BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaźmierczak Paweł (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Title
Praca jako droga rozwoju i odpowiedzialności w autobiografii Alice von Hildebrand
Work as a Path of Development and Responsibility in the Autobiography of Alice von Hilderbrand
Source
Horyzonty Wychowania, 2015, vol. 14, nr 30, s. 233-244, bibliogr. 7 poz.
Horizons of Education
Issue title
Praca a tożsamość
Keyword
Rozwój, Kariera zawodowa, Nauczyciele, Etyka zawodowa, Odpowiedzialność
Development, Professional career, Teachers, Professional ethics, Responsibility
Note
streszcz., summ.
Hildebrand Alice von
Abstract
Głównym tematem autobiografii Alice von Hildebrand zatytułowanej A Happy Failure jest jej praca w charakterze akademickiego nauczyciela filozofii. W artykule zostanie poddana analizie droga jej rozwoju zawodowego w kontekście instytucjonalnym oraz jej rozumienie własnej odpowiedzialności wobec studentów. Drugim wątkiem tej niezwykłej biografii, ściśle splecionym z pierwszym, jest jej rozwój filozoficzny pod wpływem relacji z Dietrichem von Hildebrandem, jej nauczycielem, a później mężem, współpraca z nim w dziedzinie twórczości filozoficznej oraz poczucie odpowiedzialności za przekaz jego dziedzictwa. W tekście autobiografii jako kategoria podstawowa w pracy nauczyciela, warunkująca jego rozwój i będąca przedmiotem jego odpowiedzialności, jawi się kategoria prawdy. (abstrakt oryginalny)

The main theme of Alice von Hildebrand's autobiography entitled A Happy Failure is her work as a university teacher of philosophy. Her career path in the institutional context, and her own understanding of her responsibility towards the students will be analyzed in the article. The second thread of this extraordinary biography, interwoven with the first, is the author's philosophical development under the influence of Dietrich von Hildebrand, first her teacher, and later her husband, creative philosophical collaboration with him, and a sense of responsibility for the transmission of his legacy. The category of truth emerges from the text as the key category in the work of a teacher, a condition for their development and the matter of their responsibility. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Demetrio D., Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000.
  2. Hildebrand A. von, Memoirs of a Happy Failure, Saint Benedict Press, Charlotte 2014.
  3. Kierkegaard S., The Journals of Kierkegaard, Harper Torchbooks, New York 1959.
  4. Markie P.J., Professor's Duties. Ethical Issues in College Teaching, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Lanham - London 1994.
  5. Reichenbach R., Moral, Diskurs und Einigung. Zur Bedeutung und Konsens fur das Ethos des Lehrberufs, Peter Lang, Bern - Berlin - Franfurt a.M. - New York- Paris - Wien 1994.
  6. Sertillanges A.G., The Intellectual Life. Its Spirit, Condition, Methods, The Newman Press, Westminster, Maryland 1960.
  7. Uczenie się z biografii Innych, red. E. Dubas, W. Świtalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu