskich konsumentów. Handel Wewnętrzny, 3, 34-45.
 9. Kosicka-Gębska, M., Tul-Krzyszczyuk, A., Gębski, J. (2009). Handel detaliczny żywnością w Polsce. Warszawa: Wyd. SGGW.
 10. Kowalczuk, I. (2011). Innowacyjna żywość w opinii producentów i konsumentów. Warszawa: Wyd. SGGW.
 11. Kusińska, A. (2006). Ewolucja postaw wobec produktów żywnościowych w świetle typologii konsumenta z lat 1987-2006. Handel Wewnętrzny, 6, 87-91.
 12. Ling, S.S., Pysarchik, D.T., Choo, H.J. (2005). Adopters of New Food Products in India. Marketing Intelligence & Planning, 22 (4), 371-391.
 13. Mazurek-Łopacińska, K. (2003). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Warszawa: PWE.
 14. McCarthy, M., O'Sullivan, C., O'Reilly S. (1999). Pre-identification of First Buyers of a New Food Product. British Food Journal, 101 (11), 842-856.
 15. Robertson, T.S., Kennedy, J.N. (1998). Prediction of Consumer Innovators: Application of Multiple Discriminates Analysis. Journal of Marketing Research, 5, 64-69.
 16. Roerich, G. (2004). Consumer Innovativeness: Concepts and Measurements. Journal of Business Research, 57 (6), 671-677.
 17. Rogers, E.M. (1995). Diffusion of Innovations. New York: The Free Press.
 18. Steenkamp, J.E.M., Hofstede, F.T. (2002). International Market Segmentation: Issues and Perspectives. International Journal Of Research and Marketing, 19 (3), 185-213.
 19. Steenkamp, J.E.M., Hofstede, F.T., Wedel, M. (1990). A Cross-National Investigation into the Individual and National Cultural Antecedents of Consumer Innovativeness. Journal of Marketing, 63 (2), 55-69.
 20. Stenka, I. (2009), Akceptacja żywności funkcjonalnej przez młodych konsumentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (65), 218-226.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu