BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Deszczyński Przemysław
Title
Polityka RFN wobec byłych kolonii niemieckich w latach 1969-1982
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1988, nr 157, s. 115-135, tab.
Issue title
Studia z nauk politycznych
Keyword
Polityka zagraniczna, Ekspansja międzynarodowa, Współpraca gospodarcza, Wymiana handlowa, Inwestycje międzynarodowe, Pomoc zagraniczna, Pomoc gospodarcza
Foreign policy, International expansion, Economic cooperation, Trade exchange, International investment, Foreign aid, Economic assistance
Country
Republika Federalna Niemiec (RFN), Kraje Trzeciego Świata, Kraje afrykańskie
Federal Republic of Germany (FRG), Third World's countries, African countries
Abstract
Politykę Republiki Federalnej Niemiec analizuje się w Polsce ze szczególną uwagą i zrozumiałym zainteresowaniem. Wynika ono ze znaczenia stosunków Polski z państwami niemieckimi dla odprężenia i pokoju w Europie i na świecie. W polskiej literaturze politologicznej i ekonomicznej wiele miejsca poświęca się zagadnieniom polsko-niemieckim i wewnątrz-niemieckim, natomiast niewiele działalności politycznej i gospodarczej RFN w krajach rozwijających się. Zaostrzenie się w latach siedemdziesiątych (we wszystkich płaszczyznach) procesów rywalizacji i konfrontacji w państwach Trzeciego Świata między Wschodem a Zachodem stworzyło pilną potrzebę zajęcia się tą problematyką. W niniejszym artykule dokonano przeglądu stosunków RFN z byłymi koloniami niemieckimi, tworzącymi obecnie niepodległe państwa. Skoncentrowano się na okresie 1969-1982, w którym władzę w Bonn sprawowała koalicja socjalliberalna, powracając jednak dla szerszego ukazania poruszanego problemu do lat sprzed 1969 roku. Omówiono cele polityki RFN wobec Burundi, Kamerunu, Rwandy, Tanzanii i Togo, podstawy traktatowe, główne formy gospodarczej współpracy, obejmujące wymianę handlową, inwestycje bezpośrednie oraz państwową pomoc rozwojową, a także uwarunkowania instytucjonalne związane z powstaniem i funkcjonowaniem EWG. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bartosiewicz T., Dwa modele integracji EWG i RWPG, Warszawa 1983.
 2. Berichte, Berlin 1979, nr 3.
 3. Biuletyn Ekonomiczny PAP 1979 nr 1148.
 4. Bley H., Tetzlaff R., Afrika und Bonn- Versaumnisse und Zwange deutscher Afrika - Politik, Hamburg 1978.
 5. Bohrmann A., Zum Verhaltnis von Aussenwirtschafts- und Entwicklungspolitik, Hamburg 1975.
 6. Bryl-Warewicz E., Inwestycje kapitałowe, a polityka zagraniczna RFN, Warszawa 1978.
 7. Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung nr 75 z 12.VI.1975 r.
 8. Bundesanzeiger nr 63 z 31 III 1980.
 9. Bundesanzeiger nr 65 z 6 IV 1972.
 10. Bundesanzeiger nr 79 z 25 IV 1980.
 11. Bundesanzeiger nr 83 z 3 V 1978.
 12. Deutsch-arabische Beziehungen, Bestimmungsfaktoren Probleme einer Neuorientierung, Munchen-Wien 1981.
 13. Direktinvestitionen in Entwicklungslander, Bedeutung, Probleme und Risiken, Munchen-Koln 1983.
 14. Dobosiewicz Z., Grabska W., Prokopczuk J., Polityka NRF w Afryce, Warszawa 1972.
 15. Dobosiewicz Z., Malinowski M., Prokopczuk J., Polityka Wielkiej Brytanii wobec Afryki, Warszawa 1974.
 16. Esser K., Wiemann J., Schwerpunktlander in der Dritten Welt, Konsequenzen fur die Sudbeziehungen der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1981.
 17. Goltz H., Forderung privater Kapitalanlagen (Direktinvestitionen) in Entwicklungslandern, Garantie - Finanzierungs - und Steuerhilfen, sowie Investitionsschutz, Koln 1975.
 18. IPW-Berichte, Berlin 1979, nr 10.
 19. Journalisten- Handbuch Entwicklungspolitik, Bonn 1983.
 20. Kaczyński B., Organizacja Jedności Afrykańskiej, Warszawa 1976.
 21. Kulig J., Nadzieje Trzeciego Świata, Warszawa 1981.
 22. Mała encyklopedia ekonomiczna, Warszawa 1974.
 23. Mission Aktuell nr 4, Aachen 1984.
 24. Nohlen D., Nuscheler F., Handbuch der Dritten Welt, tom 4, Hamburg 1982.
 25. Nowak Z., Zarys czynników rozwoju gospodarczego Niemiec Zachodnich, Poznań 1960.
 26. Piotrowska-Hochfeld K., ONZ a Trzeci Świat, Warszawa 1975.
 27. Polityka zagraniczna państw afrykańskich, Warszawa 1970.
 28. Regierungspolitik 1977-1980, Erlasuterungen zur Regierungserklarung von 16 Dezember 1976, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung.
 29. Rutkowski J., Eksport kapitału, Warszawa 1972.
 30. Rynki Zagraniczne nr 82 z 10 lipca 1975 r.
 31. Rynki Zagraniczne nr 90 z 1976 r.
 32. Schneider W., Direktinvestitionen und die Politik der Entwicklungslander, Berlin 1974.
 33. Sieberg H., Dritte Welt - Vierte Welt, Grundprobleme der Entwicklungslander, Hildesheim (New York) 1980.
 34. Sprawy Międzynarodowe 1986 nr 1.
 35. Sprawy Międzynarodowe nr 12 z 1983 r.
 36. Statistisches Jahrbuch fur die BRD 1973.
 37. Statistisches Jahrbuch fur die BRD 1977.
 38. Statistisches Jahrbuch fur die BRD 1979.
 39. Statistisches Jahrbuch fur die BRD 1980.
 40. Statistisches Jahrbuch fur die BRD 1983.
 41. Tomala M., Ekspansja NRF na rynki świata, Warszawa 1970.
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu