BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozirok Witold (Akademia Morska w Gdyni), Marciszewicz Elżbieta (Akademia Morska w Gdyni), Babicz-Zielińska Ewa (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Postawy i zachowania kobiet wobec żywności prozdrowotnej
Attitudes and Behaviours of Women Towards Pro-Healthy Food
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 43 T. 3, s. 199-208, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Zdrowa żywność, Postawy społeczne, Zachowania konsumenta, Kobieta
Health food, Social attitudes, Consumer behaviour, Woman
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule skupiono się na identyfikacji i opisie postaw oraz zachowań kobiet wobec żywności prozdrowotnej. Celem opracowania była identyfikacja postaw i zachowań wybranej grupy kobiet (N = 105) w wieku od 18 do 45 lat i o zróżnicowanej sytuacji finansowej wobec żywności prozdrowotnej. Badania przeprowadzono, wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Badane kobiety wykazywały neutralne postawy wobec żywności prozdrowotnej. Zaobserwowano względną spójność pomiędzy postawami a zachowaniami. Wyższa cena produktów prozdrowotnych w stosunku do ich tradycyjnych odpowiedników oraz zmienione cechy organoleptyczne tych produktów były akceptowane do pewnej granicy. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on the identification and description of the attitudes and behaviors of women to health promoting foods. The aim of the study was to identify the attitudes and behaviors of a group of women (N = 105) aged 18 to 45 years and diversified financial situation to health promoting foods. The study was conducted using the method of diagnostic survey. The women showed a neutral attitude towards health promoting foods. It has been shown relative consistency between attitudes and behaviors. Higher price of healthy products in relation to their traditional counterparts and changing the organoleptic characteristics of these products have been accepted to a certain limit. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babicz-Zielińska, E., Zabrocki, R. (2007), Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej wartości żywności. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6 (55), 81-89.
 2. Cichocka, I., Pieczonka, W. (2004). Struktura jakości produktów żywnościowych współczesnego polskiego konsumenta. Problemy Jakości, 8, 13-18.
 3. Czapiński, J., Panek, C. (red.). (2015). Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Pobrane z: http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf (6.12.2015).
 4. Gawęcki, J. (2015). Żywność prozdrowotna - terminologia, składniki, informacja dla konsumenta. W: J. Czapski, D. Górecka (red.), Żywność prozdrowotna - składniki i technologia (s. 21-46). Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.
 5. Gronowska-Senger, A. (2007). Żywienie, styl życia a zdrowie Polaków. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 34 (1/2), 12-21.
 6. James, W.P. (2008). The Epidemiology of Obesity: The Size of the Problem. J Intern Med., 263 (4), 336-352. DOI: 10.1111/j.1365-2796.2008.01922.x.
 7. Jankun, J., Gawęcki, J. (2015). Teraźniejszość i przyszłość żywności prozdrowotnej. W: J. Gawęcki (red.), Ewolucja na talerzu, czyli wczoraj, dziś i jutro żywienia człowieka (s. 59-76). Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.
 8. Jeżewska-Zychowicz, M. (2011). Zmiana zachowań żywieniowych a profilaktyka zdrowotna. Warszawa: Wyd. SGGW.
 9. Jeżewska-Zychowicz, M., Babicz-Zielińska, E., Laskowski, W. (2009). Konsument na rynku nowej żywności - wybrane uwarunkowania spożycia. Warszawa: Wyd. SGGW.
 10. Jeżewska-Zychowicz, M., Jeznach, M., Kosicka-Gębska, M. (2012). Akceptacja nowych produktów żywnościowych i jej uwarunkowania. Warszawa: Wyd. SGGW.
 11. Kozirok, W., Baumgart, A., Babicz-Zielińska, E. (2012), Postawy i zachowania konsumentów wobec żywności prozdrowotnej. Bromatol. Chem. Toksykol., 3 (45), 1030-1034.
 12. Litwińczuk, Z., Molga, M. (2015). Żywność GMO w opinii społeczności miejskiej. Badania ankietowe. Przemysł Spożywczy, 4 (69), 44-47.
 13. Pietruszka, B. (2013). Fizjologia procesów starzenia się w aspekcie potrzeb żywieniowych. W: J. Gawęcki, W. Roszkowski (red.), Żywienie u progu i schyłku życia (s. 103-115). Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.
 14. Roininen, K., Tuorila, H. (1999). Health and Taste Attitudes in the Prediction of Use Frequency and Choice between Less Healthy and More Healthy Snacks. Food Quality and Preference, 10 (4/5), 357-365. DOI: 10.1016/S0950-3293(98)00057-3.
 15. Rozporządzenie (WE) nr 1924 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.12.2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Dz.U. UE nr 404/9 z 30.12.2006, z późn. zm.
 16. Siro, I., Kápolna, E., Kápolna, B., Lugasi, A. (2008). Functional Food. Product Development, Marketing and Consumer Acceptance - A Review. Appetite, 51 (3), 456-467. DOI: 10.1016/j.appet.2008.05.060.
 17. Sosińska, E., Terlicka, K., Krygier, K. (2006). Żywność funkcjonalna w opinii polskich i belgijskich konsumentów. Przemysł Spożywczy, 10 (60), 49-52.
 18. Urala, N., Lähteenmäki, L. (2004), Attitudes Behind Consumers' Willingness to Use Functional Foods. Food Quality and Preference, 15 (7/8), 793-803. DOI:10.1016/j.foodqual.2004.02.008.
 19. Wang, Y., Beydoun, M.A. (2007). The Obesity Epidemic in the United States - Gender, Age, Socioeconomic, Racial/Ethnic, and Geographic Characteristics: A Systematic Review and Meta-regression Analysis. Epidemiol Rev, 29 (10), 6-28. DOI: 10.1093/epirev/mxm007.
 20. Wądołowska, L., 2011. Żywieniowe podłoże zagrożeń zdrowia w Polsce. Olsztyn: Wyd. UWM.
 21. WHO (2014). Global Status Report on Noncommunicable Diseases 2014. Pobrane z: http:// apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf (30.06.2015).
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/3-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu